Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie

Ministerstvo presadzuje odmietnutý národný program pod iným názvom. Pomôžte nám to zastaviť!

Ministerstvo zdravotníctva SR dalo 14. mája 2009 do pripomienkového konania Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. Ide z viac ako troch štvrtín o totožný materiál ako Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia, pre ktorý sme zbierali podporu na tomto mieste koncom roka 2007. Napriek prísľubu ministra Richarda Rašiho a predsedu vlády Roberta Fica z novembra 2008, že Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia bude definitívne stiahnutý, ministerstvo zdravotníctva opäť presadzuje rovnakú agendu, rovnaké ciele, len pod iným názvom. Pomôžte nám to zastaviť!

Pre priblíženie obsahu uvádzame aspoň niekoľko cieľov programu:

 • Národný program podporuje čo najmasívnejšie rozšírenie hormonálnej antikoncepcie. Samozrejme bez adekvátneho informovania o rizikách pre zdravie.
 • Národný program sa snaží o čo najmasívnejšie rozšírenie umelého oplodnenia, len aby sme na Slovensku splnili európske štandardy a bez dôrazu na skutočnú liečbu neplodnosti.
 • Z národného programu bude ťažiť najmä komerčný sektor výrobcov antikoncepčných prostriedkov a poskytovateľov centier asistovanej reprodukcie, čo značne spochybňuje jeho národný a verejnoprospešný charakter.
 • V čase finančnej a hospodárskej krízy program plánuje zaťažiť štátny rozpočet vo výške 1 666 000 EUR, čo je viac ako 50 miliónov korún.
 • Program chce zaviesť povinné prehliadky u gynekológa pre dievčatá od 15. rokov.
 • Program má za cieľ obmedziť slobodu svedomia zdravotníkov a zdravotníckych zariadení. Núti vykonávať potraty všetky gynekologycko-pôrodnícke oddelenia okrem cirkevných.
 • Program plánuje zvýšiť prenatálnu diagnostiku vrodených vývojových chýb. Výsledkom pozitívneho diagnostiky je spravidla odporučenie na potrat. Okrem usmrtenia tohto dieťaťa sa tým zhorší už aj tak dosť zlý postoj obyvateľstva k ľuďom s postihnutím.
 • Program chce znižovať výskyt geneticky podmienených chorôb rozvojom predimplantačnej genetickej diagnostiky, ktorej výsledkom je likvidácia umelo oplodnených ľudských zárodkov. To sú eugenické praktiky podobné tým za nacizmu.
 • Program chce stanoviť povinné „minimum základnej sumy informácií povinnej pre všetky deti", čo však nedefinuje. Rodičia potom nebudú môcť vplyv školy na túto oblasť ovplyvniť.
 • Program chce zaviesť nebezpečnú potratovú tabletku, ktorá usmrtí počaté dieťa a ohrozuje zdravie ženy.
 • Program nerieši negatívne dôsledky umelých potratov na fyzickom a psychickom zdraví žien.

Chceme Vás poprosiť o podporu pripomienok Fóra života k tomuto materiálu, ktorých plné znenie si môžete prečítať nižšie. Pripomienky budú doručené na Ministerstvo zdravotníctva najneskôr 27. mája 2009. Vaša podpora je potrebná k tomu, aby sme mohli byť prítomní a aktívni na rozporovom konaní s ministerstvom.

Ďakujeme.

S úctou,
Marek Michalčík
výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Zásadné pripomienky k Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie (ďalej aj „Program“)

(všetky pripomienky sú zásadné)

 1. Ministerstvo zdravotníctva SR nerešpektuje sľub predsedu vlády o tom, že Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia SR, vzhľadom ku kontroverzii, nebude prijatý. Z jednoduchého porovnania oboch materiálov vyplýva, že ide z viac ako 3 o totožný materiál. Schválenie programu pod iným názvom považujeme za nerešpektovanie jasne prejavenej vôle predsedu vlády neotvárať sporné a kontroverzné témy.
 2. Hoci slovník programu sa zmiernil, rovnako úporne presadzuje totožné úlohy a ciele ako pôvodný Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia.
 3. V čase krízy vynakladať finančné prostriedky na propagáciu antikoncepcie, ktorú podľa nás dostatočné propagujú súkromné farmaceutické firmy je nevhodné. Štátnu podporu programu v tejto oblasti považujeme za neúčelné a zbytočné vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorých je zvlášť v zdravotníctve taký nedostatok.
 4. Materiál sa snaží nezmyselne zmeniť praxou dosiahnutý a rešpektovaný "status quo" v oblasti vykonávania interrupcií a asistovanej reprodukcie. Chce vnútiť povinnosť vykonávať tieto činnosti všetkým zariadeniam, hoci žiadne významné problémy so zabezpečením týchto úkonov nikdy nenastali.
 5. Program nepočíta s informovaním o negatívnych dôsledkoch umelých potratov na zdraví žien. Program, navrhuje množstvo vecí ako potraty uľahčiť, ale žiadne opatrenia, ktoré by ženám pomohli v ich situácii, informovali ich o rizikách potratu a pomohli im hľadať a vyberať si aj iné riešenia.
 6. Program konštrukciou a presadzovaním tzv. "optima sexuálnej gramotnosti" inými slovami bývalej sexuálnej výchovy pre všetkých žiakov bez ohľadu na typ školy a vôľu rodičov v snahe "naučiť" deti "možnosti a nástroje plánovaného rodičovstva, rôznorodosť kultúrnych a spoločenských noriem v oblasti sexuality" predpokladá vedomé porušovanie zmluvných záväzkov SR obsiahnutých v ustanovení medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, (per analogiam aj obdobnej Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami) kde sa Slovenská republika zaviazala v čl. I ods. 7, že "nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu."
 7. Presadzovanie vzdelávania žiakov tzv. "optimom sexuálnej gramotnosti" bez súhlasu rodičov je aj porušením Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou (per analogiam aj Zmluvy medzi SR a registrovanými cirkvami), konkrétne jeho čl. 12 ods. (2), ktorý hovorí, že "rodičia a iné osoby a zariadenia uvedené v ods. 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi. Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov." ako aj čl. 13 ods. 5 tej istej zmluvy "Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov.".
 8. Pri časti "Súčasný stav reprodukčného zdravia v Slovenskej republike" sa v zásade skoro úplne skopíroval text z Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia, ku ktorému boli zo strany viacerých organizácií najvážnejšie pripomienky. Ide o čistú a nezakrytú propagáciu antikoncepcie a znovuobnovovanie snahy o zavádzanie sexuálnej výchovy, hoci táto téma je podľa odborníkov v oblasti vzdelávania dostatočne pokrytá.
 9. V programe sa plánujú zaviesť preventívne prehliadky dievčat už od 15 rokov s cieľom, ktorý by sa dal nazvať schizofrenickým. Podľa textu "Súčasťou preventívnej prehliadky je okrem vyšetrenia reprodukčných orgánov aj zistenie úrovne vedomostí o sexuálnom správaní a poučenie o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a zároveň o možnostiach vhodnej antikoncepcie s dôrazom na mužov, aby sa ochránilo reprodukčné i celkové zdravie dospievajúcich dievčat, lebo nie sú po fyziologickej stránke ešte pripravené na predčasnú sexuálnu aktivitu." Prostriedky sú v rozpore s definovaným cieľom. To môže znamenať len jedno, tento cieľ program dosiahnuť neplánuje, ale plánuje dosiahnuť iný cieľ a to rozšírenie antikoncepčnej mentality. Vyjadrené inak. Ako bude vyzerať rodič, ak bude "kázať" dieťaťu o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a na večer mu zabalí kondóm? Odpoveď: ako pokrytec a hlupák. Program vyjadruje, že "Tehotnosť a pôrod u adolescentiek pod 18 rokov predstavuje špecifický psychologický, zdravotný a sociálny problém týchto mladých matiek a ich rodičov." Program by mal však vyjadriť, aký problém a riziká spôsobuje adolescentkám užívanie hormonálnej antikoncepcie.
 10. V materiáli sa narába s nedefinovaným pojmom dievča. Bolo by vhodné špecifikovať tento pojem, aby sme poznali ciele, do ktorých chce štát štátnou mocou vstúpiť do výkonu rodičovských práv a povinností, ktoré majú voči svojim deťom, t. j. aj dievčatám. Rovnaké pripomienky platia aj vo vzťahu k adolescentovi. Práve tu však je veľmi dôležité vnímať nezastupiteľnú úlohu rodičov formovať správanie svojich detí a pridanú hodnotu uvažovania dospelého pri riešení ťažkých situácií, ktoré môže zabezpečiť ochranu pred neuváženým rozhodnutím dievčaťa či adolescenta s ďalekosiahlymi dôsledkami. Exemplárnym príkladom na Slovensku ostáva prípad údajných nezákonných sterilizácií, pri ktorých bolo okrem iných údajne sterilizované 16 ročné rómske dievča bez toho, aby o tom vôbec ich rodičia mali vedomosť a pomohli dieťaťu zvážiť si závažnosť tohto kroku. Z akých dôvodov nemajú byť rodičia informovaní o svojom dieťati? Ak majú právo vedieť jeho výsledky v škole, právo vidieť jeho dochádzku, právo určiť do koľkej hodiny sa má vrátiť domov? Z akých dôvodov nemajú právo vedieť o oveľa závažnejších skutočnostiach svojho dieťaťa? Má štát vyššiu citlivosť a viac mu na deťoch záleží ako ich vlastným rodičom? Program by mal odpovedať skutočne vecne a podložiť ho vedeckými faktami, bolo by vhodné vykonať veľa komplexných výskumov v tejto oblasti a prezentovať výsledky týchto výskumov na viacerých vedeckých konferenciách. Názor, vrátane úloh, ktoré tak jednoducho a ľahko prezentuje v materiáli by mal byť podrobený skutočne vedeckej kritike.
 11. Mnohí odborníci považujú gynekologické prehliadky dievčat už od 15 rokov za zbytočné.
 12. Rovnako by sa Program mal vyrovnať a podložiť dôkazy k tzv. veľmi populárnemu pojmu domácej potratovej turistike. Tu je zrejmé, že materiál sa vôbec nesnaží o žiadnu mieru objektivity a jeho cieľom je napádanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky. Obmedzovanie práva na slobodu svedomia je neprijateľné. To, že existujú zariadenia, ktoré interrupcie nevykonávajú je v priamom rozpore s prezentovaným širokým konsenzom spoločnosti v tejto otázke, a to napriek totalitnej výchove gynekológov počas uplynulých desaťročí, kde sa nepripúšťalo, aby mohol pôsobiť v tejto oblasti lekár, ktorý interrupcie nevykonával. Pritom je zrejmé, že práve najchudobnejšie oblasti Slovenska, na ktoré sa materiál odvoláva pri potratovej turistike sú oblasťami s najnižším výskytom požiadaviek na interrupcie. Bolo by vhodné, aby materiál odôvodnil, či je tak ďaleko prejsť z jedného konca mesta na druhý, alebo je ďaleko z jedného mesta na Orave do druhého mesta na Orave, ak sa tomuto problému, ktorý evidentne nie je problémom, venuje taká zvláštna pozornosť v materiáli. Treťou otázkou na ktorú, by si mal materiál odpovedať je otázka, či Slovenská republika zabezpečí "najvyšší možný štandard zdravia" aj v iných oblastiach ako sú interrupcie. Pretože sú tu aj iné oblasti, pri ktorých skutočne ide o život a občan musí prekonávať vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu náročnejšiu "turistiku" za zdravotnými službami. Majú existovať v tejto oblasti špeciálne nadpráva oproti iným oblastiam zdravia? Štvrtou otázkou, na ktorú by mal program dať odpoveď je, či má štát morálne právo prikazovať iným zriaďovateľom ako je on sám, či zdravotným poisťovniam, aké úkony zdravotného charakteru majú byť schopní či chcieť poskytovať. Je zrejmé, že štát reformou zdravotníctva tzv. prehodil okresné nemocnice "cez palubu", t. j. do kompetencie miest a obcí, či vytvoril z nich neziskové organizácie, o ktoré sa finančne prestal starať a ručiť za ne. Svoju základnú sieť si ponechal v krajských mestách. Pokiaľ má záujem poskytovať komplexné služby, môže tak urobiť a zabezpečiť tieto služby v zariadeniach, v ktorých je zriaďovateľom. Do krajského mesta nie je na Slovensku nikde ďaleko. Zasahovať do práva na slobodu svedomia však nie je v zmysle Ústavy oprávnený a nemá právo prijímať žiadne opatrenia, ktoré by toto právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, okrem limitov stanovených v Ústave SR. Definovanie úloh v nasledovnom znení "Zabezpečiť, aby všetky zdravotnícke pracoviská, poskytujúce gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, s výnimkou cirkevných, zabezpečili poskytovanie služieb reprodukčného zdravia. je možné považovať za rozporné s Ústavou a dohodnutým spoločenským konsenzom, ktorý doteraz nespôsobil žiadne vážne problémy. O tom, že materiál za službu reprodukčného zdravia považuje aj potrat je jasné zo zaradenia v časti "Umelé prerušenie tehotenstva a zabezpečenie jej vykonávania".
 13. Presah do iných oblastí. - Napriek našej pripomienke materiál neupravuje, aký je vzťah medzi navrhovaným programom a inými už schválenými vládnymi dokumentmi. Z textu § 6.1, časť Vládne organizácie, by sa dalo vyvodiť, že im má byť nadradený. S tým však nemožno súhlasiť. Naopak, predložený materiál treba uviesť do súladu so štátnou rodinnou politikou, s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu a pod.
 14. Nekonkrétne formulácie v spoločensky citlivých témach. - Napriek našej pripomienke sú v programe tie isté nekonkrétne formulácie. Pôsobí to ako zastieranie skutočných zámerov a vyvoláva obavy zo zneužitia. To je neprípustné. Nie je prípustné v spoločensky citlivých témach prenechávať interpretáciu základných pojmov na vykonávateľa. V materiáli musí byť dostatočne presne zadefinované, čo je reprodukčné zdravie (definícia OSN zjavne nestačí), čo je plánované rodičovstvo, služby reprodukčného zdravia, optimum sexuálnej gramotnosti atď. (vypracovanie a prijatie tzv. "optima sexuálnej gramotnosti" čiže inými slovami sexuálnej výchovy na školách nepochybne presahuje kompetencie MZ SR, táto oblasť je plne v kompetencii MŠ SR, zároveň je potrebné uviesť, že výchova k materstvu a rodičovstvu je téma, ktorá je vyučovaním vo viacerých predmetoch pokrytá. Na odbornej úrovni dokonca existuje zhoda o tom, že tento spôsob je efektívny a poskytujúci podstatnú potrebnú sumu informácií, zavádzanie novej nedefinovanej koncepcie je náročné a zbytočné, konkrétne potrebné doplnenia môže riešiť MŠ SR.
 15. Zavádzanie "optima sexuálnej gramotnosti" - táto téma je plne v kompetencii MŠ SR. Koncepcia optima sexuálnej gramotnosti, tak ako sa ju snaží definovať Program okrem zásahu do kompetencií MŠ SR nezohľadňuje zákonné práva rodičov na výchovu svojich detí v súlade so svojim presvedčením, zasahuje aj do práva detí na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Pokiaľ sa majú namiesto základov budovania postojov v oblasti sexuality učiť deti na základných školách techniky antikoncepcie a potratov, a o dezorientácii v rámci budovaných postojov (pretože práve tieto záležitosti sa v Programe predstavujú pod neurčitým pojmom "plánovanie rodičovstva") pôjde o bezprecedentný zásah do vývoja maloletých detí. Program totiž pri optime sexuálnej gramotnosti hovorí exaktne, že sa majú vyučovať "možnosti a nástroje plánovaného rodičovstva, rôznorodosť kultúrnych a spoločenských noriem v oblasti sexuality, výchova k zodpovednosti za začatý vzťah, k hodnotám a úcte k človeku), ako aj emočných a sociálnych kompetencií potrebných pre autonómne uskutočňovanie individuálnych rozhodnutí v sexuálnej oblasti - a implementovať ho do výchovno - vzdelávacieho procesu." Prijatím takto formulovanej koncepcie sa štát aktivisticky prikláňa k jednej z ideológií ("pro choice") a zároveň ju neprimerane preferuje a podporuje. Štát ako taký tým prekračuje svoje kompetencie a takýmito zásahmi porušuje ústavný princíp neutrality štátu a jeho neviazanosť na žiadnu ideológiu či náboženstvo. Z obsahu materiálu je evidentná snaha znížiť až eliminovať vplyv rodičov pri sprostredkúvaní informácií o sexualite pre mladistvých, čo je v príkrom rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa (čl. 5 ai.). Materiál predpokladá presadzovanie určitého modelu sexuálnej výchovy na školách, a to dokonca "bez ohľadu na to, aký typ školy dieťa navštevuje". Takýto návrh je diskriminačný, pretože nezohľadňuje zameranie výchovy na súkromných a cirkevných školách. Do sexuálnej výchovy mladistvých je potrebné zainteresovať i rodičov a ponechať na ich rozhodnutí (ako zákonných zástupcov dieťaťa) či a akým spôsobom sa má sexuálna výchova dieťaťu sprostredkovať. Téza, že liberálna sexuálna výchova zabezpečí zníženie počtu neželaných tehotenstiev je nepravdivá! Samotná Správa európskeho parlamentu, 2001/2128 (INI) (ktorú ťažko možno obviňovať z konzervativizmu) musela priznať fakt, že hoci je v niektorých krajinách je široko rozšírená liberálna sexuálna výchova a široko dostupná antikoncepcia potraty u mladistvých ostávajú stále na vysokej úrovni.
 16. Konštatovanie "Situácia v oblasti reprodukčného zdravia mladistvých je výsledkom nedostatočnej výchovy k reprodukčnému zdraviu a právam na školách, ktorej výsledkom je napríklad nezodpovedné správanie pri pohlavnom styku. 59,7 % mladých ľudí nepoužíva pri prvom pohlavnom styku žiadnu ochranu pred nežiaducim otehotnením (Focus, 1997)." je nevhodné a skresľujúce. Dôsledkom nedostatočnej výchovy k reprodukčnému zdraviu je hlavne nezodpovedný pohlavný styk v skorom veku. Tu by mal program ponúknuť konkrétne ciele, ktoré by mali byť dosiahnuté ako aj konkrétne úlohy, ktoré by mohli napomôcť dosiahnutiu tohto cieľa. Antikoncepcia nevyrieši problém skorého začiatku sexuálneho života mladistvých a ani s tým súvisiace vyššie riziko promiskuitného správania sa. Jedinou cestou je posilňovanie emocionálnej stability ako aj mentality sexuálnej zdržanlivosti mladistvých.
 17. Neprípustné eugenické zámery Programu. Materiál v niektorých svojich formuláciách navodzuje dojem dieťaťa ako výsledku dobrej odvedenej práce lekárov - eugenikov. Cieľom je zdravý novorodenec. Cieľom predimplantačnej diagnostiky pomerne zreteľne vystupuje do popredia záujem selektívnej eugeniky, ktorého vedľajším dôsledkom budú usmrtené tzv. nevhodné embryá. Takýto istý cieľ je možné hoci nepriamo, ale zreteľne cítiť z formulácií pri detskej mortalite: "Dosiahnuť zníženie výskytu geneticky podmienených chorôb rozvojom predimplantačnej genetickej diagnostiky, ktorá prináša podstatné zlepšenie zdravotnej starostlivosti a má veľký spoločenský význam (hemofília, morbus Down, cystická fibróza, chromozómové translokácie)". Je jedinec s genetickou poruchou menej kvalitný? Má menšiu hodnotu?
 18. Program nekriticky a nevedecky uprednostňuje metódu asistovanej reprodukcie, ktorá sa má stať prvou metódou liečby neplodnosti, hoci neplodnosť žiadnym spôsobom nelieči, ale ju obchádza. Téma, ktorá nie je uzatvorená ani vo vedeckých kruhoch má také "jednoduché" riešenie v materiáli: "Malý počet zákrokov asistovanej reprodukcie na Slovensku je dôsledkom pretrvávajúceho extenzívneho chápania liečby neplodnosti, pretože naša spoločnosť chápe asistovanú reprodukciu ako luxus a nie ako šetrenie prostriedkov. Konzervatívna, nepresne indikovaná, skusmá liečba neplodnosti je neefektívna, zbytočne odčerpávajúca prostriedky zo spoločných fondov. Významne zaostávame nielen za krajinami EÚ, ale aj za Českom, Maďarskom i Bulharskom. Asistovaná reprodukcia revolučne zmenila stratégiu liečby neplodnosti a vo viacerých indikáciách sa oplodnenie v skúmavke stalo liečbou prvej voľby. Asistovaná reprodukcia je jedinečná u závažnejších foriem mužskej sterility, ktorej výskyt v našom štáte podstatne stúpa." Dôsledkom týchto definícií a zámerov má byť finančné uprednostňovanie in vitro fertilizácie pred inými "reálnymi" metódami liečby neplodnosti. Takéto ustanovenia sa nedajú vnímať inak ako presadenie lobbingu skupín podnikajúcich v oblasti in vitro fertilizácie.
 19. Materiál nedostatočne rešpektuje kultúrne tradície Slovenska. - Program neberie do úvahy úvodné slová káhirského dokumentu, že jednotlivé krajiny majú suverénne právo implementovať odporúčania Akčného programu s ohľadom na náboženské a etické hodnoty a kultúrne zázemie svojich obyvateľov. Spracovávatelia zrejme zámerne ignorujú kultúrne tradície Slovenska. Pokiaľ k tvorbe takéhoto programu nebudú prizvaní experti z celého názorového spektra na Slovensku, nie je to národný program, ale sociálne inžinierstvo presadzované úzkou záujmovou skupinou.
 20. Ignorovanie faktov a vedeckých poznatkov. - Materiál sa síce na viacerých miestach dovoláva vedy, pritom sa však o vedecké zistenia nezaujíma. Nepátra po príčinách súčasného demografického vývoja a sexuálneho správania sa ľudí, uspokojuje sa s povrchnými vysvetleniami. Z nepochopiteľných dôvodov je v materiáli kľúčová, no mylná téza, že antikoncepcia znižuje potratovosť ale nie pôrodnosť. Ako potom chcú spracovávatelia. vysvetliť, že napr. vývoj pôrodnosti a potratovosti v 90. rokoch má takmer paralelný priebeh? Takéto manipulovanie s realitou je neprijateľné. Filozofiu Programu treba dôkladne prepracovať a postaviť na iných tézach. Dôkazov o tom je vo vedeckej literatúre dostatok. Napr. v Dánsku je na 1000 žien viac žien užívajúcich antikoncepciu ako na Slovensku, ale aj viac umelých potratov.
 21. Materiál neprináša takmer žiadne nové pozitívne riešenia. - Napriek nášmu upozorneniu materiál naďalej stelesňuje naivnú vieru, že antikoncepcia všetko vyrieši. Vôbec nie je jasné, prečo by malo byť štátnym záujmom zvýšenie užívania antikoncepcie. Dojem, že ide skôr o marketing antikoncepcie ako o reprodukčné zdravie Program nerozptýlil.
 22. Rozšírenie užívania antikoncepcie u mladistvých má znížiť chorobnosť? Ignoruje sa fakt, že skorý štart sexuálneho vývoja so sebou prináša nielen riziko chorôb, ale aj riziko negatívneho psychického vývoja u mladistvých, riziko promiskuity, ťažšieho nadväzovania kontaktov a pod. Tvrdenie o bezpečnej antikoncepcii je preto značne nepravdivým tvrdením samým o sebe. Program by sa mal zaoberať posilnením zodpovednosti detí za svoje telo, za druhých, výchove k úcte voči telu iného, budovaní vzájomne hlbokých vzťahov založených nielen na technike tzv. bezpečného sexu. Výchova ako taká nesmie rezignovať na svoju podstatnú úlohu vychovávať ľudské bytosti. Tézy o možnostiach antikoncepcie pre mladistvých medzi 15 a 18 rokom života sa dá prirovnať k tvrdeniu, že ak si navlečiem azbestové rukavice a vojdem do horiaceho domu, tak si neublížim. Takéto tvrdenie samo o sebe je nebezpečné. (To, že si neopálim ruky totiž nie je podstatné, podstatné je, že sa buď zadusím plynmi alebo uhorím.) Vo vedeckej literatúre je dostatok faktov, ktoré preukazujú škodlivosť znižovania sexuálneho debutu. Bolo by vhodné, keby sa Program začal vyrovnávať s týmito závažnými skutočnosťami a nezaoberať sa mediálnou a finančnou podporou antikoncepcie a potratov. Slovná deklarácia nestačí, pretože slovnej deklarácii má zodpovedať príslušný návrh reálnych opatrení. Pre porovnanie: Veľká Británia patrí medzi tzv. "priekopníkov" v oblasti sexuálnej výchovy a dostupnosti antikoncepcie pre mladistvých, avšak čísla ukazujú mimoriadny neúspech tejto osvety v znižovaní potratov či znižovaní sexuálneho debutu mladých, alebo budovaní pevných rodinných vzťahov. Programu chýba vedecké zváženie týchto prvkov a návrh pozitívnych riešení.
 23. Tvrdenie uvádzané v Programe v časti 8.9, že Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách považuje za násilie páchané alebo tolerované štátom aj obmedzovanie tzv. "slobody voľby", čo je eufemizmus propotratovej lobby, je nepravdivé. Uvedený dokument tento termín vôbec neobsahuje.
 24. V materiáli sa správne upozorňuje, že pojem reprodukčné zdravie nie je synonymum pre znižovanie populačného rastu. Avšak sexuálne a reprodukčné zdravie, ako je predstavené v materiáli, znižovanie populačného rastu podporuje. Z toho vyplýva, že v materiáli je pojem reprodukčného zdravia postavený zle. Materiál treba prepracovať tak, aby aplikácia programu reprodukčného zdravia viedla k ozdraveniu populačného vývoja. Materiál by mal obsahovať argumenty ukazujúce, že jeho aplikácia naozaj k ozdraveniu populačného vývoja povedie.
 25. Napriek tomu, že definícia reprodukčného zdravia je prebratá z káhirského dokumentu, je nejasná a pre praktické účely nepoužiteľná. Treba ju precizovať. V každom prípade však kvalitu reprodukčného zdravia nemožno merať rozšírením užívania antikoncepcie. Materiál nesmie obsahovať žiadne kvantitatívne ciele o užívaní antikoncepcie.
 26. Dôsledkom znižovania potratovosti je obvykle nárast užívania antikoncepcie (teda nie naopak!). Je to dôsledkom, nie cieľom! Cieľom znižovania potratovosti má byť vždy zníženie počtu potratov, nie zvýšenie používania moderných antikoncepčných metód.
 27. Podľa popisu demografického vývoja k dramatickému poklesu potratov v 90. rokoch prispeli najmä aktivity mimovládnych organizácií a lekárov. S tým možno súhlasiť, treba však explicitne uviesť, že išlo predovšetkým o "pro-life" organizácie, ktoré prispeli k radikálnemu zníženiu potratovosti, a to metódami inými ako propagovaním antikoncepcie. Z materiálu musí byť jasné, že sa tu nehovorí len o "pro-choice" organizáciách. Aj úloha cirkví a "pro-life" orientovaných mimovládnych organizácií musí byť patrične docenená. Treba s nimi počítať aj pri úlohách a pri rozpočte, čo musí byť explicitne uvedené. V opačnom prípade by sa materiál dostal do podozrenia z klientelizmu a protekcionárstva. Pokiaľ v materiáli nebudú primerane zhodnotené aj "pro-life" organizácie a ich špecifická činnosť.
 28. Treba zdôrazniť, že interrupcia medzi metódy plánovaného rodičovstva nepatrí. Časopis Česká gynekologie 1/2005 v článku Srpa a Velebila: "Rozbor mateřské úmrtnosti v ČR v roce 2001" uviedol, že v roku 2001 došlo k 9 úmrtiam tehotných žien. Priamo v súvislosti s tehotenstvom zomrelo 5 žien. Dve (40%) z týchto priamych úmrtí majú súvis s umelým potratom. U jednej pacientky (už predtým podstúpila umelý potrat v roku 1999) sa po potrate z genetických dôvodov vyvinul ťažký depresívny syndróm s nebezpečenstvom samovraždy, ktorú nakoniec spáchala. U druhej pacientky bolo prvé tehotenstvo riešené umelým potratom, následne liečenie sekundárnej sterility, 2 tehotenstvá po IVF, prvé s dvojčatami ukončené predčasne s prežitím jedného plodu, následné tiež ukončené predčasne. Pri ďalšom tehotenstve v prenatálnom skríningu zistené viac ako desať percentné riziko mentálnej retardácie dieťaťa. V 22 týždni vyvolaný umelý potrat, pri ktorom došlo k ruptúre maternice. Maternica musela byť odstránená. Stav pacientky sa v dôsledku pridružených komplikácií zhoršoval končiac septickým stavom a šokom vedúcim k smrti na 12 deň po potrate.
 29. Materiál konštatuje, že vek sexuálneho debutu sa znižuje a je si vedomý negatívnych dôsledkov tohoto stavu (kapitola 3). Preto si kladie za úlohu ovplyvniť reprodukčné správanie mladých ľudí. Už dnes v tejto oblasti úspešne pôsobí mnoho mimovládnych organizácií, spravidla na báze dobrovoľnosti (SSRZR, ACET, Donum Vitae, a ďalšie), avšak s limitovanými zdrojmi. Z programu je však zrejmé, že má ísť najmä o prefinancovanie kampaní "pro choice" organizácií a farmaceutických firiem pri propagácii pri masírovaní verejnej mienky v prospech antikoncepcie, potratov a zavádzaní nových metód medikamentóznych potratov.
 30. Materiál sa pri podpore sexuálneho zdravia mladistvých spolieha hlavne na školu. Neberie do úvahy, že možnosti školy sú obmedzené a že mladí ľudia sú vystavení mnohým negatívnym vplyvom prostredia v ktorom žijú, a to najmä cez masmédiá. Materiál by mal hľadať možnosti, ako tento negatívny dopad zmierniť, využiť pri tom už jestvujúcu legislatívu a aj zahraničné skúsenosti (napr. Jugendschutzamt v SRN ai.)
 31. Materiál sa dotýka aj problematiky rómskej komunity a jej zdravia, ale venuje sa iba jej jednej časti, ktorá samostatne netvorí základnú tézu koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít.
 32. Materiál vecne zasahuje do oblastí, ktoré sú pokryté inými dokumentmi, schválenými vládou SR ("Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu" v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, "Štátna rodinná politika" v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, "Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS" v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, a je v rozpore s obsahom už schválených materiálov. Predložený návrh nereflektuje na existenciu týchto záväzných dokumentov a v niektorých svojich bodoch im protirečí.
 33. Ochrana reprodukčného zdravia, ako sa aj uvádza v materiáli, je súčasťou Národného programu podpory zdravia (NPPZ). Predloženie národného programu starostlivosti o reprodukčné zdravie by preto bolo vhodnejšie odôvodniť rozpracovaním NPPZ.
 34. Výskumy reprodukčného správania - Nie je jasné, prečo treba vynakladať takéto prostriedky na získavanie nových informácií, keď spracovávatelia neberú do úvahy ani všeobecne dostupné údaje UZIŠ a ŠU SR, ani výsledky už prevedených a publikovaných výskumov (napr. SÚ SAV 1999, FH TU 2001, FH TU 2002) a publikované analýzy.
 35. Konkrétny Program trpí rozporom so svojou základnou tézou "Všetky aktivity musia byť založené na vedeckom podklade." Pri svojich tvrdeniach neuvádza presné argumenty a ani základné právne citácie nie sú presné, mnohokrát sú nepravdivé, mnohokrát úplne chýbajú.
 36. Pôvodný program sexuálneho a reprodukčného zdravia úplne nezakryte pri tabletke RU 486 t. j. tzv. chemickom potrate hovoril o pláne nezákonne zasiahnuť do zákonných kompetencií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a kladie si za cieľ zaregistrovať túto chemickú substanciu ako liek. Podľa § 64 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach štátny ústav pre kontrolu liečiv ako správny orgán vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov a vedie zoznam registrovaných liekov a schválených zdravotníckych pomôcok. MZ SR tým spochybnilo nezávislosť budúceho správneho konania ako takého a samozrejme aj ideu právneho štátu. Správne konanie nesmie byť ovplyvňované záujmom lobbingových skupín farmaceutických firiem na registrácii chemickej substancie, ktorú okrem jej negatívnych účinkov ani nemožno nazvať liekom. Z týchto formulácií, ktoré sa objavovali v programe je však čitateľné, že materiál sa netvoril na MZ SR, ale skôr v prostredí farmaceutických firiem. Je totiž vysoko nepravdepodobné, že by dlhoroční úradníci MZ SR nemali o zákonných oprávneniach štátneho ústavu s tým spojených súvislostiach základné vedomosti. Predložený program snahu o zavedenie medikamentózneho potratu, ktorú obsahoval pôvodný Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia, vôbec neopustil. Naopak stále túto snahu presadzuje, hoci už otvorenie nehovorí o konkrétnej substancii.
 37. Program zasahuje do Ústavou SR garantovaného princípu autonómie samosprávy tým, že sa na obce snaží v budúcnosti preniesť finančné bremeno a zodpovednosť za implementáciu Programu bez toho, aby predložil koncepciu z akých prostriedkov majú byť uvedené služby najvyššieho možného štandardu hradené.
 38. V Programe sa narába s nedefinovaným pojmom rodové stereotypy. Odporúča pracovať s konceptom "gender mainstreaming" - rodovej rovnosti. Z tohto dôvodu úplne ignoruje pohľad na riešenie postavenia žien cez hodnotu rodiny.
 39. Uvedenie strategických oblastí SZO na zlepšenie situácie v reprodukčnom zdraví žien považujeme za neúčelné kopírovanie iného dokumentu bez zohľadnenia kultúrneho kontextu a reálneho stavu v našej republike. Uvádzanie oblastí, v ktorých SR nemá problém je nevhodné a navodzuje predstavu o tom, že vo všetkých týchto oblastiach má SR problémy.
 40. Po prepracovaní materiálu v zmysle uvedených zásadných pripomienok si vyhradzujeme právo uplatniť ďalšie doplňujúce pripomienky.

Fórum života, 21. 5. 2009

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Dajte hlas na vybrali.sme.sk

Zoznam podpísaných (2601)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, všetky
 • Michalčík Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdošová Zuzana, bank. úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artim Mikuláš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženko Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ivanecka barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublinec st. Eduard, univerzitny profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seidlova Jana, Denesova 65, 04023 Kosice
 • Kunderová Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Šarlota, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolášik Andrej, študent medicíny, S.Nováka 3, 026 01 Dolny Kubin
 • Lach Milan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazovy Lubomir, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotovy Juraj, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predseda o. z. Mediatrix, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huljaková Veronika, študent ŽU, Fullova 5, 015 01 Rajec
 • Jureníková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Silvia, banková úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duricova Daniela, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Juraj, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Bohumír, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešeková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Marta, študentka biológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babic Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blizmanová Anna, teleoperátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KNAPIKOVA EVA, PROJEKTANT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mračková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderik Juraj, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniška Patrik, Právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Fabian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meľová Janka, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Gašpar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalec Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosegi Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalcová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Karol, novinár, Kukučínova 12, 974 01 Banská Bystrica, karolnagy7@gmail.com
 • Kráľ Ábel, univ. prof., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocurková Alena, studentka, Hviezdoslavova 121, 08271 Lipany
 • Ďurišová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cupová Edita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnárová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokratovič Platon, Neuvediem, Neviem Atény
 • Novotný Ján, vedec - geograf, Hany Meličkovej 11/B, 84105 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolačkovská Katarína, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinkas Matej, študent teológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marušincová Lenka, Office Support Admistrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajdíková Marta, Romanova 40, 851 02 Bratislava
 • Forgáč Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sudora Ivan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slavikova dana, Opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, r.k. duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinková Františka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majcher Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtáš Juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Telehaničová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • halenarova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PhDr. Koltner Jozef, stredošk. prof., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Môcová Jana, finančný maklér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefan Kováč, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Mgr. Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janes Frantisek , Prac.obch.oddelenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Ignác, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Marek, misionar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Štefánia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Soňa, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veverka František, študent -bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berthotyová Ida, učiteľka Aj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramek Dušan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanus Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičieta Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Valeria, Ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morozova Eva, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziolkovský Anton, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicáňová Michaela , asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavačková Miriam , historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútovcová Anna, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Veronika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liday Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajčáková Adriana, dôchodkyňa, Medveckého 5/2, 03401 Ružomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Abu-rjaiová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bimová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugošová Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Otília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyková Jana, systémový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridza Magdalena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Martina, študent FMFI UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhájecký Anton A., študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Mária , projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořák Petr, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořáková, Ing Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • minka petra, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinová Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilášová Marcela, žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benicakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanák Jozef, kňaz Rim-kat. Cirkvi, Hornokamnečianska 73/81, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
 • Demeter Štefan, pedagog, Bernolakova 35, 040 11 Košice
 • Demeterova Naďa, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilek Silvia, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, riaditeľ firmy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenkova Mirka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forro Andrea, matka a spolumajitelka firmy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlík peter, ekonom, Na Križovatkách 37, 82104 Bratislava
 • gerboc michal, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilmanis Jana, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gerbocová katarína, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncova Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sujanova Zdenka , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cesekoa Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Štefan , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Nadezda, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Vojtech, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macáková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valuszová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skotnická Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpielová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukac Gabriel, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniak Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvardonova Lubica, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Stanislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčiková Zdenka, materská dovolenka, Hečkova 28, 01001 Žilina
 • Beňová Šťefánia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčik Igor, vývojový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SEVCIKOVA DANA, UCITELKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fodorová, Mgr. Anna, referent predaja, Medená 3, 97405 Banská Bystrica
 • Punová Katarína, asistent učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paučo Radoslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haborák Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kallok Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MUDr. Biringer Kamil, gynekológ-pôrodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamica Rastislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • MUDr. Biringerová Zuzana, anesteziologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudláč Peter, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydlova Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števko Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Diľ Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PaedDr. NIžníková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšová Katarína, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diľová Magdaléna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Brincko Marek, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brincková Verona, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhoferová Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caganova Eva , ucitelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Bevilaqua Lucia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Bevilaqua Lucia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Bevilaqua Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cagáňová Elena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Biringer Kamil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Helena Biringerová, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adrián Biringer, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Biringer Kornel, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džačková Dagmar, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusiňáková Magdaléna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Maria-Irma, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danieliszová Albína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovínyi Pavel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Diľ Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • bartosikova magdalena, farmaceut, pod sypkou 15, 90851 holíč
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovcová Ing. Jana, odborná poradkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • neupauerova Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diľ Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramoris Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikolov Marek , Manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Diľová Anna, bankový sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diľ František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Marián, živnostník, Jilemnického 8, 04001 Košice
 • Nikolová Monika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczká PhD, RNDr, Eva, odborný asistent, Jilemnického 8, 04001 Košice
 • gubricova milota, profes. rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huňady Vincent, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovančák Miroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krupova Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmetova andrea, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecovska vlasta, zivnostnik, Plavisko 44, 03401 Ruzomberok
 • HOLÁSEK MAREK, PROKURISTA, BUDOVATEĽSKÁ 25, 91904 SMOLENICE
 • pecovsky ,MUDr. pavol, lekar, Plavisko 44, 03401 Ruzomberok
 • Špánik Ivan , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timočko Michal, obchodný zástupca firmy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišík Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišíková Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jarmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simočková Viera, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromikova Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandl Jaromír, Zdravotní bratr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HELic. Kolenčík Dušan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Francisci Lucia, sturdent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timočková Tatiana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Ing.Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Branislav , rehoľník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dická Jana, operátorka vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Jaroslav, mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetana Štefan, robotník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčerová Renáta , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčer Marián, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčer Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčer st. Marián, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčanová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frimerová Mgr. Mária, učiteľka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimer Bc. Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hambálek Jozef, student mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoň Anton, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreňo Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoň Anton, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gablechová ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťál Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Zuzana, žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Igaz Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová, Ing. Oľga, projektantka, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Igazová Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Pavel, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kadlicova anna, stomatolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Patrik, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Albín , hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozefcikova Helena, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koníček František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomek michal , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigel Andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeša Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojto Peter, Bohunice 113, 01852 Pruské
 • Mojtová Monika, Bohunice 113, 01852 Pruské
 • Valent Andrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cema Stanislav, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarlová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinický Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kúkoľová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prnová Alena, ucitelka, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Dr.E va , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Eva Maria, studentka mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dic Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavaľová Zlatica, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strieška Štefan, softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregoričková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzel Richard, jadrový chemik, 197, 91929 Malženice
 • Hanzelová Barbora, antropológ, 197, 91929 Malženice
 • Kopačka Pavol, architekt, Samova 7, 841 07 Bratislava
 • Čierňavová Erika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zgabura Jozef, IT manager, Krátka 425, 02942 Bobrov
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Milan, Manager, Ružová 534/3, 029 01 Námestovo
 • Poláčeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašík Tibor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbelová Yveta, skladová účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašíková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofko Ľuboš, technik, Exnárova 29, 08001 Prešov
 • Lapko Marian, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajdelová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košútová Mária, študentka, Jabloňová 65, 01004 Žilina
 • Hešková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Eva, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoroňová Ľubomíra, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buday Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budayová Emília, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buday Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská Anna, sociálny referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Irena, Admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Martin, elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801 Trstená
 • Šišková Ľubomíra, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťovčíková Irena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dubjel karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjelová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková Daniela, vedecký pracovník, Rastislavova 23, 92101 Piešťany
 • Fekety Robert, Medzany 20, 08221 Presov
 • Fačkovec Marek, technik, Prednohorská 191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Valašťan Milan, projektant, Mostová 5, 927 01 Šaľa
 • Leško Jozef, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivovarníková Alžbeta, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demovič Branislav, Stavebný Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Andrej, Magurská 13, 97411 Banská Bystrica
 • Matusik Lukas, Nad Luckami 41, 84105 Bratislava
 • Oravcová Mária, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielekova Michala, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, Analytik/Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Zuzana, Psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečová Etela, sociálny pracovník, Hattalova 343/4, 029 01 Námestovo
 • Aninová Viera, referent pre administratívu, Soblahov 314, 913 38 Soblahov
 • Češek Rudolf, Technik, Kobyly 32, 086 22 Kľušov
 • Benikovská, Ing. Rozália, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piknová, RNDr., PhD. Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potaš Anton, krajinný ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Jozef, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabašová Mária, matka 6 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališíková Daniela, študent, Lánska 927/5, 01701 Považská Bystrica
 • Páterek Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Helena, programátorka, Račianska 2, 83104 Bratislava
 • Makovníková Mosná Miroslava, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciglian, Ing. Rudolf, manažér, Bobrovec 306, 032 21 Bobrovec
 • Páltiková Vladimíra, geoinformatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komendová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik, Ing. Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamov Ján, Projektant, Cyrilova 1, 82108 Bratislava
 • Macáková Agata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovska Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovský Ján, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cech Marek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Tomas, sw vyvoj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiaková Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopkova Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiak Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová, Ing. Katarína, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Mária , zdravotný laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustinská Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rafajová katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščová PaedDr Maria, špeciálny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizd Mgr. Oliver, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čereň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • jedina andrea, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chromiak gabo, lavičkova 8, 91108 trenčín
 • Šmondrk Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kadlicova dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, elektro-projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmid Anton, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňanská Natália, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Pavol, vyskumnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, začínajúci vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčiková Eleonóra, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knorr Alexander, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuško Miloš, Geodet, Nám. sv. Martina 93, 08271 Lipany
 • Žáková Daniela, produkcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Rudolf, poslanec NR SR, Kremnická 10, 04011 Košice
 • Halán Peter, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staudt Michal, reštaurátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halánová Mária, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajčiová Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcovic Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laincz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemergut Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Veronika, referent oddelenia usporiadania vlastníctva SPF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan, riaditeľ CVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomovič Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, špecialista technickej redakcie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzárová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zilka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumančíková Kvetoslava, manager investič.výstavby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žížková Anna, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biznárová Magda, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Sidónia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvadová Ľubomíra, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnochová Gabriela, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alexiev Alexi, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčková Kamila, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipulová Alžbeta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Karin, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mickova katarina, IT administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • plasek vlado, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš František Murgaš, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosticky Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timocko Rastislav, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglárová Alena, personálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koneval Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schönwiesner Karol, admin., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopacka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smitekova Jana, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mock Andrej, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotárová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabriciová Františka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tichá Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herchelová Mgr, Jana, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berthotyová Ida, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelesová Adriána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jajcayová Darina, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonsky Mgr. Jaroslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Mária , poslankyňa NRSR, Palárikova3, 04001 Košice
 • Jurisová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, student Phd., Jura Hronca 5, 01015 Žilina
 • Habala Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopkáš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospisilova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločaj Pavol, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabaš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žoffčáková Andrea, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubjak Dominik, študent, Mutne, 02963 Mutne
 • Šušková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ziak jan , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gregova marta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigasová Monika, vychovavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Júlia, t.č. materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmáčková Dana , vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaradinová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komár Marián , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balčáková Agáta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sosa Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komarová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľovová Anna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vallusova Lenka, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Monika, dispecer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovská Helena, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadovský Gabriel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibraná Ivana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • durkac daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlavackova anna, knihovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlavacka vladimir, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacka Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavackova Klara, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biel Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasova Julia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa Michal, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feníková Mária, učiteľka, Slanská 10/957, 09303 Vranov nad Topľou
 • Ledaj Pavol, manažér, A. Bernoláka 10, 010 01 Žilina
 • Babják Anton, kňaz, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloňová Jaroslava, interná doktorandka sociálnej práce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová, MUDr. Lívia, lekárka - dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jaššová jankaja, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • durkáčová monika , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klubertová Jana, Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stískalová dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáčiková Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolozsvariova Narcisa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Culka Ján , knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belušík Michal, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Falis Ing. Vladimír, inžinier cestnej dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyška Daniel, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlicová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák Blažej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olahová Štefánia , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Hana, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šerá Martina, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovan, Bc. Jozef , administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimuneková Alena , invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimunek Ján, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Margita, daňová kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdena, učt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovan Jozef st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zitta Roman, mechanik - elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Mária, žurnalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rídza Anna, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janáková Slavka, sanitárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Jana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, Hlavná 66, 040 01 Košice
 • Kovaľová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardis Kamil, vysokoškolský pedagog, Kukorelliho 26, 085 01 Bardejov
 • Štefancová Terézia , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FERKO Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Vincent , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnír Miloš, predajca, Okulka 9/5P, 09301 Vranov nad Topľou
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibíková Mária, Platobný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brzý Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihályová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperjessy Irena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trávníčková Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bačíková stanislava, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanova Gabriela, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berecká Silvia, vysokoškoský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolníková Erika, t.č. materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomus Ján , socálny pracovník, Za Vodou 10, 064 01 Satrá Ľubovňa
 • Klepáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényiová Tatiana, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Monika, t.č materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Renáta, lekárka-vysokošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosolov Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelová Anna, odborná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klima Mgr. Michal, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Bc. Stanislava, Pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajo Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketeová Gabriela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekná Beáta, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brzá Zdena, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubíková Miroslava, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brzy Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčák Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Eva, Moravská 62, 040 01 Košice
 • Suchá Eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halbichová Marie, organizační referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minichová Margita, vedecko-pedagogicky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťák Lukáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Oľga, pedagóg, Vajnorská 52, 83104 Bratislava
 • Urbanová Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutakova Zuzana, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomasčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucký Miroslav, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigutova Monika, studentka, Vodarenska 23, 04001 Kosice
 • Grey MUDr. Eva, VŠ profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakús Maroš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiolková Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hipík Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štochmaľová Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Bernadetta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ralbovská Katarina, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek ladislav, vysokoskolsky profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulková Mária, študentka Ekonomickej Univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Anna , vysikoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Miriam, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubica Ján, študent, TU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandíková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Erika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Martin, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frolková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starekova Daniel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bokor Tomas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chanas Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salisova Helena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babíková Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žížková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Fero, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriško Juraj, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cenkner Jozef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Katarína, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapsanska Martina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goč Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirková Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • alexík mikuláš, lekár, Ľ. Fullu 14, 01008 Žilina
 • Tatranská Terezia, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal , Zeleznicna 811, 01303 Varin
 • Fratričová Hana, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bejdová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamrich Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnatová Jana, adm., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlenda Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jana Danišovská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemla Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihurová Alžbeta, TP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rampáček František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemlová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macnakova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Theinerova Otilia, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macnak Juraj, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gima Janko, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičková Lenka, študentka práva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanova eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michnovicova Maria, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vakrckova Lenka, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • farkašová irena, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaleha Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kroftova Gabriela, makler, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vano Tomas, IT Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frajkorová Barbora, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský František, zamest.OcÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovská Daniela, SCVČ SMH BB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gogola Boris, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašnáková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artimová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Zuzana, rehoľná sestra, ekonómka, Parková 27, 821 05 Bratislava
 • Dubjel Slavomír, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novajovská Blažena, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čiešková Kamila, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Pavol, katolícky kňaz, Orechovská 2, 911 05 Trenčín
 • Pös Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Ondrej, Vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martin Horňák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrinda Marián, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovičová Mária, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolek Frantisek, student, Mladeznicka 10, 841 10 Bratislava
 • sandorova galina, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Benedikt, student mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pauková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petko Ivan, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janšto Miroslav, hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árvaiová Silvia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéry Štefan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ažaltovič Boris, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cinko Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Listaikova Blazena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Jozef , Súkromné, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Mária, Mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • antalikova viera, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokač Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Revák Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Papayova Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Miriam, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláčková Anna, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelušiak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmet matej, študent mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd František, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šefčíková emília, krajčírka-t.č. na materskej dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapšanský Igor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trokanová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčeková Katarína, študent, Starohutská 140, 96801 Nová Baňa
 • Mikušová Silvia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašo František , obchodný referent, Okružná 1428/54, 02001 Púchov
 • Bašová Oľga, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dolinaj Martin, študent práva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koptak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martonová Zuzana, zdravotná sestra, Pod horou 58, 04016 Košice Myslava
 • Kriskova Noemi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvitkovičová Mária, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terianska Veronika, Sestra - v zdravotníctve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčiaková Veronika, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hakošová Žofia , študent krajinnej architektúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veis Damián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drobňáková Antónia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňák Kamil, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejková Mária, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Judita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejko Anton, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňák Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňáková Marta, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dragula peter, programator, kosecka 10, 92101 piestany
 • dragulova alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dragulova eva, uctovnicka, m.bela 24, 92101 piestany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • dragula jozef, veduci vyroby, m.bela 24, 92101 piestany
 • Lukačišin Martin, študent biochémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášek Martin, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • siskova maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Karpielová Valéria, matka štyroch detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Karpiel Róbert, učiteľ náboženstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Iveta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyáková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpielová Matilda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Cecília, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajíček Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Juraj, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolinský Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalincová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šedová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozák Jozef , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Erika, projekt manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda, Ing. Peter, Systémový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MUDr. Šuhajdová Ľubica, Detský lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaššová Daniela, šťastná mama 7-mich deti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zvrškovcová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Marta, reholná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinská Mgr. Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lališ jozef , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holinkova Halina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feriancová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greguskova Radoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanova Klara, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babčák Jan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kruták Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pruzincova Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočková Tatiana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovská Denisa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chudová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudo Pavel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolková Anna, vydavateľka, Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava
 • Compel Marek, kaderník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittó Ladislav, Softvérový vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palička Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanský Ľubomír, poľ.inžinier-teraz nezamestnaný, Garbiarska 6, 06001 Kežmarok
 • Gurský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zatloukalová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajcurová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklas Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luteran Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Pavol, Strojny Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarhaničová Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarhanič Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocko Štefan, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmetova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rochova Lujza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pialova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavcan Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matúšová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemergutová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudý michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernická Hana, sociálny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovič Mário , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačátová Izabela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demko Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Ján, inžinier, Tovarníky 114, 95501 Tovarníky
 • Josková Magdaléna, marketing manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščigulinská Jozefína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foksa Ivan, vodič mhd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Miriam, Európsky parlament, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moďrošiová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hámor Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mária Kuchárová, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdík Martin , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fudaly František, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybar Jozef, študent, Hajniky 6, 90021 Svaty Jur
 • Čekan Matúš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Mgr. Alžbeta, MD, Budovateľov 2, 03601 Martin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubělčíková Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prívara Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Maria, ziak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novomesky Michal, Web developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labosova Dagmar, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vivodíková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančák Marián, kňaz, Šrobárova 13, 08001 Prešov
 • václavová jaroslava, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hradská Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulková Ľubica, manažér kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulka Viliam , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurincová Michaela , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stískal Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezňan Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pócsiková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalinčák Ladislav, konštruktér, Martáka 33, 03608 Martin
 • Kalinčáková Michaela, Učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leskovská Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Valentovič, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groch Erik, editor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnocha Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škulecová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuzinska Lucia, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuzinsky Vladimir, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančeková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pracharova zuzana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmida Roman, študent, Duklianska 10, 052 01 Spišská Nová Ves
 • hyžová maria , študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ziak Ondrej, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchňavá Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančo Martin, Závodská cesta 23, 010 01 Žilina
 • harinek ľubomír , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fapšová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabová Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chanáth Pavol, gréckokatolícky kňaz , Kružlov 76, 08604 Kružlov
 • Krupa Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galbavá Timea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • guberova helena, ucitelka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamed El Neelová Angela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turiničová Anna, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Štefan, kňaz, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiszelová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beláková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrašková Tereza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vataščin Viktor, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunder Marek, knaz, 347, 072 15 Budkovce
 • Slaninová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Andrea, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • urik anton, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zavacká Katarína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juristá Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyka Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolášik MUDr. Miroslav, Lekár-Poslanec EP, S.Nováka 3,, 026 01 Dolný Kubín
 • Tkáč Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálenkášová Sidónia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatkova Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palenčárová Žofia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džama Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drančáková Lívia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinský Jakub, maturant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazar sen. vojtech, dôchodca lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojan Martin, študent, 339, 98011 Ožďany
 • Sahajda Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medved Martin, design inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kreškóciová Mária, admin.pracov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovič Daniel, kňaz, Dolné Orešany č.1, 919 02 Dolné Orešany
 • Šudáková Marie, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polcová Lívia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badanič Aurel, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareček Ľubomír, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďuranová Oľga , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytka Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jaroslava Zimenova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondrová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kunderová Anna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubínyová Lucia, žena na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špak Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozár Ján, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javornický Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranec Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sonogová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarka Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenicová Gabriela, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kšiňan Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brandysová Žofia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Filip, študent, Švantnerova 3, 96801 Nová Baňa
 • Harčár Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skorulská Floriana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ležák Michal, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jarabeková katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monček Peter , robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Stanislava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mončeková Kvetoslava, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodyova Zuzana , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragulová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němcová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendralova Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanova Zdenka, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, Vš. pedagóg a vedecký pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • Šmidová Terézia, vrátnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianova Michaela, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solciansky anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnárová Petronela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurove Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššáková Miriam, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Rastislav, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kajanová Lucia , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grabczak Zuzana, teológ, bioetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noga Pavol, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žežula Ivan, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dugovič Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dugovičová Mária, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanko Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Milan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Michal, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kusová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Frantiska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolár Peter, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karas Martin, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinská Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domeny, MUDr, ThLic Jozef, lekár, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciuttiová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasova Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jura Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boka Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polc Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabúlová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovecký Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovecká Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šindlerová Mariana, skolnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Copikova Andrea, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Copikova Viera, zena v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Copik Stefan, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chromíková Monika, študentka, Matice slovenskej 1261/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
 • Onderiková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ujmiakova Mária, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boroš Július, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošková,Ing. Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moško,Ing. Miroslav, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KOSCAK PETER, STUDENT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárazová Miriam, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačík Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodzsárová Katarína, Učiteľka, Ul. Kráľovičová, 935 84 Hokovce
 • Martinkovičová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slabý dominik, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišková Miriama, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vozarova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecova Anna, zena v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavurová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Anna, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosť Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Jozef, lekar, katol. kňaz, Staškov 36, 02353 Staškov
 • Proks Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Marek, gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg, Kysucká 19, 080 05 Prešov
 • Dobrucky Pavol, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PUNDIR ARJUN, customer service, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szendreyová Sylvia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pundir Maria, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szendrey Gustáv , hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalvoda Vladimír, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalvodová Adriana, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krett Karol, stavbyvedúci elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecová Anna, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • urblikova barbora, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gemeran Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášová Anna, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janosikova Eva, studentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Elena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vatehová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Proksová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vateha Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grajciarova Petra, T&A analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milla Gabriela , reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šeligová mária, študent - zdravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubičárová Jana, hlavný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá, ml. Mária, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Eva, medička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kleman Michal , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branický Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandák Gabriel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Díaz Ángel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinský Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garneková Anna , quantity surveyor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulová Bibiana, RNDr., učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judinyova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kula Edmund, MUDr., lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarová Jolana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hmírová Daniela , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustín Juraj, kňaz, Podolie 706, 916 22 Podolie
 • Nociar František , stavebný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravcová Ľubomíra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovska Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubo Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svrčková Gabriela, študent - doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Kamil, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčíková Júlia, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábková Gabriela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábek Andrej, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukacova magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybár Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lio Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikulíncová Gabriela, odborná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskaľ Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belko Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rerková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Emília , informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prušová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižníková Mária, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižník Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáč Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Ľudovít, Herlianska 448, 09303 Vranov n.T.
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnáková Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lengyelová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metiľ Marek, rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zichová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madarova Dagmar, učiteľka, Sv.Anny 81, 06503 PODOLINEC
 • Džuňová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcová Valéria, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štúň Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dordikova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Margita, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Petronela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angelovičová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Veronika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lunterová Gabriela, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gibalová oľga, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobiková Hilda, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Eva, opatrovateľkai, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejřimovský Josef, lení inženýr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejřimovská Jitka, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gibala jozef , servisný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkalik Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičurová Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilečková Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacikova daniela , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielikova Dagmar, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdoňová Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plavcan Jozef, IBM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, energetik, Oravská 18, 821 09 Bratislava
 • Ligenza Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Štefánia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešvová Zuzana, zdravotná sestra, A. Kubinu 13, 917 01 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palko Martin, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusnirová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vavrova zuzana, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška, finančný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamená Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliak Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Daniela, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janík Viliam, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovjak Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kšiňan Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kšiňanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkova Denisa, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurovičová Iveta, ekonomka, Tranovského 35, 841 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčíková Lucia, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Peter, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kardošová Marta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciutti Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovecký Pavol, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konopová, JUDr.PhD. Ida, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščák Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramárová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filiač Marian, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Feješová Zdenka, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješ Marián, maklér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kizek Svorad, výskumný pracovník, Nad Skalkou 16, 03401 Ružomberok
 • Horňáková Daniela, projektant, Kúpeľné 7, 90021 Svätý Jur
 • Verešová Anna, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Michal, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šebeňová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurillová Katarína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Mária, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Body Martin, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefinová Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slezáková Judita, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potomová Terézia, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezák Martin , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimaš Vladimír, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hričišová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemanovicova Juliana, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cyprichová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Martin, sevisný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňák Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čekaňáková Xénia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Andrea, špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bešeniová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čontošfalská Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek, IT programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Mariana, stredoskolska ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čontošfalský Matúš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperješiová Eva, administratívna pracovníčka, Húskova 37, 04023 Košice
 • Čekaňáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Zuzana, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekaňák Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocáková Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • čekaňáková Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľ Stanislav, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerek Rastislav, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smereková Veronika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Libuša, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijn Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Marian , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Humenik Ivan, advokat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dargajová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulekova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečová Miriam, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančišin Peter, technicky zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sádovská Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foltýnová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rašková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bencová Ľudmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányová Michaela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martinkova Katarina, ucitel, Ovciarsko 64, 010 04 Zilina
 • Raška Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilec Róbert , ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielavska Bozena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belanský Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levická Jana, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovičová Adriana, referent marketingu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polak Peter, Strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Imrich, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jablonovska Katarina, Vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindlerová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polohová Zuzana, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorko Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malár Richard, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Falastova Barbora, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavská Mária , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisova Barbora, controller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžošová Andrea, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Roman, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, metodička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koribská Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchoň Dušan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skoršepa František, IT Developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuranová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skala Jozef, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlíková Iveta, všeob. účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Stanislava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semberova Maria, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofirová Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brestovanský Martin, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Stanislav, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašuth Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domiterová Margaréta , admistratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdová Viktória, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotka Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galica Dušan, kaplán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Anna, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormuth Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škurla Dusan, kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová Dana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralovicova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulicny Anton, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulicna Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andráš Marek, technik, Huszova263/13, 05801 Poprad
 • Machala Marián, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmajdová Františka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bariová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčo Ladislav , mamažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Diana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondáš Stanislav, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Bibiána, Učiteľka, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baligová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berko Kristián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berková Jana, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slíž Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Katarína, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Máthé Adrián, Hlavná 49, 08221 Veľký Šariš
 • Richnavská Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanova Kornelia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smutná Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smoleňová Terézia, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvecová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Miroslav, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laborecký Marián, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkuty Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyšňovská Mária, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baratova Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňáková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šugárová Daniela, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Daniela, očný optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Eva , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huráková Mária, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbánková Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wassermannová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmešová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamráček Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciarová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašistová Viera, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tőrők Ondrej, Správca systémov Windows, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudobová Marta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumihorová Kamila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Livova Kvetoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rendeková veronika, študentka vysokej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Mária, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybaničová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Púček Jozef, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Peter, Učiteľ, Pavla Horova 11, O80 01 Prešov
 • Taraj Edmund, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarajová Anna, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarajová ml. Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ješková Alena, redaktorka, lektorka, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majka Marian , IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olekšáková Oľga, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, fotografka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuťáková Monika, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbák Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flamík Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albertyová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkora Stanislav, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavská Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urdova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugošová Mária, veduca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • novák peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvašná Dott. Lívia, rehoľná sestra, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáček Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rožek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uebersax Daniel , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasková Ivana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčan Pavol, Údržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuriňáková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytelová Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kardosova adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásková Kristína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Andrea, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valušiaková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Martina, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Lukáš, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranek Michal, projektový manažér, Sch.-Trnavskeho 18, 84101 Bratislava
 • Baránková Terézia , sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briš Anton , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Martin , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduhová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Rudolf , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balla Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hribľanová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarova Kamila, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagiová Angela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • URBAN Milan, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčan Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koláček Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Velickova Maria , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velickova Maria , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibuľová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočnerová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Jana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sviteková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojsová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmer Martin, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podešva Peter, technik, A. Kubinu 13, 917 01 Trnava
 • kováčová anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Véronique, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kijovska Jana, marketingový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hojda sandro, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janko Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymus Ľubomír, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nechaj Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijnová Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomaštikova magdalena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovic Ján , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Veronika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčanská Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Martina, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Alžbeta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boros Bc. Linda, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Široký Michael, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Daniel, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečník Gabriel, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, CAD Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočišová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Alžbeta, redaktorka - dôchodca, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava
 • Vojtko, Ing. Ján, elektroinž.- dôchodca, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlák Jozef, výtvarník, Nábělkova 6, 84104 Bratislava
 • Bezak Tomas, administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bender Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benderová Ľudmila, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, diakon, Pod Donátom 20/25, 96501 Žiar nad Hronom
 • Báž Ján, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judák Silvester, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Recicarova Jozefina, učitel, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebesnakova Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečír Marek, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polc Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečírová Renáta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benco Jaroslav, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piatriková Monika, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rončáková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Augustínová Monika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachar Mário, , stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodziansky Peter, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakosová Mariana, administratíny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sudakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovsky Vladimir, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Michal, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluza Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Gejza, učiteľ-dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Anna, učiteľka-dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperješi Juraj, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar MAros, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalinayová Anna, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spodný Roman, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaputová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodná Beáta, štatutár neziskovej organizácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiesenganger Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Končiková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Mária, cenárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Iveta, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisik Richard, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Ľudmila, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomastik Julian, lesnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojka Miroslav, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábrišová Helena , učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Májková Erika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková Agáta, metodička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velšmidová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makišová Jana, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linek Peter , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovič Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelšovková Petra, Za dráhou 472/2, 03401 Ružomberok
 • Palkovičová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotkai Erik, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergelová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilimajerová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňúr Jaroslav, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rušínová Eva, výchovno-pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečik Miroslav, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Julius, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košecká Martina , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútor Emil, r.k.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Monika , učiteľka, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čelko Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grancová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedinak Vincent , konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Milan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Mária, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Mgr. Ručková Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručka Dominik, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručka Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorova Daniela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Ručková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromčakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Passerini Enzo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Kopinec Rudo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svitková Katarína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánek Matej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodziejová Natália, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakubec janko, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Maria, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarina Roman, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brigantova Slavomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Pavol, 3tudent, A.mišúta 3/8, 97101 Prievidza
 • Koščušková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andráš Anton, marketing. manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoreňová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sásová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobeková Lýdia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcoňová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caunerová Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Ján, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcová Petra, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorčáková Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Beáta, Na záhumní 5, 044 14 Gyňov
 • Lukáčová Anna, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerova Katarina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švančárková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišaková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holecyová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lednický Rudolf, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Bernard, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručková Zdenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendošová Martina, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • milková helena, učitľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Jozef, administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočalka Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • durkovska anna, soc.referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matoušková Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalčíin Stanislav , Stavebny operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantoková Jana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecka Emilia, animator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naňo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčko Mgr. Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovič Rudolf, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclavikova Maria, keramička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedič Marek, študent VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořák Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškar Milan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarsky Martin, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bradovka Miroslav, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváth Ing. Anton, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Eva, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mgr. Eva, notárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluska Stanislav, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viňarská Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, výskum. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalliová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajakova Jana, ucitelka, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hluháň Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baluchová Kvetoslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurcikova Katarina, diplmovaný fyzioterapeut, Mladeže 3, 058 01 Poprad
 • Vaš Viliam , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riedlova Andrea, animator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jannova Maria, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jannova Maria, administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Anton, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Ján, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Darina, verejný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Ján , šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priečko Milan , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Róbert , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Tomáš, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Veronika , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Terézia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hayden Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janič Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zsiga Marián, Manažér kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zsigová Renáta, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Kristína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočanová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václaviková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hyrosova alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durišová Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chomova alexandra, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuchár Ondrej , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Körmendyová Anna , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raška Peter , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrušková Miroslava, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčík Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčíková Katarína, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královičová Blažena, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krokker Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapková Daniela, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Zuzana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Peter , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňasová Blanka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turyova anns, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tury stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sandtnerová Bea, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Talpaš Libor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtášová ivana, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurkovský Marcel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micheľová Beáta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulanová Mária, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strelcová Zuzaba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pobudová Zuzana, bezpečnostný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ľudmila , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gába Matej, študent, Karpatská 99, 90033 Marianka
 • Kovaľová Zuzana, Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová Mariana, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovičová Eleonóra, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Ida, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovič František, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Silná Monika, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybár Gabriel, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Carska Terezia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monisova Veronika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strelcová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušková Marta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Alojz, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stolár Peter, Zriadovač stroj.a zariadení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vantrobova Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisulak Imrich, katol. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlenkerová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ščurka marek, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • poizl juraj, uradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovič František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Křemen Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bogdanová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salašová Emília, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lahucka Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezenská Mária, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grešš Vladimír, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maková Ružena, vedúca odboru, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvathova Dorota, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bebčáková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dečová Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečo Peter, dopravny technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovska Margita, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baumgartnerova Silvia, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poduška Martin, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • klimkova miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtko Ján , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macajova, ml. MUDr. Livia, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefina Marián, Elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieščad Matúš, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrášová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balaban Martin, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pindrochová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovanec Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hojda Denis, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulas Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuba Peter, režisér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Istvaniková Anna, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Protivňaková Helena , zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Natália, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocik Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bugoš Michal, študent, Muškátová 1520/2, 07801 Sečovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Július, vysokoškolský študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milly Jozef, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Očkovičová Andrea, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goňová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakub Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hreňová Božena, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešová Anna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michaliskova monika, študentka, kendice 395, 082 01 kendice
 • Salašová Júlia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík, Mgr. Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greššová Elena, Magistra farm., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdaléna, Mgr. Malíková, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík, Ing. Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrana Mgr. Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík, Bc. Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkutyová Kristína , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Barbora, štuentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Marcela , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Marie, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Marie, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacova Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godálová Elena, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišenčíková Emília, inv.dôchododkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasanová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Zuzana, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrenová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo-Svrčeková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo-Svrčeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Ján, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo-Svrček Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marasová, Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • švančarová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šudáková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter, MUDr. Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winterová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sepešiová Silvia, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudák Milan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winterová Šarlota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobyda Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Peter, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaškovičová Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocáková Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baroková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šestáková marianna, VŚ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drotovánová Viera, opatrovateľka toho času, Na pasekách 14, 831 06 Bratislava
 • Halčinová Rozália, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Katarína, Pribišova 9, 84105 Bratislava
 • Bezáková Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakub David, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastier Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuchárová lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hayden Marian, ved. firmy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurilla Adrián, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guniš Tomáš, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunišová Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Martin, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovský Jozef, rim.kat.duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutkova Anna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Anna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malych, PhD Rastislav, vyvojovy pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurillové Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Janka, Vyššia súdna úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malychova PharmDr. Slavka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laposova martina, soc.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matiašovská Mária, klinický logopéd, Bratislavská 12, 90201 Pezinok
 • Matiašovský František , dôchodca, Bratislavská 12, 90201 Pezinok
 • Zatko Lubomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matiašovský Štefan, Inv. dôchodca, Bratislavská 12, 90201 Pezinok
 • Mydlová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagínová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljakova Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janosik Lukas, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ikhardt Peter, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Bohumil, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurinec Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Ilsa, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličná Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janska petra, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pružinová Terézia , špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magulová Monika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozelová Svetlana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaňuch peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaňuchová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Rafael, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrosová Rozália , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laslavikova Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motyka Michal, pracovnik mest. samosprávy, Zéhradná 9, 968 01 Nová Baňa
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipovič Augustin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipovičová TERéZIA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšuthová Eva, kl.logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beťková Darina, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchárová Alexandra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchár Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Slavomír, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Melichar, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Mária, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Janka, očný ptik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ŠUTOROVÁ Jana, Ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machilová Marcela, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machilová Marianna, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tirpáková Gabriela, soc. pracovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kozel Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozelová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozel Vladimír , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Agata, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakub Rudolf, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Vernika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Zuzana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Jozef, IT-specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štellmach Marián, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štellmach Pavol, IT - riadiace systémy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenis Jaroslav, Vedúci výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulini Milan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Helena Pauliniová, det.lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasová Mária, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salaš Miroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koščová Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojčíková Anna, asistent vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúrek Marek, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúreková Štefková Natália, mamina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášová Valéria, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundriková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanovská Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malenková Ľudmila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnišová Anna, referent v samospráve, Sabinov, 08301 Sabinov
 • Dačová Alžbeta, dôchodkyňa, Komensého 6, 08301 Sabinov
 • Dianovská Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kartáč Kamil, správca IT, Ľubietová 366, 976 55 Ľubietová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haničáková Helena, IS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteiniger Ľubomír, SZČO, ČSA 1306, 02404 Kysucké Nové Mesto
 • Kandráč Pavol, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vančo Ľubomír, Vodič, Šrobárova 48, 05801 Poprad
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trulikova Daniela, ucitelka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurianová Jana, Fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurianová Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurian Peter , Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mozoľa Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurian Miroslav , Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurianová Danka, mamina na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marchevská Mária, žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marchevský Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marchevská Monika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štellmachová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štellmach Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kindernay, JUDr. Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štellmachová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuleková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gebauerová Ľudmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gebauer Anton, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klieštiková Jana, učiteľka na ZŠ, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garčarová Monika, asistent výživy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Achimovičová Marcela, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tarhaničová Ladislava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Vincent, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Anna, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Stanislava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musilová Melánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hypiusová Mária, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Štefan, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Remiašová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčáková Lýdia, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Katarína, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Miroslav, signalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Ludmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Maria, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trubinyova Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovanec Milan, policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakota Pavel, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakotová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulopova Terezia, študentka práva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maretta ThLic. Viliam, kňaz, Slovenská Ves, 059 02 Slovenská Ves
 • kulichova eva, poistny matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalicka Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalicky Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Ján , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovanec Mario, signalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šindlerová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Martinická, administratívny pracov., Lysica 304, 01305 Belá
 • Vavrekova Martina, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šindlerová Barbora , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sivek jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašovic Ján, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babčanová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babčan Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembera Jozef, kňaz, vychova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székely Patrik, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveczka Anna, matka v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomovičová Anna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderko Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balúnová zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balúnová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderková Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balún ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésova Martina, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehová Helena, univerzitná profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacko Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Peter, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Katarína, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurová Katarína, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zaťková martina, špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hunčárová Petra, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahorjan Slavomír , kňaz, Oľšavica 5, 053 73 Levoča
 • Smitek Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalavska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalavsky Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Bystrik, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petro Marek, gréckokatolícky kňaz, vysokoškolský pedagóg, Kysucká 19, 080 05 Prešov
 • Ďurníková Alexandra, graphic designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eštvan Erich , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlenda Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďaďan Daniel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabeľová Terézia, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabeľ Pavol, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuláková Oľga, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Folvarcik Ladislav, System Analyst , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Folvarcikova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Miroaslav, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Andrej, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krokkerova Alena, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozefa Lavičková, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavička Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plančárová Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florek Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosnac Benjamin , katolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricík Miroslav, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricíková Eva , sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrišová Anna, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Beáta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vendelinová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mráková Alžbeta, mediálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráka Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodzianska Klaudia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Józwiak Helena Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zembjaková Vieroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinčeková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzuriková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čuj Jozef, Developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pančák Vladimír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Miloš, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komarova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zlacká st. Mária , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florián Štefan, vedecký prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schubertová Marta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margitová Kamila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SUCHÁ ĹUDMILA, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hertelyová Zdenka, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašta Miroslav, študent, J.Kráľa 6, 03601 Martin
 • Gromošová marta, učiteľka, Ďumbierska 6, 080 01 Prešov
 • Lokajova Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopasova Emilia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiškova Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuško Tomáš, Strojarenský priemysel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ždilova Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlarčíková Mária, mama 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • frankova janka, adm.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škodáček Pavol, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patayová Alžbeta, učiteľka, J. Vloššáka 87, 034 83 Liptovská Teplá
 • snopkova drahomira, katecheta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršňáková Anastázia, učiteľka, Kajakárska 26, 92101 Piešťany
 • Kubicová Lubica, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kubica jan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hhabovštiak Jozef, vedecký pracovník, Krivá na Orave, 027 55 Krivá na Orave
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košíková Dana, učiteô, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košík Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vokálová Mária, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Vladimír, odborný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kekeňák Ondrej , sudca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilenčíková Ivana, technik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutkova Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szentpéteri Mario, stroj. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mašková Emília, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mária Vlkovičová, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balucha Ladislav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oľšavská Žofia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vichnarová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalicka Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovalicka Romana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Body Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schneider Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčirovič Pavol, mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekeráková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotlasová Mária, učiteľka náboženstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, vš pedagóg a vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Ivan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Ján , učiteľ, Pri majeri 7, 95621 Jacovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Džatko Michal , senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slavikova eva, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaľová Slávka, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milla Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maczvalda Ing. Jozef, technik, Murániho 32, 949 11 Nitra
 • Deverová Emília, učiteľ ,metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Alena, študentka, Topoľčianska 21, 85101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schubert Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tešovičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy, Ing.,CSc. Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Jozefína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špačková Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozák Jozef, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurigová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ragula Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Otrubová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabriciova Alica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranková Annamária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukyová Lýdia, prevádzkár ubyt. zar., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibulová Ľudmila, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Anton, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula ml. Anton, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Olga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlak Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spál Peter, Podnikateľ, Bzovícka 32, 85107 Bratislava
 • Kozlova Luba, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralik Juraj, predseda eRka, Miletičova 7, 82108 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knajbelova Katarina, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barillová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Eduard, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Štefan, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štěpánek Kristian, sklár, SNP6/11, 01851 Nová Dubnica
 • Hudec Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobný Juraj, dramturg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekereš Martin, Software developer - SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durechova, ThDr., Phd. Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goban Stanislav, učiteľ, Chalupkova11, 08005 Prešov
 • Vesela Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollarova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eva Karaffová, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalíková, Ing. Viera, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovicova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišský Marián, Predavač hud.nástrojov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holaskova Ida, reprodukcna fyziologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutka Gabriel, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Obalová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková st. Magdaléna, komunikácia s verejnosťou, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomek michal , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaček Jozef, Elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špačková Janka, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ujlacký Tibor, hovorca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Pavol, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojčáková Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojčák Jozef , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čikoš Igor, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tomanek anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kolnikova zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Mgr Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňáková Eva, laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šarocká terezia, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolíková Michaela, pracovník CK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drozdová Dagmara, študentka SZU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarlina Roman, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocovsky,ml Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Wallner Štefan , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zonová Gabriela, študentka ped., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábarová Monika, študent STU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipošová Martina, pastoračný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábara Ladislav, VŠ pedagóg a vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinsky ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočajdová miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Erika, dipl.zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacik tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stúpal Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábarová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babirátová Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babirát Marián, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Anežka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostilnik Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekľanský Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belušková Agnesa, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáček Daniel , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáčková Marcela, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urmínska Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pacalajova laura, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Stanislav, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gálik Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchráková Milka, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šturáková Gabriela, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benderová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Eva, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Lubomír, kňaz, svianteka 7, 085 01 bardejov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekľanský Peter, Pracovník banky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Misakova Anna, stredoskolska ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palfi Mgr.Slavomír, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Palfiová Vladimíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecká Lucia, logopédka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hublová Janette, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škurla Rastislav, živnostník, Bodovce 100, 08266 Uzovce
 • Jánoš Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wallenfels Ivan, lekár, Rozkvet 2065/143, 01701 Považská Bystrica
 • Wallenfelsová Martina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Michal, Technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesár Marek, gr.kat.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Drahomíra, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomastikova Magdalena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koyš richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugata Jaroslav, RVP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múčková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Mária, študent, Novomeského 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou
 • Bilčík Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilčíková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Eva, matka 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliar Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubisová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubis Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vytouchová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vytouch Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrva Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrva Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocka Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Voštenák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarnová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Voštenáková Milena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karkoszka Jan, konstrukter organov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karkoszkova Anna , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, ekonomický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Miroslav, kňaz, Veľký Lipník 198, 065 33 Veľký Lipník
 • Brecelj Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Martin, rehoľný brat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prihoda Peter, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Veronika, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senk Slavomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senková Gabriela, rehoľníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jerigová Klaudia, rehoľníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuboš Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Renata, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Osadsky Jan, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miško Ján, zástupca riaditeľa vydavateľstva DON BOSCO, Třebíčska 9, 066 01 Humenné
 • Mišková Katarína, account executive v PR spoločnosti, Škultétyho 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • Mihalčin Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klčovanská Eva, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komarová, Ing. Mária, stredoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidovič Rasťo, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmova Eva, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzma Jozef, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalčinová, Ing. Tereza, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčík Pavol, Školník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Pekľanská Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeť Štefan, 6ivnostník, fin.poradenstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matoľák Jaroslav, kňaz, J. Cirbusovej 37, 083 01 Sabinov
 • Ivanišová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaniš Andrej, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaniš Martin, administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaniš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrovánek Peter, Technik, Šafárikova 2, 911 08 Trenčín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová, MUDr. Daria, lekár - anesteziológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilčík Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilčíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcak Imrich, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Attila Foglszinger, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Michal, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečková Terézia, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečková Oľga, Učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drobná Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kakalec Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SLISZOVÁ MÁRIA, DÔCHODKYŇA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmáriková Monika, matka:), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteruská Denisa, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurková Irena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salvová Ľudmila, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sersenová Cecília, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Martina, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenko Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, invl.dochodkyna, ul. Uhlisko 345, 97675 Jasenie
 • Mačátová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • doc. PaedDr. Pribula Marek, rektor vysokej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PaedDr. Smetana Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jancisin Cyril, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haburajová Iveta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaj Ján, odborný konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tesakova Vlasta, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalčin Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homza Jozef, kameraman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusiňák Ján , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skaritkova Lucia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritka Jaroslav, zvarac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčeková Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčeková Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdilova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaritkova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdil Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bzdil Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kicinova Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasáková Michaela, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • koszeghyova anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žoffčák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčová renáta , učiteľ, Horná 101, 97401 Banská Bystrica
 • Dalog Michal, Project engineer, Razusova 5, 05801 Poprad
 • Hartl Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hakulinová Katkarín, doktorand na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melušová Valéria, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juckova Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monisova Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berger Marián, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Bergerová, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domiter Milan, sanitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomova Valeria, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapeková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Höger Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmurčiaková Lenka, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husovsky Frantisek, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Iveta, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluvánek Peter, procesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Januš Jozef, technológ, 539, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 • Tesak Ludovit, vodar/kurenar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komiňák Otto, živnostík, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Mária, riaditeľka školy, Machalovce č. 68, 059 13 Jánovce
 • Illavská Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iláš Peter, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Lubomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaleha Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunčková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeňová Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banas Lubomir, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveczky Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korunová Lucia, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Gabriel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalaj Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grigar Daniel , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martyák Peter, SZČO, Aténska 11, 040 13 Košice
 • Hóz Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Ladislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habalová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasenovec Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasenovec Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielokva Monika, GAZDINA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotny Ladislav, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOLEKOVA anna, nezamestnana, BUDATINSKA 59, 851 01 Bratislava
 • Lukovicsova Karin , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wuketich Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Diana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jombík Marián, rehoľník, Námestie SNP 11, 811 06 Bratislava
 • Chromik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostatníková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Branislav, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kováčik tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovská Dr, Mária, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabó Ľubomír, Študent, Sladkovičova 6, 94063 Nové Zámky
 • Braun Marek, pracujuci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvašňovská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halvoníková Stella , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schifferová Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačišáková Erika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulová Monika, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Pavel, stomatológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palaščák Junior Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florek Juraj, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iliť Tomáš, Študent, Kosodrevinová 4, 82107 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ganaj Dr. Slavko, vojenský duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinkova Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivda Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrencikova Zuzana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vician Peter, Kapucín, Jezuitská 6, 01001 Žilina
 • Sabova Katka, Liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frličková Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boros Julius, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmejkalová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurianová Mária, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mički Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovaňaková Elena, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovaňák František, čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kronová Xénia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valterova Elena, dôchodkyňa, Horná Ves, 97248 okres Prievidza
 • Calko Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zita Vendelínová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprda Jan, manažér, J.Bottu 66, 91701 Trnava
 • Koprdová Zuzana, materska dovolenka, J.Bottu 66, 917 01 Trnava
 • Sedlačko Peter, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • vasko martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandura Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolnová Katarína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňáková Mária, operátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Matúš, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranec Bystrík, lekár, Kpt. Jarosa 15, 040 22 Kosice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rausová Katarína, biológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrlík Miroslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joščáková Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Melichar, robotník, Partizánska 73, 91101 Trenčín
 • Koprdová katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bečka Emil, IKV Žakovce, 05973 Žakovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kostilniková Tatiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhársky Tibor, lesný inžinier, Kalinčiakova 43, 963 01 Krupina
 • Marcinčin Jozef, technik, Švábska 47, 080 05 Prešov
 • Aninová Viera, asistentka primátora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • solar peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Magdalena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mariščák Ing. Milan, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlatinský Robert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malík Marek, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kizek Radomír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerčiak Michal, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinský Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting