Pravidlá ochrany osobných údajov

a) Úvod

Tieto ustanovenia Pravidiel ochrany osobných údajov (ďalej len "Pravidlá") sa zameriavajú na reguláciu spracúvania osobných údajov vykonávaných organizáciou Atticum, o.z. (ďalej len "Atticum") so sídlom na Šoltésovej 22, 81108 Bratislava prostredníctvom webovej stránky www.peticia.sk (ďalej len "stránka").

Atticum rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa k ochrane vašich osobných údajov. Tieto Pravidlá informujú o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a pri dodržiavaní diskrétnosti a zabezpečení informácií.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúci text, aby ste porozumeli, akými zásadami sa riadime a ako postupujeme pri používaní a spracovávaní vašich osobných údajov. Používaním tejto stránky alebo vstúpením na ňu súhlasíte s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto Pravidlá sa vzťahujú iba na údaje získané prostredníctvom Stránky a nevzťahujú sa na údaje získané prostredníctvom iných pridružených stránok a aplikácií tretích strán, ktoré môžu byť presmerované na našu Stránku. Tieto pravidlá zahŕňajú aj kontakt medzi vami a Atticum mimo internetu (“offline”).

Tieto pravidlá sa môžu v prípade potreby zmeniť, (viď Zmeny v rámci Pravidiel ochrany osobných údajov) a tým, že budete pokračovať v používaní Stránky, implicitne akceptujete tieto zmeny. Prečítajte si a pravidelne kontrolujte tieto Pravidlá, aby ste sa zoznámili s ich aktualizáciami. V prípade, že urobíme závažné zmeny, zverejníme ich na našej web stránke a budeme vás o nich informovať prostredníctvom emailu.

b) Identifikačné a kontaktné informácie zodpovedného orgánu

V súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/179 Všeobecného nariadenia pre ochranu osobných údajov (ďalej len "GDPR") Vás informujeme, že osobné údaje poskytnuté prostredníctvom našich online formulárov, budú začlenené do registra na spracovania údajov. Za manipuláciu s osobnými údajmi zodpovedá a držiteľom registra je Atticum.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kontaktovať emailom na povazan(at)gmail.com.

c) Účel a právne dôvody pre spracovanie

Spolu s informáciami, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme aj určité ďalšie informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše kampane a lepšie napĺňať naše spoločné poslanie na odstránenie rozdielov medzi svetom, ktorý máme a svetom, ktorý by väčšina ľudí chcela mať.

Osobné údaje získané prostredníctvom stránky budú použité na nasledujúce účely:

  • Na to, aby sa autor kampane mohol kontaktovať so signatármi kampane, s cieľom udržať kampaň aktívnu: Ak podpíšte kampaň na našej platforme, Atticum poskytne autorovi kampane vašu e-mailovú adresu, aby vás mohol kontaktovať a požiadať o podporu. Základom legitimity, ktorá umožňuje Atticum legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
  • Na odosielanie elektronickej marketingovej komunikácie o ďalších kampaniach, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať: Atticum používa vaše osobné údaje na to, aby Vám zaslal e-mailovú komunikáciu, ďakovné a iné správy v mene autora petície; správy týkajúce sa petície, ktorú ste podpísali, a ďalších petícií, ktoré vás môžu zaujímať, články o konkrétnych témach alebo o Atticum: správy o finančnej podpore na špecifické účely alebo kolektívnom financovaní (crowdfunding) konkrétnej kampane; správy o možnosti zmeny z jednorazovej podpory na pravidelnú mesačnú; ak ste nám poskytli vaše telefónne číslo alebo vašu poštovú adresu, aj keď to nie je povinné, môžeme vás kontaktovať telefonicky, prostredníctvom sms alebo o témach súvisiacich s darcovským programom alebo informovať o ďalších spôsoboch, ako môžete podporiť naše kampane" alebo pozvánky na udalosti Atticum. Väčšina marketingovej komunikácie je odoslaná prostredníctvom e-mailu a príležitostne prostredníctvom sociálnych médií. Základom legitimity, ktorá umožňuje Atticum legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
  • Na to, aby sme mohli prostredníctvom našej stránky odoslať adresátom petície elektronickú komunikáciu, s cieľom zabezpečiť osobnejšiu komunikáciu o vašej petícii: Atticum používa Vaše osobné údaje na kontaktovanie adresátov petície (napr. politických predstaviteľov), ktorú podpisujete prostredníctvom e-mailu. Základom legitimity, ktorá umožňuje Atticum legálne spracovávať vaše údaje na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
  • Na IT podporu v prípade akéhokoľvek technického problému s našou stránkou: Atticum spracováva údaje, ktoré zadáte na webovú stránku, aby sme vám mohli poskytnúť technickú podporu a vyriešiť akýkoľvek technický problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní nášho webu. Základom legitimity, ktorá umožňuje Atticum legálne spracovávať vaše údaje na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
  • Na vykonávanie prieskumov, ktoré umožňujú zefektívniť kampane a aktivity Atticum: Atticum môže zohľadňovať informácie a záujmy, ktoré vyjadríte v prieskumoch pri rozhodovaní o príprave a realizácií kampaní. Základom legitimity, ktorá umožňuje Atticum legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR. Upozorňujeme vás, že Atticum nikdy nezaväzuje svojich používateľov, aby sa zúčastnili prieskumov.
  • Na správu Vašich dobrovoľných darov pre Atticum: Atticum spracováva vaše bankové údaje s cieľom vykonať príslušné transakcie (jednorazových a pravidelných) darov, ktoré chcete uskutočniť v prospech Atticum. Základom legitímnosti, ktorá umožňuje Atticum legálne zaobchádzanie s vašimi údajmi na tento účel je súhlas podľa článku 6.1 GDPR. Údaje o vašej kreditnej karte sú zhromažďované a spracovávané na našej stránke darcov prostredníctvom platobnej platformy tretej strany a preto podlieha pravidlám ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Nemáme ani kontrolu, ani sme zodpovední za proces zhromažďovania, používanie a rozširovanie vašich osobných informácií tretími stranami, dostaneme iba informácie o výške platby, neberieme ani neukladáme číslo našej kreditnej karty do našich systémov.

Osobné údaje, ktoré sú zhromaždené na vyššie uvedené účelybudú uchovávané po dobu 10 rokov od posledného vášho zapojenia do kempane či petécie, ktorú bude Atticum spoluorganizovať. Vaše údaje budú vymazané po uplynutí splnenia týchto povinností.

d) Zabezpečenie dát

Akonáhle poskytnete Atticum vaše osobné údaje, podnikneme všetky potrebné kroky k tomu, aby bolo zabezpečené bezpečné a dôverné zaobchádzanie s Vašimi informáciami. Atticum zaviedlo adekvátne technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov, a aby sa zabránilo ich zničeniu, strate, nezákonnému prístupu alebo nezákonnej zmene. Tieto opatrenia boli prijaté po zohľadnení kritérií, ako je dosah, kontext a účel spracovania údajov, technické podmienky a existujúce riziká.

e) Deti

Atticum nevyžaduje a neuchováva osobné identifikačné údaje detí.

f) Používanie súborov cookies

Používame iba technické cookies (malé dátové súbory, ktoré sú generované v internetovom prehliadači používateľa a sú pod kontrolou vášho prehliadača).

g) URL adresa

URL adresy uvedené v emailoch môžu obsahovať identifikáciu, ktorá nám umožní rozpoznať osobu, ktorá používa našu webovú stránku. Tieto URL adresy používame na zjednodušenie procesu podpisovania petícií a realizovania prieskumov. Niekedy zobrazíme skrátenú URL adresu, ktorá odkazuje na dlhšiu URL adresu s identifikáciou. Robíme to preto, aby sme zjednodušili zobrazovanie, aby sme pri kopírovaní dlhších URL adries predišli chybe, ktorá by znamenala nefunkčnosť odkazu, a aby sme zabezpečili kompatibilitu s emailovými programami, ktoré nevedia spracovať dlhé URL adresy. Ak vidíte v emaili krátku URL adresu a chcete zobraziť celú URL adresu, kliknite na tento odkaz, a keď sa vám v prehliadači otvorí odkazovaná stránka, celú URL adresu uvidíte v adresnom riadku vášho prehliadača.

h) Linky na iné web stránky

Atticum môže poskytovať linky na web stránky tretích strán a iné webové stránky môžu odkazovať na našu stránku. Web stránky tretích strán sa riadia ich vlastnými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov, a Atticum nad nimi nemá žiadnu kontrolu. Používaním nášho portálu beriete na vedomie a akceptujete, že Atticum nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť web stránok tretích strán, a tiež neodsúhlasuje a nezodpovedá za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály prístupné na týchto stránkach.

Ďalej beriete na vedomie a akceptujete, že Atticum nie je zodpovedné, ani priamo, ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené, alebo údajne spôsobené, v súvislosti s používaním alebo vkladaním dôvery do obsahu, reklamy, produktov, či iných materiálov dostupných na týchto stránkach alebo na stránkach, na ktoré odkazujú.

i) Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom alebo osobám, ktoré ich môžu použiť na svoje vlastné účely:

  • Ak podpíšte petíciu, adresáti petície (napr. politickí predstavitelia) dostanú informáciu o vašom mene, priezvisku a e-mailovej adrese. Ak si neprajete, aby boli tieto informácie zdieľané s adresátom petície, nemali by ste petíciu podpísať.
  • Vaše meno, priezvisko, miesto bydliska a/alebo PSČ, vaša krajina a dátum a čas, kedy ste petíciu podpísali, budú zdieľané s osobou alebo organizáciou, ktorá iniciovala petíciu, ktorú ste podpísali. Pre tých, ktorí vytvárajú petície je nesmierne dôležité, aby dokázali preukázať legitimitu podpisov adresátovi petície, ktorého chcú petíciou ovplyvniť. Ak si neprajete, aby boli tieto informácie zdieľané s adresátom petície, nemali by ste petíciu podpísať.
  • Ak podpíšete petíciu, ktorú iniciovala nezisková organizácia alebo iná organizácia, budete mať v prípade záujmu možnosť zdieľať svoju e-mailovú adresu s touto organizáciou, aby Vás táto organizácia mohla e-mailom (nie prostredníctvom našej platformy) informovať o aktualnom stave danej petície. Tieto organizácie nie sú žiadnym spôsobom asociované s Atticum.

j) Práva

Používatelia môžu uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, námietku, vymazanie a obmedzenia týkajúce sa Atticum. Na tento účel jednoducho zašlú písomnú žiadosť spolu s kópiou svojho národného identifikačného dokumentu na adresu povazan(at)gmail.com. Ak žiadosť nespĺňa potrebné požiadavky, Atticum môže požiadať o nápravu. Ak zistíte, že vaša žiadosť nebola spracovaná správne, môžete podať sťažnosť verejnému regulátorovi. Práva, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o ochranu údajov, sú nasledovné: