Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie

Ministerstvo presadzuje odmietnutý národný program pod iným názvom. Pomôžte nám to zastaviť!

Ministerstvo zdravotníctva SR dalo 14. mája 2009 do pripomienkového konania Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. Ide z viac ako troch štvrtín o totožný materiál ako Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia, pre ktorý sme zbierali podporu na tomto mieste koncom roka 2007. Napriek prísľubu ministra Richarda Rašiho a predsedu vlády Roberta Fica z novembra 2008, že Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia bude definitívne stiahnutý, ministerstvo zdravotníctva opäť presadzuje rovnakú agendu, rovnaké ciele, len pod iným názvom. Pomôžte nám to zastaviť!

Pre priblíženie obsahu uvádzame aspoň niekoľko cieľov programu:

 • Národný program podporuje čo najmasívnejšie rozšírenie hormonálnej antikoncepcie. Samozrejme bez adekvátneho informovania o rizikách pre zdravie.
 • Národný program sa snaží o čo najmasívnejšie rozšírenie umelého oplodnenia, len aby sme na Slovensku splnili európske štandardy a bez dôrazu na skutočnú liečbu neplodnosti.
 • Z národného programu bude ťažiť najmä komerčný sektor výrobcov antikoncepčných prostriedkov a poskytovateľov centier asistovanej reprodukcie, čo značne spochybňuje jeho národný a verejnoprospešný charakter.
 • V čase finančnej a hospodárskej krízy program plánuje zaťažiť štátny rozpočet vo výške 1 666 000 EUR, čo je viac ako 50 miliónov korún.
 • Program chce zaviesť povinné prehliadky u gynekológa pre dievčatá od 15. rokov.
 • Program má za cieľ obmedziť slobodu svedomia zdravotníkov a zdravotníckych zariadení. Núti vykonávať potraty všetky gynekologycko-pôrodnícke oddelenia okrem cirkevných.
 • Program plánuje zvýšiť prenatálnu diagnostiku vrodených vývojových chýb. Výsledkom pozitívneho diagnostiky je spravidla odporučenie na potrat. Okrem usmrtenia tohto dieťaťa sa tým zhorší už aj tak dosť zlý postoj obyvateľstva k ľuďom s postihnutím.
 • Program chce znižovať výskyt geneticky podmienených chorôb rozvojom predimplantačnej genetickej diagnostiky, ktorej výsledkom je likvidácia umelo oplodnených ľudských zárodkov. To sú eugenické praktiky podobné tým za nacizmu.
 • Program chce stanoviť povinné „minimum základnej sumy informácií povinnej pre všetky deti", čo však nedefinuje. Rodičia potom nebudú môcť vplyv školy na túto oblasť ovplyvniť.
 • Program chce zaviesť nebezpečnú potratovú tabletku, ktorá usmrtí počaté dieťa a ohrozuje zdravie ženy.
 • Program nerieši negatívne dôsledky umelých potratov na fyzickom a psychickom zdraví žien.

Chceme Vás poprosiť o podporu pripomienok Fóra života k tomuto materiálu, ktorých plné znenie si môžete prečítať nižšie. Pripomienky budú doručené na Ministerstvo zdravotníctva najneskôr 27. mája 2009. Vaša podpora je potrebná k tomu, aby sme mohli byť prítomní a aktívni na rozporovom konaní s ministerstvom.

Ďakujeme.

S úctou,
Marek Michalčík
výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Zásadné pripomienky k Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie (ďalej aj „Program“)

(všetky pripomienky sú zásadné)

 1. Ministerstvo zdravotníctva SR nerešpektuje sľub predsedu vlády o tom, že Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia SR, vzhľadom ku kontroverzii, nebude prijatý. Z jednoduchého porovnania oboch materiálov vyplýva, že ide z viac ako 3 o totožný materiál. Schválenie programu pod iným názvom považujeme za nerešpektovanie jasne prejavenej vôle predsedu vlády neotvárať sporné a kontroverzné témy.
 2. Hoci slovník programu sa zmiernil, rovnako úporne presadzuje totožné úlohy a ciele ako pôvodný Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia.
 3. V čase krízy vynakladať finančné prostriedky na propagáciu antikoncepcie, ktorú podľa nás dostatočné propagujú súkromné farmaceutické firmy je nevhodné. Štátnu podporu programu v tejto oblasti považujeme za neúčelné a zbytočné vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorých je zvlášť v zdravotníctve taký nedostatok.
 4. Materiál sa snaží nezmyselne zmeniť praxou dosiahnutý a rešpektovaný "status quo" v oblasti vykonávania interrupcií a asistovanej reprodukcie. Chce vnútiť povinnosť vykonávať tieto činnosti všetkým zariadeniam, hoci žiadne významné problémy so zabezpečením týchto úkonov nikdy nenastali.
 5. Program nepočíta s informovaním o negatívnych dôsledkoch umelých potratov na zdraví žien. Program, navrhuje množstvo vecí ako potraty uľahčiť, ale žiadne opatrenia, ktoré by ženám pomohli v ich situácii, informovali ich o rizikách potratu a pomohli im hľadať a vyberať si aj iné riešenia.
 6. Program konštrukciou a presadzovaním tzv. "optima sexuálnej gramotnosti" inými slovami bývalej sexuálnej výchovy pre všetkých žiakov bez ohľadu na typ školy a vôľu rodičov v snahe "naučiť" deti "možnosti a nástroje plánovaného rodičovstva, rôznorodosť kultúrnych a spoločenských noriem v oblasti sexuality" predpokladá vedomé porušovanie zmluvných záväzkov SR obsiahnutých v ustanovení medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, (per analogiam aj obdobnej Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami) kde sa Slovenská republika zaviazala v čl. I ods. 7, že "nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu."
 7. Presadzovanie vzdelávania žiakov tzv. "optimom sexuálnej gramotnosti" bez súhlasu rodičov je aj porušením Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou (per analogiam aj Zmluvy medzi SR a registrovanými cirkvami), konkrétne jeho čl. 12 ods. (2), ktorý hovorí, že "rodičia a iné osoby a zariadenia uvedené v ods. 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi. Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov." ako aj čl. 13 ods. 5 tej istej zmluvy "Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov.".
 8. Pri časti "Súčasný stav reprodukčného zdravia v Slovenskej republike" sa v zásade skoro úplne skopíroval text z Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia, ku ktorému boli zo strany viacerých organizácií najvážnejšie pripomienky. Ide o čistú a nezakrytú propagáciu antikoncepcie a znovuobnovovanie snahy o zavádzanie sexuálnej výchovy, hoci táto téma je podľa odborníkov v oblasti vzdelávania dostatočne pokrytá.
 9. V programe sa plánujú zaviesť preventívne prehliadky dievčat už od 15 rokov s cieľom, ktorý by sa dal nazvať schizofrenickým. Podľa textu "Súčasťou preventívnej prehliadky je okrem vyšetrenia reprodukčných orgánov aj zistenie úrovne vedomostí o sexuálnom správaní a poučenie o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a zároveň o možnostiach vhodnej antikoncepcie s dôrazom na mužov, aby sa ochránilo reprodukčné i celkové zdravie dospievajúcich dievčat, lebo nie sú po fyziologickej stránke ešte pripravené na predčasnú sexuálnu aktivitu." Prostriedky sú v rozpore s definovaným cieľom. To môže znamenať len jedno, tento cieľ program dosiahnuť neplánuje, ale plánuje dosiahnuť iný cieľ a to rozšírenie antikoncepčnej mentality. Vyjadrené inak. Ako bude vyzerať rodič, ak bude "kázať" dieťaťu o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a na večer mu zabalí kondóm? Odpoveď: ako pokrytec a hlupák. Program vyjadruje, že "Tehotnosť a pôrod u adolescentiek pod 18 rokov predstavuje špecifický psychologický, zdravotný a sociálny problém týchto mladých matiek a ich rodičov." Program by mal však vyjadriť, aký problém a riziká spôsobuje adolescentkám užívanie hormonálnej antikoncepcie.
 10. V materiáli sa narába s nedefinovaným pojmom dievča. Bolo by vhodné špecifikovať tento pojem, aby sme poznali ciele, do ktorých chce štát štátnou mocou vstúpiť do výkonu rodičovských práv a povinností, ktoré majú voči svojim deťom, t. j. aj dievčatám. Rovnaké pripomienky platia aj vo vzťahu k adolescentovi. Práve tu však je veľmi dôležité vnímať nezastupiteľnú úlohu rodičov formovať správanie svojich detí a pridanú hodnotu uvažovania dospelého pri riešení ťažkých situácií, ktoré môže zabezpečiť ochranu pred neuváženým rozhodnutím dievčaťa či adolescenta s ďalekosiahlymi dôsledkami. Exemplárnym príkladom na Slovensku ostáva prípad údajných nezákonných sterilizácií, pri ktorých bolo okrem iných údajne sterilizované 16 ročné rómske dievča bez toho, aby o tom vôbec ich rodičia mali vedomosť a pomohli dieťaťu zvážiť si závažnosť tohto kroku. Z akých dôvodov nemajú byť rodičia informovaní o svojom dieťati? Ak majú právo vedieť jeho výsledky v škole, právo vidieť jeho dochádzku, právo určiť do koľkej hodiny sa má vrátiť domov? Z akých dôvodov nemajú právo vedieť o oveľa závažnejších skutočnostiach svojho dieťaťa? Má štát vyššiu citlivosť a viac mu na deťoch záleží ako ich vlastným rodičom? Program by mal odpovedať skutočne vecne a podložiť ho vedeckými faktami, bolo by vhodné vykonať veľa komplexných výskumov v tejto oblasti a prezentovať výsledky týchto výskumov na viacerých vedeckých konferenciách. Názor, vrátane úloh, ktoré tak jednoducho a ľahko prezentuje v materiáli by mal byť podrobený skutočne vedeckej kritike.
 11. Mnohí odborníci považujú gynekologické prehliadky dievčat už od 15 rokov za zbytočné.
 12. Rovnako by sa Program mal vyrovnať a podložiť dôkazy k tzv. veľmi populárnemu pojmu domácej potratovej turistike. Tu je zrejmé, že materiál sa vôbec nesnaží o žiadnu mieru objektivity a jeho cieľom je napádanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky. Obmedzovanie práva na slobodu svedomia je neprijateľné. To, že existujú zariadenia, ktoré interrupcie nevykonávajú je v priamom rozpore s prezentovaným širokým konsenzom spoločnosti v tejto otázke, a to napriek totalitnej výchove gynekológov počas uplynulých desaťročí, kde sa nepripúšťalo, aby mohol pôsobiť v tejto oblasti lekár, ktorý interrupcie nevykonával. Pritom je zrejmé, že práve najchudobnejšie oblasti Slovenska, na ktoré sa materiál odvoláva pri potratovej turistike sú oblasťami s najnižším výskytom požiadaviek na interrupcie. Bolo by vhodné, aby materiál odôvodnil, či je tak ďaleko prejsť z jedného konca mesta na druhý, alebo je ďaleko z jedného mesta na Orave do druhého mesta na Orave, ak sa tomuto problému, ktorý evidentne nie je problémom, venuje taká zvláštna pozornosť v materiáli. Treťou otázkou na ktorú, by si mal materiál odpovedať je otázka, či Slovenská republika zabezpečí "najvyšší možný štandard zdravia" aj v iných oblastiach ako sú interrupcie. Pretože sú tu aj iné oblasti, pri ktorých skutočne ide o život a občan musí prekonávať vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu náročnejšiu "turistiku" za zdravotnými službami. Majú existovať v tejto oblasti špeciálne nadpráva oproti iným oblastiam zdravia? Štvrtou otázkou, na ktorú by mal program dať odpoveď je, či má štát morálne právo prikazovať iným zriaďovateľom ako je on sám, či zdravotným poisťovniam, aké úkony zdravotného charakteru majú byť schopní či chcieť poskytovať. Je zrejmé, že štát reformou zdravotníctva tzv. prehodil okresné nemocnice "cez palubu", t. j. do kompetencie miest a obcí, či vytvoril z nich neziskové organizácie, o ktoré sa finančne prestal starať a ručiť za ne. Svoju základnú sieť si ponechal v krajských mestách. Pokiaľ má záujem poskytovať komplexné služby, môže tak urobiť a zabezpečiť tieto služby v zariadeniach, v ktorých je zriaďovateľom. Do krajského mesta nie je na Slovensku nikde ďaleko. Zasahovať do práva na slobodu svedomia však nie je v zmysle Ústavy oprávnený a nemá právo prijímať žiadne opatrenia, ktoré by toto právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, okrem limitov stanovených v Ústave SR. Definovanie úloh v nasledovnom znení "Zabezpečiť, aby všetky zdravotnícke pracoviská, poskytujúce gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, s výnimkou cirkevných, zabezpečili poskytovanie služieb reprodukčného zdravia. je možné považovať za rozporné s Ústavou a dohodnutým spoločenským konsenzom, ktorý doteraz nespôsobil žiadne vážne problémy. O tom, že materiál za službu reprodukčného zdravia považuje aj potrat je jasné zo zaradenia v časti "Umelé prerušenie tehotenstva a zabezpečenie jej vykonávania".
 13. Presah do iných oblastí. - Napriek našej pripomienke materiál neupravuje, aký je vzťah medzi navrhovaným programom a inými už schválenými vládnymi dokumentmi. Z textu § 6.1, časť Vládne organizácie, by sa dalo vyvodiť, že im má byť nadradený. S tým však nemožno súhlasiť. Naopak, predložený materiál treba uviesť do súladu so štátnou rodinnou politikou, s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu a pod.
 14. Nekonkrétne formulácie v spoločensky citlivých témach. - Napriek našej pripomienke sú v programe tie isté nekonkrétne formulácie. Pôsobí to ako zastieranie skutočných zámerov a vyvoláva obavy zo zneužitia. To je neprípustné. Nie je prípustné v spoločensky citlivých témach prenechávať interpretáciu základných pojmov na vykonávateľa. V materiáli musí byť dostatočne presne zadefinované, čo je reprodukčné zdravie (definícia OSN zjavne nestačí), čo je plánované rodičovstvo, služby reprodukčného zdravia, optimum sexuálnej gramotnosti atď. (vypracovanie a prijatie tzv. "optima sexuálnej gramotnosti" čiže inými slovami sexuálnej výchovy na školách nepochybne presahuje kompetencie MZ SR, táto oblasť je plne v kompetencii MŠ SR, zároveň je potrebné uviesť, že výchova k materstvu a rodičovstvu je téma, ktorá je vyučovaním vo viacerých predmetoch pokrytá. Na odbornej úrovni dokonca existuje zhoda o tom, že tento spôsob je efektívny a poskytujúci podstatnú potrebnú sumu informácií, zavádzanie novej nedefinovanej koncepcie je náročné a zbytočné, konkrétne potrebné doplnenia môže riešiť MŠ SR.
 15. Zavádzanie "optima sexuálnej gramotnosti" - táto téma je plne v kompetencii MŠ SR. Koncepcia optima sexuálnej gramotnosti, tak ako sa ju snaží definovať Program okrem zásahu do kompetencií MŠ SR nezohľadňuje zákonné práva rodičov na výchovu svojich detí v súlade so svojim presvedčením, zasahuje aj do práva detí na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Pokiaľ sa majú namiesto základov budovania postojov v oblasti sexuality učiť deti na základných školách techniky antikoncepcie a potratov, a o dezorientácii v rámci budovaných postojov (pretože práve tieto záležitosti sa v Programe predstavujú pod neurčitým pojmom "plánovanie rodičovstva") pôjde o bezprecedentný zásah do vývoja maloletých detí. Program totiž pri optime sexuálnej gramotnosti hovorí exaktne, že sa majú vyučovať "možnosti a nástroje plánovaného rodičovstva, rôznorodosť kultúrnych a spoločenských noriem v oblasti sexuality, výchova k zodpovednosti za začatý vzťah, k hodnotám a úcte k človeku), ako aj emočných a sociálnych kompetencií potrebných pre autonómne uskutočňovanie individuálnych rozhodnutí v sexuálnej oblasti - a implementovať ho do výchovno - vzdelávacieho procesu." Prijatím takto formulovanej koncepcie sa štát aktivisticky prikláňa k jednej z ideológií ("pro choice") a zároveň ju neprimerane preferuje a podporuje. Štát ako taký tým prekračuje svoje kompetencie a takýmito zásahmi porušuje ústavný princíp neutrality štátu a jeho neviazanosť na žiadnu ideológiu či náboženstvo. Z obsahu materiálu je evidentná snaha znížiť až eliminovať vplyv rodičov pri sprostredkúvaní informácií o sexualite pre mladistvých, čo je v príkrom rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa (čl. 5 ai.). Materiál predpokladá presadzovanie určitého modelu sexuálnej výchovy na školách, a to dokonca "bez ohľadu na to, aký typ školy dieťa navštevuje". Takýto návrh je diskriminačný, pretože nezohľadňuje zameranie výchovy na súkromných a cirkevných školách. Do sexuálnej výchovy mladistvých je potrebné zainteresovať i rodičov a ponechať na ich rozhodnutí (ako zákonných zástupcov dieťaťa) či a akým spôsobom sa má sexuálna výchova dieťaťu sprostredkovať. Téza, že liberálna sexuálna výchova zabezpečí zníženie počtu neželaných tehotenstiev je nepravdivá! Samotná Správa európskeho parlamentu, 2001/2128 (INI) (ktorú ťažko možno obviňovať z konzervativizmu) musela priznať fakt, že hoci je v niektorých krajinách je široko rozšírená liberálna sexuálna výchova a široko dostupná antikoncepcia potraty u mladistvých ostávajú stále na vysokej úrovni.
 16. Konštatovanie "Situácia v oblasti reprodukčného zdravia mladistvých je výsledkom nedostatočnej výchovy k reprodukčnému zdraviu a právam na školách, ktorej výsledkom je napríklad nezodpovedné správanie pri pohlavnom styku. 59,7 % mladých ľudí nepoužíva pri prvom pohlavnom styku žiadnu ochranu pred nežiaducim otehotnením (Focus, 1997)." je nevhodné a skresľujúce. Dôsledkom nedostatočnej výchovy k reprodukčnému zdraviu je hlavne nezodpovedný pohlavný styk v skorom veku. Tu by mal program ponúknuť konkrétne ciele, ktoré by mali byť dosiahnuté ako aj konkrétne úlohy, ktoré by mohli napomôcť dosiahnutiu tohto cieľa. Antikoncepcia nevyrieši problém skorého začiatku sexuálneho života mladistvých a ani s tým súvisiace vyššie riziko promiskuitného správania sa. Jedinou cestou je posilňovanie emocionálnej stability ako aj mentality sexuálnej zdržanlivosti mladistvých.
 17. Neprípustné eugenické zámery Programu. Materiál v niektorých svojich formuláciách navodzuje dojem dieťaťa ako výsledku dobrej odvedenej práce lekárov - eugenikov. Cieľom je zdravý novorodenec. Cieľom predimplantačnej diagnostiky pomerne zreteľne vystupuje do popredia záujem selektívnej eugeniky, ktorého vedľajším dôsledkom budú usmrtené tzv. nevhodné embryá. Takýto istý cieľ je možné hoci nepriamo, ale zreteľne cítiť z formulácií pri detskej mortalite: "Dosiahnuť zníženie výskytu geneticky podmienených chorôb rozvojom predimplantačnej genetickej diagnostiky, ktorá prináša podstatné zlepšenie zdravotnej starostlivosti a má veľký spoločenský význam (hemofília, morbus Down, cystická fibróza, chromozómové translokácie)". Je jedinec s genetickou poruchou menej kvalitný? Má menšiu hodnotu?
 18. Program nekriticky a nevedecky uprednostňuje metódu asistovanej reprodukcie, ktorá sa má stať prvou metódou liečby neplodnosti, hoci neplodnosť žiadnym spôsobom nelieči, ale ju obchádza. Téma, ktorá nie je uzatvorená ani vo vedeckých kruhoch má také "jednoduché" riešenie v materiáli: "Malý počet zákrokov asistovanej reprodukcie na Slovensku je dôsledkom pretrvávajúceho extenzívneho chápania liečby neplodnosti, pretože naša spoločnosť chápe asistovanú reprodukciu ako luxus a nie ako šetrenie prostriedkov. Konzervatívna, nepresne indikovaná, skusmá liečba neplodnosti je neefektívna, zbytočne odčerpávajúca prostriedky zo spoločných fondov. Významne zaostávame nielen za krajinami EÚ, ale aj za Českom, Maďarskom i Bulharskom. Asistovaná reprodukcia revolučne zmenila stratégiu liečby neplodnosti a vo viacerých indikáciách sa oplodnenie v skúmavke stalo liečbou prvej voľby. Asistovaná reprodukcia je jedinečná u závažnejších foriem mužskej sterility, ktorej výskyt v našom štáte podstatne stúpa." Dôsledkom týchto definícií a zámerov má byť finančné uprednostňovanie in vitro fertilizácie pred inými "reálnymi" metódami liečby neplodnosti. Takéto ustanovenia sa nedajú vnímať inak ako presadenie lobbingu skupín podnikajúcich v oblasti in vitro fertilizácie.
 19. Materiál nedostatočne rešpektuje kultúrne tradície Slovenska. - Program neberie do úvahy úvodné slová káhirského dokumentu, že jednotlivé krajiny majú suverénne právo implementovať odporúčania Akčného programu s ohľadom na náboženské a etické hodnoty a kultúrne zázemie svojich obyvateľov. Spracovávatelia zrejme zámerne ignorujú kultúrne tradície Slovenska. Pokiaľ k tvorbe takéhoto programu nebudú prizvaní experti z celého názorového spektra na Slovensku, nie je to národný program, ale sociálne inžinierstvo presadzované úzkou záujmovou skupinou.
 20. Ignorovanie faktov a vedeckých poznatkov. - Materiál sa síce na viacerých miestach dovoláva vedy, pritom sa však o vedecké zistenia nezaujíma. Nepátra po príčinách súčasného demografického vývoja a sexuálneho správania sa ľudí, uspokojuje sa s povrchnými vysvetleniami. Z nepochopiteľných dôvodov je v materiáli kľúčová, no mylná téza, že antikoncepcia znižuje potratovosť ale nie pôrodnosť. Ako potom chcú spracovávatelia. vysvetliť, že napr. vývoj pôrodnosti a potratovosti v 90. rokoch má takmer paralelný priebeh? Takéto manipulovanie s realitou je neprijateľné. Filozofiu Programu treba dôkladne prepracovať a postaviť na iných tézach. Dôkazov o tom je vo vedeckej literatúre dostatok. Napr. v Dánsku je na 1000 žien viac žien užívajúcich antikoncepciu ako na Slovensku, ale aj viac umelých potratov.
 21. Materiál neprináša takmer žiadne nové pozitívne riešenia. - Napriek nášmu upozorneniu materiál naďalej stelesňuje naivnú vieru, že antikoncepcia všetko vyrieši. Vôbec nie je jasné, prečo by malo byť štátnym záujmom zvýšenie užívania antikoncepcie. Dojem, že ide skôr o marketing antikoncepcie ako o reprodukčné zdravie Program nerozptýlil.
 22. Rozšírenie užívania antikoncepcie u mladistvých má znížiť chorobnosť? Ignoruje sa fakt, že skorý štart sexuálneho vývoja so sebou prináša nielen riziko chorôb, ale aj riziko negatívneho psychického vývoja u mladistvých, riziko promiskuity, ťažšieho nadväzovania kontaktov a pod. Tvrdenie o bezpečnej antikoncepcii je preto značne nepravdivým tvrdením samým o sebe. Program by sa mal zaoberať posilnením zodpovednosti detí za svoje telo, za druhých, výchove k úcte voči telu iného, budovaní vzájomne hlbokých vzťahov založených nielen na technike tzv. bezpečného sexu. Výchova ako taká nesmie rezignovať na svoju podstatnú úlohu vychovávať ľudské bytosti. Tézy o možnostiach antikoncepcie pre mladistvých medzi 15 a 18 rokom života sa dá prirovnať k tvrdeniu, že ak si navlečiem azbestové rukavice a vojdem do horiaceho domu, tak si neublížim. Takéto tvrdenie samo o sebe je nebezpečné. (To, že si neopálim ruky totiž nie je podstatné, podstatné je, že sa buď zadusím plynmi alebo uhorím.) Vo vedeckej literatúre je dostatok faktov, ktoré preukazujú škodlivosť znižovania sexuálneho debutu. Bolo by vhodné, keby sa Program začal vyrovnávať s týmito závažnými skutočnosťami a nezaoberať sa mediálnou a finančnou podporou antikoncepcie a potratov. Slovná deklarácia nestačí, pretože slovnej deklarácii má zodpovedať príslušný návrh reálnych opatrení. Pre porovnanie: Veľká Británia patrí medzi tzv. "priekopníkov" v oblasti sexuálnej výchovy a dostupnosti antikoncepcie pre mladistvých, avšak čísla ukazujú mimoriadny neúspech tejto osvety v znižovaní potratov či znižovaní sexuálneho debutu mladých, alebo budovaní pevných rodinných vzťahov. Programu chýba vedecké zváženie týchto prvkov a návrh pozitívnych riešení.
 23. Tvrdenie uvádzané v Programe v časti 8.9, že Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách považuje za násilie páchané alebo tolerované štátom aj obmedzovanie tzv. "slobody voľby", čo je eufemizmus propotratovej lobby, je nepravdivé. Uvedený dokument tento termín vôbec neobsahuje.
 24. V materiáli sa správne upozorňuje, že pojem reprodukčné zdravie nie je synonymum pre znižovanie populačného rastu. Avšak sexuálne a reprodukčné zdravie, ako je predstavené v materiáli, znižovanie populačného rastu podporuje. Z toho vyplýva, že v materiáli je pojem reprodukčného zdravia postavený zle. Materiál treba prepracovať tak, aby aplikácia programu reprodukčného zdravia viedla k ozdraveniu populačného vývoja. Materiál by mal obsahovať argumenty ukazujúce, že jeho aplikácia naozaj k ozdraveniu populačného vývoja povedie.
 25. Napriek tomu, že definícia reprodukčného zdravia je prebratá z káhirského dokumentu, je nejasná a pre praktické účely nepoužiteľná. Treba ju precizovať. V každom prípade však kvalitu reprodukčného zdravia nemožno merať rozšírením užívania antikoncepcie. Materiál nesmie obsahovať žiadne kvantitatívne ciele o užívaní antikoncepcie.
 26. Dôsledkom znižovania potratovosti je obvykle nárast užívania antikoncepcie (teda nie naopak!). Je to dôsledkom, nie cieľom! Cieľom znižovania potratovosti má byť vždy zníženie počtu potratov, nie zvýšenie používania moderných antikoncepčných metód.
 27. Podľa popisu demografického vývoja k dramatickému poklesu potratov v 90. rokoch prispeli najmä aktivity mimovládnych organizácií a lekárov. S tým možno súhlasiť, treba však explicitne uviesť, že išlo predovšetkým o "pro-life" organizácie, ktoré prispeli k radikálnemu zníženiu potratovosti, a to metódami inými ako propagovaním antikoncepcie. Z materiálu musí byť jasné, že sa tu nehovorí len o "pro-choice" organizáciách. Aj úloha cirkví a "pro-life" orientovaných mimovládnych organizácií musí byť patrične docenená. Treba s nimi počítať aj pri úlohách a pri rozpočte, čo musí byť explicitne uvedené. V opačnom prípade by sa materiál dostal do podozrenia z klientelizmu a protekcionárstva. Pokiaľ v materiáli nebudú primerane zhodnotené aj "pro-life" organizácie a ich špecifická činnosť.
 28. Treba zdôrazniť, že interrupcia medzi metódy plánovaného rodičovstva nepatrí. Časopis Česká gynekologie 1/2005 v článku Srpa a Velebila: "Rozbor mateřské úmrtnosti v ČR v roce 2001" uviedol, že v roku 2001 došlo k 9 úmrtiam tehotných žien. Priamo v súvislosti s tehotenstvom zomrelo 5 žien. Dve (40%) z týchto priamych úmrtí majú súvis s umelým potratom. U jednej pacientky (už predtým podstúpila umelý potrat v roku 1999) sa po potrate z genetických dôvodov vyvinul ťažký depresívny syndróm s nebezpečenstvom samovraždy, ktorú nakoniec spáchala. U druhej pacientky bolo prvé tehotenstvo riešené umelým potratom, následne liečenie sekundárnej sterility, 2 tehotenstvá po IVF, prvé s dvojčatami ukončené predčasne s prežitím jedného plodu, následné tiež ukončené predčasne. Pri ďalšom tehotenstve v prenatálnom skríningu zistené viac ako desať percentné riziko mentálnej retardácie dieťaťa. V 22 týždni vyvolaný umelý potrat, pri ktorom došlo k ruptúre maternice. Maternica musela byť odstránená. Stav pacientky sa v dôsledku pridružených komplikácií zhoršoval končiac septickým stavom a šokom vedúcim k smrti na 12 deň po potrate.
 29. Materiál konštatuje, že vek sexuálneho debutu sa znižuje a je si vedomý negatívnych dôsledkov tohoto stavu (kapitola 3). Preto si kladie za úlohu ovplyvniť reprodukčné správanie mladých ľudí. Už dnes v tejto oblasti úspešne pôsobí mnoho mimovládnych organizácií, spravidla na báze dobrovoľnosti (SSRZR, ACET, Donum Vitae, a ďalšie), avšak s limitovanými zdrojmi. Z programu je však zrejmé, že má ísť najmä o prefinancovanie kampaní "pro choice" organizácií a farmaceutických firiem pri propagácii pri masírovaní verejnej mienky v prospech antikoncepcie, potratov a zavádzaní nových metód medikamentóznych potratov.
 30. Materiál sa pri podpore sexuálneho zdravia mladistvých spolieha hlavne na školu. Neberie do úvahy, že možnosti školy sú obmedzené a že mladí ľudia sú vystavení mnohým negatívnym vplyvom prostredia v ktorom žijú, a to najmä cez masmédiá. Materiál by mal hľadať možnosti, ako tento negatívny dopad zmierniť, využiť pri tom už jestvujúcu legislatívu a aj zahraničné skúsenosti (napr. Jugendschutzamt v SRN ai.)
 31. Materiál sa dotýka aj problematiky rómskej komunity a jej zdravia, ale venuje sa iba jej jednej časti, ktorá samostatne netvorí základnú tézu koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít.
 32. Materiál vecne zasahuje do oblastí, ktoré sú pokryté inými dokumentmi, schválenými vládou SR ("Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu" v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, "Štátna rodinná politika" v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, "Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS" v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, a je v rozpore s obsahom už schválených materiálov. Predložený návrh nereflektuje na existenciu týchto záväzných dokumentov a v niektorých svojich bodoch im protirečí.
 33. Ochrana reprodukčného zdravia, ako sa aj uvádza v materiáli, je súčasťou Národného programu podpory zdravia (NPPZ). Predloženie národného programu starostlivosti o reprodukčné zdravie by preto bolo vhodnejšie odôvodniť rozpracovaním NPPZ.
 34. Výskumy reprodukčného správania - Nie je jasné, prečo treba vynakladať takéto prostriedky na získavanie nových informácií, keď spracovávatelia neberú do úvahy ani všeobecne dostupné údaje UZIŠ a ŠU SR, ani výsledky už prevedených a publikovaných výskumov (napr. SÚ SAV 1999, FH TU 2001, FH TU 2002) a publikované analýzy.
 35. Konkrétny Program trpí rozporom so svojou základnou tézou "Všetky aktivity musia byť založené na vedeckom podklade." Pri svojich tvrdeniach neuvádza presné argumenty a ani základné právne citácie nie sú presné, mnohokrát sú nepravdivé, mnohokrát úplne chýbajú.
 36. Pôvodný program sexuálneho a reprodukčného zdravia úplne nezakryte pri tabletke RU 486 t. j. tzv. chemickom potrate hovoril o pláne nezákonne zasiahnuť do zákonných kompetencií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a kladie si za cieľ zaregistrovať túto chemickú substanciu ako liek. Podľa § 64 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach štátny ústav pre kontrolu liečiv ako správny orgán vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov a vedie zoznam registrovaných liekov a schválených zdravotníckych pomôcok. MZ SR tým spochybnilo nezávislosť budúceho správneho konania ako takého a samozrejme aj ideu právneho štátu. Správne konanie nesmie byť ovplyvňované záujmom lobbingových skupín farmaceutických firiem na registrácii chemickej substancie, ktorú okrem jej negatívnych účinkov ani nemožno nazvať liekom. Z týchto formulácií, ktoré sa objavovali v programe je však čitateľné, že materiál sa netvoril na MZ SR, ale skôr v prostredí farmaceutických firiem. Je totiž vysoko nepravdepodobné, že by dlhoroční úradníci MZ SR nemali o zákonných oprávneniach štátneho ústavu s tým spojených súvislostiach základné vedomosti. Predložený program snahu o zavedenie medikamentózneho potratu, ktorú obsahoval pôvodný Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia, vôbec neopustil. Naopak stále túto snahu presadzuje, hoci už otvorenie nehovorí o konkrétnej substancii.
 37. Program zasahuje do Ústavou SR garantovaného princípu autonómie samosprávy tým, že sa na obce snaží v budúcnosti preniesť finančné bremeno a zodpovednosť za implementáciu Programu bez toho, aby predložil koncepciu z akých prostriedkov majú byť uvedené služby najvyššieho možného štandardu hradené.
 38. V Programe sa narába s nedefinovaným pojmom rodové stereotypy. Odporúča pracovať s konceptom "gender mainstreaming" - rodovej rovnosti. Z tohto dôvodu úplne ignoruje pohľad na riešenie postavenia žien cez hodnotu rodiny.
 39. Uvedenie strategických oblastí SZO na zlepšenie situácie v reprodukčnom zdraví žien považujeme za neúčelné kopírovanie iného dokumentu bez zohľadnenia kultúrneho kontextu a reálneho stavu v našej republike. Uvádzanie oblastí, v ktorých SR nemá problém je nevhodné a navodzuje predstavu o tom, že vo všetkých týchto oblastiach má SR problémy.
 40. Po prepracovaní materiálu v zmysle uvedených zásadných pripomienok si vyhradzujeme právo uplatniť ďalšie doplňujúce pripomienky.

Fórum života, 21. 5. 2009

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Dajte hlas na vybrali.sme.sk

Zoznam podpísaných (2601)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Drobňáková Marta, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňák Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejko Anton, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Judita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejková Mária, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňák Kamil, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňáková Antónia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richnavský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veis Damián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hakošová Žofia , študent krajinnej architektúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčiaková Veronika, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terianska Veronika, Sestra - v zdravotníctve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvitkovičová Mária, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriskova Noemi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Zuzana, zdravotná sestra, Pod horou 58, 04016 Košice Myslava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koptak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolinaj Martin, študent práva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašová Oľga, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašo František , obchodný referent, Okružná 1428/54, 02001 Púchov
 • Koščáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Silvia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčeková Katarína, študent, Starohutská 140, 96801 Nová Baňa
 • Trokanová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapšanský Igor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šefčíková emília, krajčírka-t.č. na materskej dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd František, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmet matej, študent mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelušiak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Anna, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timková Miriam, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papayova Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Revák Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokač Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • antalikova viera, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Mária, Mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Jozef , Súkromné, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Listaikova Blazena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cinko Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ažaltovič Boris, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žembéry Štefan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árvaiová Silvia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janšto Miroslav, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petko Ivan, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pauková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovec Benedikt, student mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sandorova galina, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolek Frantisek, student, Mladeznicka 10, 841 10 Bratislava
 • Jankovičová Mária, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrinda Marián, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martin Horňák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Ondrej, Vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pös Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Pavol, katolícky kňaz, Orechovská 2, 911 05 Trenčín
 • Uhlíková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Kamila, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novajovská Blažena, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Slavomír, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Zuzana, rehoľná sestra, ekonómka, Parková 27, 821 05 Bratislava
 • Artimová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašnáková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovská Daniela, SCVČ SMH BB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský František, zamest.OcÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frajkorová Barbora, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vano Tomas, IT Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kroftova Gabriela, makler, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaleha Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • farkašová irena, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vakrckova Lenka, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michnovicova Maria, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oriešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanova eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičková Lenka, študentka práva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gima Janko, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macnak Juraj, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Theinerova Otilia, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macnakova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemlová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rampáček František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihurová Alžbeta, TP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemla Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jana Danišovská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlenda Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnatová Jana, adm., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamrich Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bejdová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fratričová Hana, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal , Zeleznicna 811, 01303 Varin
 • Tatranská Terezia, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • alexík mikuláš, lekár, Ľ. Fullu 14, 01008 Žilina
 • Sirková Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goč Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lapsanska Martina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Katarína, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cenkner Jozef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriško Juraj, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Fero, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žížková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babíková Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salisova Helena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chanas Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bokor Tomas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Daniel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Starek Martin, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Erika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandíková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubica Ján, študent, TU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Miriam, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Anna , vysikoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulková Mária, študentka Ekonomickej Univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek ladislav, vysokoskolsky profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovská Katarina, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselá Bernadetta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štochmaľová Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hipík Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiolková Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakús Maroš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey MUDr. Eva, VŠ profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigutova Monika, studentka, Vodarenska 23, 04001 Kosice
 • Dobrucký Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomasčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutakova Zuzana, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Oľga, pedagóg, Vajnorská 52, 83104 Bratislava
 • Marťák Lukáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minichová Margita, vedecko-pedagogicky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halbichová Marie, organizační referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Eva, Moravská 62, 040 01 Košice
 • Trnčák Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brzy Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holubíková Miroslava, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brzá Zdena, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekná Beáta, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Feketeová Gabriela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajo Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Bc. Stanislava, Pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klima Mgr. Michal, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelová Anna, odborná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosolov Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Renáta, lekárka-vysokošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Monika, t.č materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényiová Tatiana, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomus Ján , socálny pracovník, Za Vodou 10, 064 01 Satrá Ľubovňa
 • Dolníková Erika, t.č. materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berecká Silvia, vysokoškoský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanova Gabriela, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bačíková stanislava, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trávníčková Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperjessy Irena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihályová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brzý Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibíková Mária, Platobný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnír Miloš, predajca, Okulka 9/5P, 09301 Vranov nad Topľou
 • Sabová Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Vincent , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FERKO Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Terézia , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardis Kamil, vysokoškolský pedagog, Kukorelliho 26, 085 01 Bardejov
 • Kovaľová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, Hlavná 66, 040 01 Košice
 • Adamcová Jana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janáková Slavka, sanitárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rídza Anna, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Graňáková Mária, žurnalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zitta Roman, mechanik - elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovan Jozef st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdena, učt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Margita, daňová kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimunek Ján, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimuneková Alena , invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovan, Bc. Jozef , administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šerá Martina, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Hana, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olahová Štefánia , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák Blažej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kyška Daniel, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Falis Ing. Vladimír, inžinier cestnej dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting