Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie

Ministerstvo presadzuje odmietnutý národný program pod iným názvom. Pomôžte nám to zastaviť!

Ministerstvo zdravotníctva SR dalo 14. mája 2009 do pripomienkového konania Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. Ide z viac ako troch štvrtín o totožný materiál ako Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia, pre ktorý sme zbierali podporu na tomto mieste koncom roka 2007. Napriek prísľubu ministra Richarda Rašiho a predsedu vlády Roberta Fica z novembra 2008, že Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia bude definitívne stiahnutý, ministerstvo zdravotníctva opäť presadzuje rovnakú agendu, rovnaké ciele, len pod iným názvom. Pomôžte nám to zastaviť!

Pre priblíženie obsahu uvádzame aspoň niekoľko cieľov programu:

 • Národný program podporuje čo najmasívnejšie rozšírenie hormonálnej antikoncepcie. Samozrejme bez adekvátneho informovania o rizikách pre zdravie.
 • Národný program sa snaží o čo najmasívnejšie rozšírenie umelého oplodnenia, len aby sme na Slovensku splnili európske štandardy a bez dôrazu na skutočnú liečbu neplodnosti.
 • Z národného programu bude ťažiť najmä komerčný sektor výrobcov antikoncepčných prostriedkov a poskytovateľov centier asistovanej reprodukcie, čo značne spochybňuje jeho národný a verejnoprospešný charakter.
 • V čase finančnej a hospodárskej krízy program plánuje zaťažiť štátny rozpočet vo výške 1 666 000 EUR, čo je viac ako 50 miliónov korún.
 • Program chce zaviesť povinné prehliadky u gynekológa pre dievčatá od 15. rokov.
 • Program má za cieľ obmedziť slobodu svedomia zdravotníkov a zdravotníckych zariadení. Núti vykonávať potraty všetky gynekologycko-pôrodnícke oddelenia okrem cirkevných.
 • Program plánuje zvýšiť prenatálnu diagnostiku vrodených vývojových chýb. Výsledkom pozitívneho diagnostiky je spravidla odporučenie na potrat. Okrem usmrtenia tohto dieťaťa sa tým zhorší už aj tak dosť zlý postoj obyvateľstva k ľuďom s postihnutím.
 • Program chce znižovať výskyt geneticky podmienených chorôb rozvojom predimplantačnej genetickej diagnostiky, ktorej výsledkom je likvidácia umelo oplodnených ľudských zárodkov. To sú eugenické praktiky podobné tým za nacizmu.
 • Program chce stanoviť povinné „minimum základnej sumy informácií povinnej pre všetky deti", čo však nedefinuje. Rodičia potom nebudú môcť vplyv školy na túto oblasť ovplyvniť.
 • Program chce zaviesť nebezpečnú potratovú tabletku, ktorá usmrtí počaté dieťa a ohrozuje zdravie ženy.
 • Program nerieši negatívne dôsledky umelých potratov na fyzickom a psychickom zdraví žien.

Chceme Vás poprosiť o podporu pripomienok Fóra života k tomuto materiálu, ktorých plné znenie si môžete prečítať nižšie. Pripomienky budú doručené na Ministerstvo zdravotníctva najneskôr 27. mája 2009. Vaša podpora je potrebná k tomu, aby sme mohli byť prítomní a aktívni na rozporovom konaní s ministerstvom.

Ďakujeme.

S úctou,
Marek Michalčík
výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Zásadné pripomienky k Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie (ďalej aj „Program“)

(všetky pripomienky sú zásadné)

 1. Ministerstvo zdravotníctva SR nerešpektuje sľub predsedu vlády o tom, že Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia SR, vzhľadom ku kontroverzii, nebude prijatý. Z jednoduchého porovnania oboch materiálov vyplýva, že ide z viac ako 3 o totožný materiál. Schválenie programu pod iným názvom považujeme za nerešpektovanie jasne prejavenej vôle predsedu vlády neotvárať sporné a kontroverzné témy.
 2. Hoci slovník programu sa zmiernil, rovnako úporne presadzuje totožné úlohy a ciele ako pôvodný Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia.
 3. V čase krízy vynakladať finančné prostriedky na propagáciu antikoncepcie, ktorú podľa nás dostatočné propagujú súkromné farmaceutické firmy je nevhodné. Štátnu podporu programu v tejto oblasti považujeme za neúčelné a zbytočné vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorých je zvlášť v zdravotníctve taký nedostatok.
 4. Materiál sa snaží nezmyselne zmeniť praxou dosiahnutý a rešpektovaný "status quo" v oblasti vykonávania interrupcií a asistovanej reprodukcie. Chce vnútiť povinnosť vykonávať tieto činnosti všetkým zariadeniam, hoci žiadne významné problémy so zabezpečením týchto úkonov nikdy nenastali.
 5. Program nepočíta s informovaním o negatívnych dôsledkoch umelých potratov na zdraví žien. Program, navrhuje množstvo vecí ako potraty uľahčiť, ale žiadne opatrenia, ktoré by ženám pomohli v ich situácii, informovali ich o rizikách potratu a pomohli im hľadať a vyberať si aj iné riešenia.
 6. Program konštrukciou a presadzovaním tzv. "optima sexuálnej gramotnosti" inými slovami bývalej sexuálnej výchovy pre všetkých žiakov bez ohľadu na typ školy a vôľu rodičov v snahe "naučiť" deti "možnosti a nástroje plánovaného rodičovstva, rôznorodosť kultúrnych a spoločenských noriem v oblasti sexuality" predpokladá vedomé porušovanie zmluvných záväzkov SR obsiahnutých v ustanovení medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, (per analogiam aj obdobnej Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami) kde sa Slovenská republika zaviazala v čl. I ods. 7, že "nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu."
 7. Presadzovanie vzdelávania žiakov tzv. "optimom sexuálnej gramotnosti" bez súhlasu rodičov je aj porušením Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou (per analogiam aj Zmluvy medzi SR a registrovanými cirkvami), konkrétne jeho čl. 12 ods. (2), ktorý hovorí, že "rodičia a iné osoby a zariadenia uvedené v ods. 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi. Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov." ako aj čl. 13 ods. 5 tej istej zmluvy "Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov.".
 8. Pri časti "Súčasný stav reprodukčného zdravia v Slovenskej republike" sa v zásade skoro úplne skopíroval text z Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia, ku ktorému boli zo strany viacerých organizácií najvážnejšie pripomienky. Ide o čistú a nezakrytú propagáciu antikoncepcie a znovuobnovovanie snahy o zavádzanie sexuálnej výchovy, hoci táto téma je podľa odborníkov v oblasti vzdelávania dostatočne pokrytá.
 9. V programe sa plánujú zaviesť preventívne prehliadky dievčat už od 15 rokov s cieľom, ktorý by sa dal nazvať schizofrenickým. Podľa textu "Súčasťou preventívnej prehliadky je okrem vyšetrenia reprodukčných orgánov aj zistenie úrovne vedomostí o sexuálnom správaní a poučenie o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a zároveň o možnostiach vhodnej antikoncepcie s dôrazom na mužov, aby sa ochránilo reprodukčné i celkové zdravie dospievajúcich dievčat, lebo nie sú po fyziologickej stránke ešte pripravené na predčasnú sexuálnu aktivitu." Prostriedky sú v rozpore s definovaným cieľom. To môže znamenať len jedno, tento cieľ program dosiahnuť neplánuje, ale plánuje dosiahnuť iný cieľ a to rozšírenie antikoncepčnej mentality. Vyjadrené inak. Ako bude vyzerať rodič, ak bude "kázať" dieťaťu o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a na večer mu zabalí kondóm? Odpoveď: ako pokrytec a hlupák. Program vyjadruje, že "Tehotnosť a pôrod u adolescentiek pod 18 rokov predstavuje špecifický psychologický, zdravotný a sociálny problém týchto mladých matiek a ich rodičov." Program by mal však vyjadriť, aký problém a riziká spôsobuje adolescentkám užívanie hormonálnej antikoncepcie.
 10. V materiáli sa narába s nedefinovaným pojmom dievča. Bolo by vhodné špecifikovať tento pojem, aby sme poznali ciele, do ktorých chce štát štátnou mocou vstúpiť do výkonu rodičovských práv a povinností, ktoré majú voči svojim deťom, t. j. aj dievčatám. Rovnaké pripomienky platia aj vo vzťahu k adolescentovi. Práve tu však je veľmi dôležité vnímať nezastupiteľnú úlohu rodičov formovať správanie svojich detí a pridanú hodnotu uvažovania dospelého pri riešení ťažkých situácií, ktoré môže zabezpečiť ochranu pred neuváženým rozhodnutím dievčaťa či adolescenta s ďalekosiahlymi dôsledkami. Exemplárnym príkladom na Slovensku ostáva prípad údajných nezákonných sterilizácií, pri ktorých bolo okrem iných údajne sterilizované 16 ročné rómske dievča bez toho, aby o tom vôbec ich rodičia mali vedomosť a pomohli dieťaťu zvážiť si závažnosť tohto kroku. Z akých dôvodov nemajú byť rodičia informovaní o svojom dieťati? Ak majú právo vedieť jeho výsledky v škole, právo vidieť jeho dochádzku, právo určiť do koľkej hodiny sa má vrátiť domov? Z akých dôvodov nemajú právo vedieť o oveľa závažnejších skutočnostiach svojho dieťaťa? Má štát vyššiu citlivosť a viac mu na deťoch záleží ako ich vlastným rodičom? Program by mal odpovedať skutočne vecne a podložiť ho vedeckými faktami, bolo by vhodné vykonať veľa komplexných výskumov v tejto oblasti a prezentovať výsledky týchto výskumov na viacerých vedeckých konferenciách. Názor, vrátane úloh, ktoré tak jednoducho a ľahko prezentuje v materiáli by mal byť podrobený skutočne vedeckej kritike.
 11. Mnohí odborníci považujú gynekologické prehliadky dievčat už od 15 rokov za zbytočné.
 12. Rovnako by sa Program mal vyrovnať a podložiť dôkazy k tzv. veľmi populárnemu pojmu domácej potratovej turistike. Tu je zrejmé, že materiál sa vôbec nesnaží o žiadnu mieru objektivity a jeho cieľom je napádanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky. Obmedzovanie práva na slobodu svedomia je neprijateľné. To, že existujú zariadenia, ktoré interrupcie nevykonávajú je v priamom rozpore s prezentovaným širokým konsenzom spoločnosti v tejto otázke, a to napriek totalitnej výchove gynekológov počas uplynulých desaťročí, kde sa nepripúšťalo, aby mohol pôsobiť v tejto oblasti lekár, ktorý interrupcie nevykonával. Pritom je zrejmé, že práve najchudobnejšie oblasti Slovenska, na ktoré sa materiál odvoláva pri potratovej turistike sú oblasťami s najnižším výskytom požiadaviek na interrupcie. Bolo by vhodné, aby materiál odôvodnil, či je tak ďaleko prejsť z jedného konca mesta na druhý, alebo je ďaleko z jedného mesta na Orave do druhého mesta na Orave, ak sa tomuto problému, ktorý evidentne nie je problémom, venuje taká zvláštna pozornosť v materiáli. Treťou otázkou na ktorú, by si mal materiál odpovedať je otázka, či Slovenská republika zabezpečí "najvyšší možný štandard zdravia" aj v iných oblastiach ako sú interrupcie. Pretože sú tu aj iné oblasti, pri ktorých skutočne ide o život a občan musí prekonávať vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu náročnejšiu "turistiku" za zdravotnými službami. Majú existovať v tejto oblasti špeciálne nadpráva oproti iným oblastiam zdravia? Štvrtou otázkou, na ktorú by mal program dať odpoveď je, či má štát morálne právo prikazovať iným zriaďovateľom ako je on sám, či zdravotným poisťovniam, aké úkony zdravotného charakteru majú byť schopní či chcieť poskytovať. Je zrejmé, že štát reformou zdravotníctva tzv. prehodil okresné nemocnice "cez palubu", t. j. do kompetencie miest a obcí, či vytvoril z nich neziskové organizácie, o ktoré sa finančne prestal starať a ručiť za ne. Svoju základnú sieť si ponechal v krajských mestách. Pokiaľ má záujem poskytovať komplexné služby, môže tak urobiť a zabezpečiť tieto služby v zariadeniach, v ktorých je zriaďovateľom. Do krajského mesta nie je na Slovensku nikde ďaleko. Zasahovať do práva na slobodu svedomia však nie je v zmysle Ústavy oprávnený a nemá právo prijímať žiadne opatrenia, ktoré by toto právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, okrem limitov stanovených v Ústave SR. Definovanie úloh v nasledovnom znení "Zabezpečiť, aby všetky zdravotnícke pracoviská, poskytujúce gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, s výnimkou cirkevných, zabezpečili poskytovanie služieb reprodukčného zdravia. je možné považovať za rozporné s Ústavou a dohodnutým spoločenským konsenzom, ktorý doteraz nespôsobil žiadne vážne problémy. O tom, že materiál za službu reprodukčného zdravia považuje aj potrat je jasné zo zaradenia v časti "Umelé prerušenie tehotenstva a zabezpečenie jej vykonávania".
 13. Presah do iných oblastí. - Napriek našej pripomienke materiál neupravuje, aký je vzťah medzi navrhovaným programom a inými už schválenými vládnymi dokumentmi. Z textu § 6.1, časť Vládne organizácie, by sa dalo vyvodiť, že im má byť nadradený. S tým však nemožno súhlasiť. Naopak, predložený materiál treba uviesť do súladu so štátnou rodinnou politikou, s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu a pod.
 14. Nekonkrétne formulácie v spoločensky citlivých témach. - Napriek našej pripomienke sú v programe tie isté nekonkrétne formulácie. Pôsobí to ako zastieranie skutočných zámerov a vyvoláva obavy zo zneužitia. To je neprípustné. Nie je prípustné v spoločensky citlivých témach prenechávať interpretáciu základných pojmov na vykonávateľa. V materiáli musí byť dostatočne presne zadefinované, čo je reprodukčné zdravie (definícia OSN zjavne nestačí), čo je plánované rodičovstvo, služby reprodukčného zdravia, optimum sexuálnej gramotnosti atď. (vypracovanie a prijatie tzv. "optima sexuálnej gramotnosti" čiže inými slovami sexuálnej výchovy na školách nepochybne presahuje kompetencie MZ SR, táto oblasť je plne v kompetencii MŠ SR, zároveň je potrebné uviesť, že výchova k materstvu a rodičovstvu je téma, ktorá je vyučovaním vo viacerých predmetoch pokrytá. Na odbornej úrovni dokonca existuje zhoda o tom, že tento spôsob je efektívny a poskytujúci podstatnú potrebnú sumu informácií, zavádzanie novej nedefinovanej koncepcie je náročné a zbytočné, konkrétne potrebné doplnenia môže riešiť MŠ SR.
 15. Zavádzanie "optima sexuálnej gramotnosti" - táto téma je plne v kompetencii MŠ SR. Koncepcia optima sexuálnej gramotnosti, tak ako sa ju snaží definovať Program okrem zásahu do kompetencií MŠ SR nezohľadňuje zákonné práva rodičov na výchovu svojich detí v súlade so svojim presvedčením, zasahuje aj do práva detí na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Pokiaľ sa majú namiesto základov budovania postojov v oblasti sexuality učiť deti na základných školách techniky antikoncepcie a potratov, a o dezorientácii v rámci budovaných postojov (pretože práve tieto záležitosti sa v Programe predstavujú pod neurčitým pojmom "plánovanie rodičovstva") pôjde o bezprecedentný zásah do vývoja maloletých detí. Program totiž pri optime sexuálnej gramotnosti hovorí exaktne, že sa majú vyučovať "možnosti a nástroje plánovaného rodičovstva, rôznorodosť kultúrnych a spoločenských noriem v oblasti sexuality, výchova k zodpovednosti za začatý vzťah, k hodnotám a úcte k človeku), ako aj emočných a sociálnych kompetencií potrebných pre autonómne uskutočňovanie individuálnych rozhodnutí v sexuálnej oblasti - a implementovať ho do výchovno - vzdelávacieho procesu." Prijatím takto formulovanej koncepcie sa štát aktivisticky prikláňa k jednej z ideológií ("pro choice") a zároveň ju neprimerane preferuje a podporuje. Štát ako taký tým prekračuje svoje kompetencie a takýmito zásahmi porušuje ústavný princíp neutrality štátu a jeho neviazanosť na žiadnu ideológiu či náboženstvo. Z obsahu materiálu je evidentná snaha znížiť až eliminovať vplyv rodičov pri sprostredkúvaní informácií o sexualite pre mladistvých, čo je v príkrom rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa (čl. 5 ai.). Materiál predpokladá presadzovanie určitého modelu sexuálnej výchovy na školách, a to dokonca "bez ohľadu na to, aký typ školy dieťa navštevuje". Takýto návrh je diskriminačný, pretože nezohľadňuje zameranie výchovy na súkromných a cirkevných školách. Do sexuálnej výchovy mladistvých je potrebné zainteresovať i rodičov a ponechať na ich rozhodnutí (ako zákonných zástupcov dieťaťa) či a akým spôsobom sa má sexuálna výchova dieťaťu sprostredkovať. Téza, že liberálna sexuálna výchova zabezpečí zníženie počtu neželaných tehotenstiev je nepravdivá! Samotná Správa európskeho parlamentu, 2001/2128 (INI) (ktorú ťažko možno obviňovať z konzervativizmu) musela priznať fakt, že hoci je v niektorých krajinách je široko rozšírená liberálna sexuálna výchova a široko dostupná antikoncepcia potraty u mladistvých ostávajú stále na vysokej úrovni.
 16. Konštatovanie "Situácia v oblasti reprodukčného zdravia mladistvých je výsledkom nedostatočnej výchovy k reprodukčnému zdraviu a právam na školách, ktorej výsledkom je napríklad nezodpovedné správanie pri pohlavnom styku. 59,7 % mladých ľudí nepoužíva pri prvom pohlavnom styku žiadnu ochranu pred nežiaducim otehotnením (Focus, 1997)." je nevhodné a skresľujúce. Dôsledkom nedostatočnej výchovy k reprodukčnému zdraviu je hlavne nezodpovedný pohlavný styk v skorom veku. Tu by mal program ponúknuť konkrétne ciele, ktoré by mali byť dosiahnuté ako aj konkrétne úlohy, ktoré by mohli napomôcť dosiahnutiu tohto cieľa. Antikoncepcia nevyrieši problém skorého začiatku sexuálneho života mladistvých a ani s tým súvisiace vyššie riziko promiskuitného správania sa. Jedinou cestou je posilňovanie emocionálnej stability ako aj mentality sexuálnej zdržanlivosti mladistvých.
 17. Neprípustné eugenické zámery Programu. Materiál v niektorých svojich formuláciách navodzuje dojem dieťaťa ako výsledku dobrej odvedenej práce lekárov - eugenikov. Cieľom je zdravý novorodenec. Cieľom predimplantačnej diagnostiky pomerne zreteľne vystupuje do popredia záujem selektívnej eugeniky, ktorého vedľajším dôsledkom budú usmrtené tzv. nevhodné embryá. Takýto istý cieľ je možné hoci nepriamo, ale zreteľne cítiť z formulácií pri detskej mortalite: "Dosiahnuť zníženie výskytu geneticky podmienených chorôb rozvojom predimplantačnej genetickej diagnostiky, ktorá prináša podstatné zlepšenie zdravotnej starostlivosti a má veľký spoločenský význam (hemofília, morbus Down, cystická fibróza, chromozómové translokácie)". Je jedinec s genetickou poruchou menej kvalitný? Má menšiu hodnotu?
 18. Program nekriticky a nevedecky uprednostňuje metódu asistovanej reprodukcie, ktorá sa má stať prvou metódou liečby neplodnosti, hoci neplodnosť žiadnym spôsobom nelieči, ale ju obchádza. Téma, ktorá nie je uzatvorená ani vo vedeckých kruhoch má také "jednoduché" riešenie v materiáli: "Malý počet zákrokov asistovanej reprodukcie na Slovensku je dôsledkom pretrvávajúceho extenzívneho chápania liečby neplodnosti, pretože naša spoločnosť chápe asistovanú reprodukciu ako luxus a nie ako šetrenie prostriedkov. Konzervatívna, nepresne indikovaná, skusmá liečba neplodnosti je neefektívna, zbytočne odčerpávajúca prostriedky zo spoločných fondov. Významne zaostávame nielen za krajinami EÚ, ale aj za Českom, Maďarskom i Bulharskom. Asistovaná reprodukcia revolučne zmenila stratégiu liečby neplodnosti a vo viacerých indikáciách sa oplodnenie v skúmavke stalo liečbou prvej voľby. Asistovaná reprodukcia je jedinečná u závažnejších foriem mužskej sterility, ktorej výskyt v našom štáte podstatne stúpa." Dôsledkom týchto definícií a zámerov má byť finančné uprednostňovanie in vitro fertilizácie pred inými "reálnymi" metódami liečby neplodnosti. Takéto ustanovenia sa nedajú vnímať inak ako presadenie lobbingu skupín podnikajúcich v oblasti in vitro fertilizácie.
 19. Materiál nedostatočne rešpektuje kultúrne tradície Slovenska. - Program neberie do úvahy úvodné slová káhirského dokumentu, že jednotlivé krajiny majú suverénne právo implementovať odporúčania Akčného programu s ohľadom na náboženské a etické hodnoty a kultúrne zázemie svojich obyvateľov. Spracovávatelia zrejme zámerne ignorujú kultúrne tradície Slovenska. Pokiaľ k tvorbe takéhoto programu nebudú prizvaní experti z celého názorového spektra na Slovensku, nie je to národný program, ale sociálne inžinierstvo presadzované úzkou záujmovou skupinou.
 20. Ignorovanie faktov a vedeckých poznatkov. - Materiál sa síce na viacerých miestach dovoláva vedy, pritom sa však o vedecké zistenia nezaujíma. Nepátra po príčinách súčasného demografického vývoja a sexuálneho správania sa ľudí, uspokojuje sa s povrchnými vysvetleniami. Z nepochopiteľných dôvodov je v materiáli kľúčová, no mylná téza, že antikoncepcia znižuje potratovosť ale nie pôrodnosť. Ako potom chcú spracovávatelia. vysvetliť, že napr. vývoj pôrodnosti a potratovosti v 90. rokoch má takmer paralelný priebeh? Takéto manipulovanie s realitou je neprijateľné. Filozofiu Programu treba dôkladne prepracovať a postaviť na iných tézach. Dôkazov o tom je vo vedeckej literatúre dostatok. Napr. v Dánsku je na 1000 žien viac žien užívajúcich antikoncepciu ako na Slovensku, ale aj viac umelých potratov.
 21. Materiál neprináša takmer žiadne nové pozitívne riešenia. - Napriek nášmu upozorneniu materiál naďalej stelesňuje naivnú vieru, že antikoncepcia všetko vyrieši. Vôbec nie je jasné, prečo by malo byť štátnym záujmom zvýšenie užívania antikoncepcie. Dojem, že ide skôr o marketing antikoncepcie ako o reprodukčné zdravie Program nerozptýlil.
 22. Rozšírenie užívania antikoncepcie u mladistvých má znížiť chorobnosť? Ignoruje sa fakt, že skorý štart sexuálneho vývoja so sebou prináša nielen riziko chorôb, ale aj riziko negatívneho psychického vývoja u mladistvých, riziko promiskuity, ťažšieho nadväzovania kontaktov a pod. Tvrdenie o bezpečnej antikoncepcii je preto značne nepravdivým tvrdením samým o sebe. Program by sa mal zaoberať posilnením zodpovednosti detí za svoje telo, za druhých, výchove k úcte voči telu iného, budovaní vzájomne hlbokých vzťahov založených nielen na technike tzv. bezpečného sexu. Výchova ako taká nesmie rezignovať na svoju podstatnú úlohu vychovávať ľudské bytosti. Tézy o možnostiach antikoncepcie pre mladistvých medzi 15 a 18 rokom života sa dá prirovnať k tvrdeniu, že ak si navlečiem azbestové rukavice a vojdem do horiaceho domu, tak si neublížim. Takéto tvrdenie samo o sebe je nebezpečné. (To, že si neopálim ruky totiž nie je podstatné, podstatné je, že sa buď zadusím plynmi alebo uhorím.) Vo vedeckej literatúre je dostatok faktov, ktoré preukazujú škodlivosť znižovania sexuálneho debutu. Bolo by vhodné, keby sa Program začal vyrovnávať s týmito závažnými skutočnosťami a nezaoberať sa mediálnou a finančnou podporou antikoncepcie a potratov. Slovná deklarácia nestačí, pretože slovnej deklarácii má zodpovedať príslušný návrh reálnych opatrení. Pre porovnanie: Veľká Británia patrí medzi tzv. "priekopníkov" v oblasti sexuálnej výchovy a dostupnosti antikoncepcie pre mladistvých, avšak čísla ukazujú mimoriadny neúspech tejto osvety v znižovaní potratov či znižovaní sexuálneho debutu mladých, alebo budovaní pevných rodinných vzťahov. Programu chýba vedecké zváženie týchto prvkov a návrh pozitívnych riešení.
 23. Tvrdenie uvádzané v Programe v časti 8.9, že Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách považuje za násilie páchané alebo tolerované štátom aj obmedzovanie tzv. "slobody voľby", čo je eufemizmus propotratovej lobby, je nepravdivé. Uvedený dokument tento termín vôbec neobsahuje.
 24. V materiáli sa správne upozorňuje, že pojem reprodukčné zdravie nie je synonymum pre znižovanie populačného rastu. Avšak sexuálne a reprodukčné zdravie, ako je predstavené v materiáli, znižovanie populačného rastu podporuje. Z toho vyplýva, že v materiáli je pojem reprodukčného zdravia postavený zle. Materiál treba prepracovať tak, aby aplikácia programu reprodukčného zdravia viedla k ozdraveniu populačného vývoja. Materiál by mal obsahovať argumenty ukazujúce, že jeho aplikácia naozaj k ozdraveniu populačného vývoja povedie.
 25. Napriek tomu, že definícia reprodukčného zdravia je prebratá z káhirského dokumentu, je nejasná a pre praktické účely nepoužiteľná. Treba ju precizovať. V každom prípade však kvalitu reprodukčného zdravia nemožno merať rozšírením užívania antikoncepcie. Materiál nesmie obsahovať žiadne kvantitatívne ciele o užívaní antikoncepcie.
 26. Dôsledkom znižovania potratovosti je obvykle nárast užívania antikoncepcie (teda nie naopak!). Je to dôsledkom, nie cieľom! Cieľom znižovania potratovosti má byť vždy zníženie počtu potratov, nie zvýšenie používania moderných antikoncepčných metód.
 27. Podľa popisu demografického vývoja k dramatickému poklesu potratov v 90. rokoch prispeli najmä aktivity mimovládnych organizácií a lekárov. S tým možno súhlasiť, treba však explicitne uviesť, že išlo predovšetkým o "pro-life" organizácie, ktoré prispeli k radikálnemu zníženiu potratovosti, a to metódami inými ako propagovaním antikoncepcie. Z materiálu musí byť jasné, že sa tu nehovorí len o "pro-choice" organizáciách. Aj úloha cirkví a "pro-life" orientovaných mimovládnych organizácií musí byť patrične docenená. Treba s nimi počítať aj pri úlohách a pri rozpočte, čo musí byť explicitne uvedené. V opačnom prípade by sa materiál dostal do podozrenia z klientelizmu a protekcionárstva. Pokiaľ v materiáli nebudú primerane zhodnotené aj "pro-life" organizácie a ich špecifická činnosť.
 28. Treba zdôrazniť, že interrupcia medzi metódy plánovaného rodičovstva nepatrí. Časopis Česká gynekologie 1/2005 v článku Srpa a Velebila: "Rozbor mateřské úmrtnosti v ČR v roce 2001" uviedol, že v roku 2001 došlo k 9 úmrtiam tehotných žien. Priamo v súvislosti s tehotenstvom zomrelo 5 žien. Dve (40%) z týchto priamych úmrtí majú súvis s umelým potratom. U jednej pacientky (už predtým podstúpila umelý potrat v roku 1999) sa po potrate z genetických dôvodov vyvinul ťažký depresívny syndróm s nebezpečenstvom samovraždy, ktorú nakoniec spáchala. U druhej pacientky bolo prvé tehotenstvo riešené umelým potratom, následne liečenie sekundárnej sterility, 2 tehotenstvá po IVF, prvé s dvojčatami ukončené predčasne s prežitím jedného plodu, následné tiež ukončené predčasne. Pri ďalšom tehotenstve v prenatálnom skríningu zistené viac ako desať percentné riziko mentálnej retardácie dieťaťa. V 22 týždni vyvolaný umelý potrat, pri ktorom došlo k ruptúre maternice. Maternica musela byť odstránená. Stav pacientky sa v dôsledku pridružených komplikácií zhoršoval končiac septickým stavom a šokom vedúcim k smrti na 12 deň po potrate.
 29. Materiál konštatuje, že vek sexuálneho debutu sa znižuje a je si vedomý negatívnych dôsledkov tohoto stavu (kapitola 3). Preto si kladie za úlohu ovplyvniť reprodukčné správanie mladých ľudí. Už dnes v tejto oblasti úspešne pôsobí mnoho mimovládnych organizácií, spravidla na báze dobrovoľnosti (SSRZR, ACET, Donum Vitae, a ďalšie), avšak s limitovanými zdrojmi. Z programu je však zrejmé, že má ísť najmä o prefinancovanie kampaní "pro choice" organizácií a farmaceutických firiem pri propagácii pri masírovaní verejnej mienky v prospech antikoncepcie, potratov a zavádzaní nových metód medikamentóznych potratov.
 30. Materiál sa pri podpore sexuálneho zdravia mladistvých spolieha hlavne na školu. Neberie do úvahy, že možnosti školy sú obmedzené a že mladí ľudia sú vystavení mnohým negatívnym vplyvom prostredia v ktorom žijú, a to najmä cez masmédiá. Materiál by mal hľadať možnosti, ako tento negatívny dopad zmierniť, využiť pri tom už jestvujúcu legislatívu a aj zahraničné skúsenosti (napr. Jugendschutzamt v SRN ai.)
 31. Materiál sa dotýka aj problematiky rómskej komunity a jej zdravia, ale venuje sa iba jej jednej časti, ktorá samostatne netvorí základnú tézu koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít.
 32. Materiál vecne zasahuje do oblastí, ktoré sú pokryté inými dokumentmi, schválenými vládou SR ("Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu" v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, "Štátna rodinná politika" v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, "Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS" v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, a je v rozpore s obsahom už schválených materiálov. Predložený návrh nereflektuje na existenciu týchto záväzných dokumentov a v niektorých svojich bodoch im protirečí.
 33. Ochrana reprodukčného zdravia, ako sa aj uvádza v materiáli, je súčasťou Národného programu podpory zdravia (NPPZ). Predloženie národného programu starostlivosti o reprodukčné zdravie by preto bolo vhodnejšie odôvodniť rozpracovaním NPPZ.
 34. Výskumy reprodukčného správania - Nie je jasné, prečo treba vynakladať takéto prostriedky na získavanie nových informácií, keď spracovávatelia neberú do úvahy ani všeobecne dostupné údaje UZIŠ a ŠU SR, ani výsledky už prevedených a publikovaných výskumov (napr. SÚ SAV 1999, FH TU 2001, FH TU 2002) a publikované analýzy.
 35. Konkrétny Program trpí rozporom so svojou základnou tézou "Všetky aktivity musia byť založené na vedeckom podklade." Pri svojich tvrdeniach neuvádza presné argumenty a ani základné právne citácie nie sú presné, mnohokrát sú nepravdivé, mnohokrát úplne chýbajú.
 36. Pôvodný program sexuálneho a reprodukčného zdravia úplne nezakryte pri tabletke RU 486 t. j. tzv. chemickom potrate hovoril o pláne nezákonne zasiahnuť do zákonných kompetencií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a kladie si za cieľ zaregistrovať túto chemickú substanciu ako liek. Podľa § 64 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach štátny ústav pre kontrolu liečiv ako správny orgán vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov a vedie zoznam registrovaných liekov a schválených zdravotníckych pomôcok. MZ SR tým spochybnilo nezávislosť budúceho správneho konania ako takého a samozrejme aj ideu právneho štátu. Správne konanie nesmie byť ovplyvňované záujmom lobbingových skupín farmaceutických firiem na registrácii chemickej substancie, ktorú okrem jej negatívnych účinkov ani nemožno nazvať liekom. Z týchto formulácií, ktoré sa objavovali v programe je však čitateľné, že materiál sa netvoril na MZ SR, ale skôr v prostredí farmaceutických firiem. Je totiž vysoko nepravdepodobné, že by dlhoroční úradníci MZ SR nemali o zákonných oprávneniach štátneho ústavu s tým spojených súvislostiach základné vedomosti. Predložený program snahu o zavedenie medikamentózneho potratu, ktorú obsahoval pôvodný Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia, vôbec neopustil. Naopak stále túto snahu presadzuje, hoci už otvorenie nehovorí o konkrétnej substancii.
 37. Program zasahuje do Ústavou SR garantovaného princípu autonómie samosprávy tým, že sa na obce snaží v budúcnosti preniesť finančné bremeno a zodpovednosť za implementáciu Programu bez toho, aby predložil koncepciu z akých prostriedkov majú byť uvedené služby najvyššieho možného štandardu hradené.
 38. V Programe sa narába s nedefinovaným pojmom rodové stereotypy. Odporúča pracovať s konceptom "gender mainstreaming" - rodovej rovnosti. Z tohto dôvodu úplne ignoruje pohľad na riešenie postavenia žien cez hodnotu rodiny.
 39. Uvedenie strategických oblastí SZO na zlepšenie situácie v reprodukčnom zdraví žien považujeme za neúčelné kopírovanie iného dokumentu bez zohľadnenia kultúrneho kontextu a reálneho stavu v našej republike. Uvádzanie oblastí, v ktorých SR nemá problém je nevhodné a navodzuje predstavu o tom, že vo všetkých týchto oblastiach má SR problémy.
 40. Po prepracovaní materiálu v zmysle uvedených zásadných pripomienok si vyhradzujeme právo uplatniť ďalšie doplňujúce pripomienky.

Fórum života, 21. 5. 2009

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Dajte hlas na vybrali.sme.sk

Zoznam podpísaných (2601)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Krekáňová Terézia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Veronika , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Tomáš, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Róbert , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priečko Milan , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Ján , šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Darina, verejný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Ján, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Anton, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jannova Maria, administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jannova Maria, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riedlova Andrea, animator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaš Viliam , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurcikova Katarina, diplmovaný fyzioterapeut, Mladeže 3, 058 01 Poprad
 • Baluchová Kvetoslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hluháň Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajakova Jana, ucitelka, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalliová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, výskum. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viňarská Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluska Stanislav, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mgr. Eva, notárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Eva, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ing. Anton, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bradovka Miroslav, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarsky Martin, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškar Milan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořák Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedič Marek, študent VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclavikova Maria, keramička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovič Rudolf, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčko Mgr. Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naňo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecka Emilia, animator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantoková Jana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalčíin Stanislav , Stavebny operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matoušková Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • durkovska anna, soc.referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Jozef, administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • milková helena, učitľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendošová Martina, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručková Zdenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Bernard, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lednický Rudolf, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holecyová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišaková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švančárková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerova Katarina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Anna, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Beáta, Na záhumní 5, 044 14 Gyňov
 • Šoltés Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorčáková Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcová Petra, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Ján, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caunerová Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcoňová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobeková Lýdia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sásová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoreňová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andráš Anton, marketing. manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščušková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Pavol, 3tudent, A.mišúta 3/8, 97101 Prievidza
 • Brigantova Slavomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarina Roman, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Maria, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakubec janko, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodziejová Natália, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánek Matej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Katarína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mgr. Kopinec Rudo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Passerini Enzo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromčakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Ručková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorova Daniela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručka Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručka Dominik, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Mgr. Ručková Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Mária, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Milan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedinak Vincent , konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grancová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čelko Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Golianová Monika , učiteľka, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútor Emil, r.k.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košecká Martina , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Julius, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečik Miroslav, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rušínová Eva, výchovno-pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňúr Jaroslav, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilimajerová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergelová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotkai Erik, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkovičová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelšovková Petra, Za dráhou 472/2, 03401 Ružomberok
 • Dobrovič Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linek Peter , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makišová Jana, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Velšmidová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková Agáta, metodička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májková Erika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábrišová Helena , učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojka Miroslav, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomastik Julian, lesnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takáčová Ľudmila, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisik Richard, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Iveta, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Mária, cenárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Končiková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiesenganger Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodná Beáta, štatutár neziskovej organizácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaputová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalinayová Anna, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar MAros, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperješi Juraj, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Anna, učiteľka-dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Gejza, učiteľ-dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluza Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Michal, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovsky Vladimir, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sudakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakosová Mariana, administratíny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodziansky Peter, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachar Mário, , stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Monika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rončáková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Piatriková Monika, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benco Jaroslav, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečírová Renáta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polc Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečír Marek, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebesnakova Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Recicarova Jozefina, učitel, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judák Silvester, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Báž Ján, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, diakon, Pod Donátom 20/25, 96501 Žiar nad Hronom
 • Benderová Ľudmila, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bender Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Jozef, výtvarník, Nábělkova 6, 84104 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtko, Ing. Ján, elektroinž.- dôchodca, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava
 • Vojtková Alžbeta, redaktorka - dôchodca, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava
 • Kočišová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrin Martin, CAD Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Gabriel, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Daniel, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Široký Michael, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boros Bc. Linda, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Alžbeta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Martina, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčanská Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Veronika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovic Ján , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomaštikova magdalena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijnová Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nechaj Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymus Ľubomír, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janko Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hojda sandro, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kijovska Jana, marketingový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Véronique, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kováčová anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešva Peter, technik, A. Kubinu 13, 917 01 Trnava
 • Krajmer Martin, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojsová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sviteková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miháľová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Jana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočnerová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibuľová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velickova Maria , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velickova Maria , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koláček Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fojtíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčan Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • URBAN Milan, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagiová Angela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarova Kamila, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hribľanová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balla Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Rudolf , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduhová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Martin , signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting