Hromadné pripomienky k školským predpisom

Ministerstvo školstva vychádza v ústrety LGBT aktivistom. Chce, aby školy spätne vydávali transgender osobám pozmenené potvrdenia o skončení školy, čo skomplikuje dostupnosť informácie o ich skutočnom pohlaví aj v situáciách, kedy je potrebné ho poznať (lekári, niektoré vysoké školy, zamestnávatelia, internáty, a podobne.)

Ministerstvo tiež chce zaviesť princíp tzv. inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, hoci tieto pojmy nedefinuje a v zahraničí sú často podkladom pre tlak na akceptovanie transgenderizmu detí v školách.

Chce zrušiť experimentálne overenie alternatívnych programov, ktoré v reálnom živote môžu mať nízku kvalitu, alebo môžu byť ovplyvnené sektami či ideológiou.

Chce liberalizovať trh s učebnicami, v dôsledku ktorého bude hroziť, že sa na školy v oveľa väčšej miere dostanú ideologicky podfarbené materiály, ktoré budú automaticky financované z verejných peňazí.

Prosíme, podporte tieto hromadné pripomienky k návrhu zákona, ideálne do pondelka 8. 2. 2021.

TEXT ZÁSADNÝCH PRIPOMIENOK

1. Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú.

V určitých situáciách je v záujme samotných transgender osôb, ako aj v záujme iných osôb, aby bolo skutočné pohlavie transgender osoby známe. Pohlavie nie je možné zmeniť, je možné len upraviť vzhľad a telesné orgány človeka, aby pripomínali opačné pohlavie, avšak zmena pohlavia, ktoré je dané v genetike človeka a následne v jeho epigenetike, možná nie je. Pritom je veľa aspektov života, pri ktorých je pohlavie človeka veľmi dôležité.

Lekári potrebujú poznať skutočné pohlavie osôb, aby mohli správne takéto osoby liečiť, napríklad poskytovať biologickým ženám náležitú gynekologickú starostlivosť, ale aj zabezpečovať správne medicínske postupy s ohľadom na ich pohlavie (vrátane podávania liekov, ktoré závisia od pohlavia človeka), či ochranu vo výskume. Niektoré ochorenia, alebo imunitné schopnosti sa viažu na konkrétny pohlavný chromozóm, a odlišná je tiež schopnosť prijať darovaný orgán v závislosti od pohlavia (zvýšené riziko neprijatia obličky darovanej osobou opačného pohlavia).

Keď hovoríme o vydávaní stredoškolských diplomov, poznanie skutočného pohlavia človeka je dôležité pri prijímaní a štúdiu na vysokej škole. Kňazské semináre sú vyhradené len pre mužov. Fakulty telesnej výchovy a športu majú odlišné výkonnostné kritériá pre mužov a ženy, pretože biologické schopnosti mužov a žien sú odlišné. Zatajením skutočného pohlavia môže dôjsť k znevýhodneniu biologických žien, pretože budú na ne kladené nároky ako na mužov. Alebo naopak, zatajenie mužského pohlavia bude nespravodlivé voči ženským uchádzačkám o štúdium na takejto škole, pretože budú znevýhodnené oproti biologickému mužovi.

Pri niektorých športoch môže byť súťaženie biologických mužov so ženami nie len neférové, ale aj nebezpečné, zvlášť pri bojových športoch, či športoch, pri ktorých hráči do seba narážajú vo veľkej rýchlosti.

V pracovných vzťahoch sú zamestnávatelia povinní zabezpečiť ich ochranu, najmä ochranu ich života a zdravia a primerané podmienky.

Dôležité je tiež chrániť súkromie a bezpečnosť žien, najmä v priestoroch a zariadeniach v ktorých sú osoby odlišného pohlavia od seba oddelené, ako sú sprchy, ubytovacie zariadenia, a podobne.

Existuje viacero psychických porúch, pri ktorých sa osoba nedokáže identifikovať so svojím telom. Napríklad anorexia, pri ktorej si napr. dievča myslí, že je obézna, hoci to tak vôbec nie je. Túto poruchu neliečime liposukciou, ale psychiatrickou pomocou. Podobne by sme mali liečiť aj poruchu pohlavnej identity. Je faktom, že naša legislatíva umožňuje niečo také, ako je zmena pohlavia, hoci to z biologického hľadiska nie je možné. No to by nemalo znamenať, že znemožníme poznať pravdu vtedy, kedy je poznanie pravdy potrebné.

Štát by sa mal viac venovať otázke, ako dosiahnuť, aby dotknuté osoby a spoločnosť mali možnosť poznať skutočné pohlavie transgender osôb, tam kde je to potrebné pre ochranu práv a záujmov samotných transgender ľudí, ale aj iných ľudí a spoločnosti. Uvedený návrh odporuje tomuto záujmu a v niektorých prípadoch môže prispieť k narušeniu tohto záujmu, preto ho treba odmietnuť.

2. Navrhujeme, aby alternatívne vzdelávacie a výchovné programy podliehali experimentálnemu overeniu, konkrétne v článku I. bode 7, v navrhovanom znení § 2 písm. ac) navrhujeme na konci doplniť slová „po jeho experimentálnom overení“ a v článku II., bode 11 navrhujeme z § 13 ods. 2 vypustiť slová „bez experimentálneho overovania“.

Odôvodnenie: alternatívne vzdelávacie programy a alternatívne výchovné programy môžu predstavovať riziko pre výchovu detí (napr. nekvalitné, sektárske, alebo ideologické programy), preto je potrebné ich dostatočne overiť v praxi. Posúdenie súladu s princípmi a cieľmi výchovy na základe predloženej dokumentácie (bez overenia v praxi) nemusí odhaliť zásadné nedostatky týchto programov pred ich schválením.

3. Navrhujeme vypustiť nové ustanovenia o inkluzívnom vzdelávaní, konkrétne z navrhovaného § 2 navrhujeme vypustiť písmeno af), z navrhovaného § 3 vypustiť písmeno d) a vynechaním slov „inkluzívne vzdelávanie a“ z navrhovaného § 144 ods. 1 písm. e).

Odôvodnenie: Základný problém je, že tento pojem nie je v návrhu dostatočne definovaný. Pod pojmom inklúzia sa v zahraničí neraz myslí aj požiadavka na akceptovanie transgender prejavov a prispôsobenie sa školy a ostatných osôb týmto požiadavkám, teda aby sa k deťom určitého pohlavia správali akoby boli opačného pohlavia, prípadne iného gendru. Pojem je potenciálne problémový aj z iných hľadísk, najmä v požiadavke rešpektovanie rozmanitosti. Pojem rozmanitosť však nie je definovaný a zahŕňa aj množstvo oblastí, v ktorých je rozmanitosť neželaná. Pre príklad uveďme rozmanitosť v prejavoch úcty resp. neúcty k učiteľom. Znamená to, že škola má rešpektovať neúctivé správanie sa žiakov a nemá sa snažiť o jeho potlačenie? Má rezignovať na výchovu k slušnému správaniu? Vzhľadom na vágnosť tejto normy a jej závažnosť (zaradenie medzi princípy výchovy a vzdelávania a práva detí) navrhujeme celý koncept odmietnuť. Alternatívne je možné jeho prepracovanie do podoby, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu týchto nových ustanovení a aby bolo jednoznačné, čo presne sa má pod pojmom inklúzia na mysli, pričom inklúzia bude žiadaná len do miery, ktorá nebude na škodu žiadnej dotknutej osoby.

4. Navrhujeme vypustiť ustanovenia, ktoré liberalizujú trh s učebnicami a inými didaktickými pomôckami, konkrétne navrhujeme v čl. 1 vypustiť novelizačný bod 35. V navrhovanom § 161l navrhujeme vypustiť odseky 1 a 2.

Odôvodnenie: Štát má v súčasnosti určitú mieru kontroly nad učebnicami a inými didaktickými pomôckami, ktoré sa k deťom dostanú, ktorá je dôležitá pre ich ochranu pred ideologickými vplyvmi, ako aj kontrolu pred pomôckami nižšej kvality. Táto kontrola sa vykonáva okrem iného aj tým, že len ministerstvom schválené didaktické pomôcky (schvaľovacia doložka) sú automaticky financované zo štátneho rozpočtu. Mnohé iné didaktické pomôcky s odporúčacou doložkou nie sú automaticky štátom financované, hoci sa na školách môžu používať. Novela navrhuje zrušiť toto rozdelenie, zaviesť automatické financovanie z verejných zdrojov všetkých didaktických pomôcok, a to aj takých, ktoré spĺňajú len tie najzákladnejšie podmienky, avšak nemusia dosahovať kvalitu, ktorá si zaslúži verejné financovanie.

Voči používaniu nového pojmu didaktické pomôcky v zásade nenamietame, pokiaľ bude zabezpečená možnosť ich schvaľovania, najmä schvaľovania učebníc, tak ako je tomu doteraz.

Všetky pripomienky sú zásadné.

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562

Pripomienky spracoval: Patrik Daniška, predseda Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., www.hfi.sk


Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou pripomienok súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Mgr. Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Sadová 206, 900 41 Rovinka, tel.: 0948 302 422, hfi@hfi.sk.

Vyhlásenie: Beriem na vedomie, že na základe podpisu hromadných pripomienok budú moje osobné údaje poskytnuté organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, a že ten ich na základe Legislatívnych pravidiel vlády odovzdá adresátovi pripomienok v procese pripomienkového konania a bude ich archivovať na účel preukázania pravdivosti zhromaždených podpisov v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním správ: Zaškrtnutím tejto možnosti udeľujem súhlas s tým, aby organizátor hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, spracovával moje osobné údaje a zasielal mi správy a výzvy v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Podpíšte petíciu

Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (3645)

 • Vladimír Záborský
 • Daniela Cerovská
 • neverejný podpis
 • Simona Nováková
 • neverejný podpis
 • Igor Guspan
 • Adriana Nováková
 • neverejný podpis
 • Marián Horváth
 • Miriam Genská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Petrenčík
 • Jozef Hucko
 • František Mezovský
 • neverejný podpis
 • František Mezovský
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Michal Meluch
 • Martin Molent
 • silvia Bašová
 • Jozef Babiak
 • neverejný podpis
 • Antonia Moskova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martin Mosko
 • Peter Kajan
 • neverejný podpis
 • Martin Michalíček
 • Peter Martyák
 • Silvia Lišková
 • Ján Grinvalský
 • Andrea Podhájecká
 • Karol Malý
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Pašková
 • neverejný podpis
 • Juraj Migas
 • Antonia Rybárová
 • Ján Uhnavý
 • Ladislav Čarný
 • Gabriela Bagová
 • Petra Kostolaniova
 • Pavol Kováč
 • Juraj Najar
 • Filip BERNARD
 • Eva Dominika Púčaťová
 • Jozef Bačovčin
 • Daniel Popik
 • neverejný podpis
 • Anna Koniarová, MUDr.
 • Jaroslava Červencová
 • neverejný podpis
 • Emília Bordáčová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Šroba, Medvedzie 164/46, 02744 Tvrdošín
 • Marian Fabian, Rastislavova 53, 92101 Piešťany
 • Pavol Ráchel
 • Anna Vráblová
 • Miloš Harmady, 265, 935 25 Nová Dedina
 • Miloš Harmady, 265, 935 25 Nová Dedina
 • neverejný podpis
 • Miroslav Červinka
 • Ladislav Štefanec
 • neverejný podpis
 • tomas sykora
 • Peter Zekucia
 • Jana Jurčová
 • neverejný podpis
 • Ľubomíra Nováková
 • Juraj Mieres , Záchrastie 1050/42, 01009 Žilina - Bytčica
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ladislav Vujcik, 1445 chesterfield ave, v7m2n3 north vancouver
 • Jana Klimová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Romaňáková
 • Anton Bartak, Kamenicany 133, 01854 Kamenicany
 • Juraj Papco, Nova 44, 03406 Ruzomberok
 • Ivan Tirpák
 • Zdeno Jenčuš
 • jan hudec, limbova 17, 010 07 zilina
 • Anton Bartak
 • Ján Kusenda
 • neverejný podpis
 • Matus Zibala
 • neverejný podpis
 • Karol Čampa
 • Patrik Izakovič
 • Marián Moravčík
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Branislav Markovič
 • Daniel Jursa
 • neverejný podpis
 • Miloš Pikala, Zvolenská 6/10, 94901 Nitra
 • Jana Pešková
 • Marek Hutár, Veľká Čalomija 143, 99109 Veľká Čalomija
 • Gertruda Mikulovská
 • Gertruda Mikulovská
 • Gertruda Mikulovská
 • neverejný podpis
 • Martina Belišová
 • Katarína Vojtechová, Šrobárova 24, 05801 Poprad
 • ˇĽubica Černá
 • Lubica Jurasova
 • Peter Dubec, Komenského 251/2, 01501 Rajec
 • Attila Lešš
 • Anna Fedorová
 • Marie Nešněrová
 • Marek Virág
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Danielová
 • Lubos Ihring
 • neverejný podpis
 • Michaela Ihring
 • Michaela Kiššová
 • Michaela Kiššová
 • Elena Caganova
 • Janka Beňová
 • Jozef Pagáč
 • Zuzana Hájovská
 • Jana Martakova
 • Jana Černá
 • Jana Vicanova
 • Stanislav Lopatovský
 • Ludmila Papanekova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marek Kuchár
 • neverejný podpis
 • Mária Dršková
 • neverejný podpis
 • Andrea Fričová
 • Julia Jelenikova
 • Alena Eštoková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marta Pribišová
 • Lubica Spisiakova
 • neverejný podpis
 • Eva Vörösová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Helena Korbeľová
 • Ján Gunčaga
 • Viera Michalková
 • Milan Mikula
 • Ľubomíra Horešová
 • Edita Kutková
 • Oliver Parilák MUDr., Laborecká 1, 06601 Humenné
 • neverejný podpis
 • Katarina Luptakova
 • Mária Belicová
 • Igor Horeš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Štefan Čabák
 • Blažena Maňaková
 • Anna Pavolova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozefa Potočiarová
 • Alena Rešetárová
 • Paulína Barochovská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Eliška Madžová
 • Anton Tuhý
 • Martin Šimko
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Holúbek
 • Emil Kočiš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Miroslav Murárik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Benikovská
 • Marek Mäsiar
 • Imrich Miklos
 • neverejný podpis
 • Anna Petriskova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Viera Kimerlingová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Terézia Rusňaková
 • Emília Daubnerová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Július Rajčáni
 • Vladimír Repka, Podkerepušky 86, 841 06 Bratislava
 • Oto Bajana
 • Jana Revická
 • neverejný podpis
 • Dominika Krivošiková
 • neverejný podpis
 • Adriana Mačejáková
 • Martin Melisek
 • Martin Melisek
 • MARIA ZATKOVA, OR.POLHORA 394, 02947 ORAVSKA POLHORA
 • Gabriel Šinaľ
 • neverejný podpis
 • Veronika Smerekova , Hažín 157 , 072 34 Hažín
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ivana Parcová
 • Marek Lompart
 • stefan neupauer
 • Viera Lompartova, Zvolenská 10, 01008 Žilina
 • neverejný podpis
 • Lukáš Mikovíny
 • Pavol Orvoš
 • Renáta Stanová
 • Emília Jutková
 • Ľubomíra Sokolová
 • Marta Ducháčková
 • Michal Slávik
 • Ján Sabacký
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Fogaš
 • Eva Viglašová
 • neverejný podpis
 • Stanislava Valentová
 • neverejný podpis
 • Eva Bakosova, Harichovsky chodnik15, 05201 Spisska Nova Ves
 • neverejný podpis
 • Miriam Balážová, NT. 52, 04001 Košice
 • Denisa Špániková
 • Lenka Kubiková
 • Jozefa Michalová
 • Viera Graňáková
 • neverejný podpis
 • Peter Kadlečík , Zadunajská cesta 1, 85101 Bratislava
 • Miroslav Priecel
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Perhac
 • neverejný podpis
 • Eva Haládiková
 • neverejný podpis
 • Alexander Kutka
 • František Kryštof
 • Ondrej Kudlačák, Hlboká 63, 94901 Nitra
 • Veronika Vérostová
 • neverejný podpis
 • Slavka Gregušová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Karol Vojtko
 • neverejný podpis
 • Ondrej Piroch
 • Alex Antal
 • Dana Jerdonková
 • Jozef Murin
 • Lenka Jacková
 • Aneta Murinová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrej Strečanský
 • Magdaléna Šiserová
 • Andrej Bučo
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jakub Ondráček, 124, 67201 Petrovice
 • neverejný podpis
 • Ondrej Šiser
 • neverejný podpis
 • Ľubica Rapantová
 • Anna Kotranová
 • Stanislav Horný
 • Mária Gracáková
 • Zuzana Lieskovská
 • Ľubomír Hollý
 • Ján Mikula
 • Petra Vargova
 • Lenka Drugačová
 • Stanislav Furda
 • neverejný podpis
 • Ján Sýkora
 • Lýdia Tittelová
 • Pavol Holeša
 • Marián Osrman
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martin Bóna
 • Jozef Fabišík
 • neverejný podpis
 • Marián Mako
 • neverejný podpis
 • Daniel Žáček
 • neverejný podpis
 • Renata Kelušiakova
 • Elena Albertovičová
 • neverejný podpis
 • Daniela Beňová
 • neverejný podpis
 • Marian Cermak
 • neverejný podpis
 • Mária Beňová
 • Štefan Žubretovský
 • neverejný podpis
 • Peter Beňa
 • František Beňa
 • Adriana Kruppova
 • Alojz Šiškovič
 • Anton Palaščák, SNP 12, 04442 Rozhanovce
 • Martin Polakovič
 • Zdenko Binek
 • neverejný podpis
 • Peter Rypak
 • Borbála Dráfiová
 • Peter Výboh
 • neverejný podpis
 • Mária Kočišová
 • Mária Kaňuchová, Madridská 1, 040 13 Košice
 • Anna Misakova
 • Jana Demčáková
 • Mária Labantová, č.d. 62, 06533 Veľký Lipník
 • Erika Hmírová
 • Terezia Tatranska
 • neverejný podpis
 • Jozef Fekete
 • František Ďuriš
 • neverejný podpis
 • Pavol Gregorovič
 • neverejný podpis
 • Bronislava Krauszová
 • neverejný podpis
 • Peter Hanic
 • Jolana Nociarová, Detvianska Huta 236, 96205 Hriňová
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Husár
 • neverejný podpis
 • Jozef Gáborík
 • neverejný podpis
 • Katarína Horváthová, Slnečná 51, 902 01 Pezinok
 • Anna Sabolová
 • Janka Kavecká, Kostolná 59/23, 01314 Kamenná Poruba
 • Katarína Horváthová, Slnečná 51, 902 01 Pezinok
 • Miroslav Cíferský
 • Michal Holienka
 • Daniela Šimonffyová, C II 84/31/74, 01841 Dubnica nad Váhom
 • neverejný podpis
 • Marek Haluška
 • neverejný podpis
 • Marián Peterec
 • Jiří Hořínek
 • neverejný podpis
 • Dominik Vrabel
 • Lenka Vsetulova, Zarazicka 75, 69801 Veseli nad Moravou
 • Alexandra Grachova
 • neverejný podpis
 • Miroslava Karasecová
 • neverejný podpis
 • Ferenc György
 • Katarína Karkošková
 • neverejný podpis
 • Kamil Leško, 229, 02051 Dohňany
 • Libor Hanzalík
 • Timotej Kadlec
 • neverejný podpis
 • Julian Lučenič, Majerníkova 26, 841 05 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Štefan Petrucha, Hlavná 18, 93101 Šamorín
 • Marek Velas
 • Janka Tomášiková
 • Ondrej Faith
 • Marcela Mikusova
 • Mário Felber
 • Soňa Bakoš, Devínska Nová Ves 1410, 84108 Bratislava
 • Daniela Janiikova
 • Patrik Mihálka
 • neverejný podpis
 • Mário Plaštiak
 • Jana Fujaková
 • Ondrej Miliczki
 • Robert Proksa
 • Vladimír Krnáč
 • neverejný podpis
 • Ivana Plaštiaková
 • Zuzana Dediková
 • Marek Turosík
 • Igor Albert, Cintorinska 3646, 97901 Rimavska Sobota
 • Gabriela Dršková
 • Marek Vajs
 • Roman Uhlík
 • Peter Drška
 • Marek Host
 • Andrej Strič
 • Gabrielacka Kobliskova
 • neverejný podpis
 • Miroslav Pillár
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • František Maňkoš
 • Zuzana Albertová, Cintorinska 3646, 97901 Rimavská Sobota
 • Lucia Konečná
 • Jaroslava Krnáčová
 • neverejný podpis
 • Ľubomír Dudáš
 • Roman Bohuš
 • Pavol Štrba
 • Mária Uhrová
 • Ján Onderišin
 • neverejný podpis
 • Michal Volovár, Petra Jilemnického 62, 07101 Michalovce
 • Denis Krnáč
 • Katarína Timko Holotňáková
 • Katarína Trnovcová
 • Katarína Badžgoňová
 • Patrik Krnáč
 • Jana Šinaľová
 • Zuzana Kántorová
 • Vlasta Dobiasová,Mgr., Vlčie hrdlo 76, 82107 Bratislava
 • Martin Lahučký, Soblahovská 31, 91101 Trenčín
 • Štefan Jakab
 • neverejný podpis
 • Anna Rusnáková
 • Anna Rusnáková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Krnáčová
 • neverejný podpis
 • Soňa Motyková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Pavel Vranský
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marián Hubač
 • Katarína Danišková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Roman Kasman
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Alexandra Bombárová
 • Katarína Gumanová
 • Valentin Rusnak
 • neverejný podpis
 • Janka Papierniková
 • neverejný podpis
 • Václav Ducháček
 • Žofia Daniščáková, Oravská 10, 94901 Nitra
 • František Michalčík
 • Monika Matejova
 • Ján Masarik, Ing., Mierová 115/87, 05921 Svit
 • neverejný podpis
 • Ján Soták, Hlinné 283, 09435 Hlinné
 • Cyril Lazúr
 • Mária Filipová
 • martin koval
 • neverejný podpis
 • Jozef Sedlák
 • Tomas Vanek
 • Pavel Ľuptáčik
 • Jana Žingor
 • Ivana Tóthová
 • Helena Bodorová
 • neverejný podpis
 • Vladimír Heger
 • Pavol Machajdík
 • neverejný podpis
 • Katarína Galádová
 • Patrik Mik
 • Svorad Kizek
 • Anna Noveková, Hlavná 25, 90083 Čataj
 • Ján Štrba
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Juliana Holosová
 • Marián Sterančák
 • Marián Čukan
 • neverejný podpis
 • Roman Červeňan
 • Ján Vápeník
 • Emília Bugajová
 • Katarína Remišová
 • neverejný podpis
 • Ján Durbák
 • Dana Kadlicová
 • neverejný podpis
 • Ján Urda
 • Anton Podolák, karlova 47, 27735 Mšeno
 • neverejný podpis
 • Daniela Strečanská
 • Jozef Uhlík
 • Peter Kadlic
 • Brigita Andrasikova
 • neverejný podpis
 • Jana Siklenková
 • neverejný podpis
 • Ján Tvarožek, Mútne 171, 02963 Mútne
 • Ľubomír Pivka, Podkriváň 14, 98551 Podkriváň
 • Marián Majda, Pod lesom 669/1, 08901 Svidník
 • neverejný podpis
 • Mária Majdová, Pod lesom 669/1, 08901 Svidník
 • neverejný podpis
 • Gabriela Čičváková, Ing. arch., Jesenského 29, 04001 Košice
 • Silvester Švančara
 • Jitka Buriánková
 • Ján Vitko, Čingovská 3, 05201 Spišské Tomášovce
 • neverejný podpis
 • Marek Mižanin
 • Mária Búryová, Štúrova22, 96801 Nová Baňa
 • Jozef Ilavsky, Kollarova38, 92042 Cervenik
 • Marian Bernat, Novomeskeho 4, 94911 Nitra
 • Dorota Simekova
 • Bohuslav Argaláš
 • Martina Richter
 • Peter Sabolčík
 • Pavol Stanko
 • Lucia Burzová
 • Ľubomír Viglaš
 • Jozef Vydrnák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Milan Kelemen, Hradská 49 , 82107 Bratislava
 • Štefánia Pavlásková
 • neverejný podpis
 • Peter Rohal
 • Miloš Benčič
 • Ondrej Mrlian, Hybe 171, 03231 Hybe
 • Peter Žingor
 • Miroslava Švagríková
 • Enrique Del Rosario
 • Anna Kukľová
 • Zuzana Bencová
 • Peter Dudák, Banícka 5, 96901 Banská Štiavnica
 • Miroslav Vencel
 • Dajana Del Rosario
 • Nikolas Šutor
 • Daniela Del Rosario
 • Martin Mačura
 • Veronika Prévajová
 • neverejný podpis
 • Marta Sudorova
 • Mária Zavacká
 • Ján Rudačko
 • Jan Horniak
 • Filip Gulai
 • Anna Fečkova
 • Matúš Gajdoš
 • Marian Preisinger, Trebišovská 2, 82102 Bratislava
 • Jana Kaščáková , Ďumbierska 6, 08001 Prešov
 • Michal Karasek
 • Loránt Burián, 348, 93008 Čiližská Radvaň
 • Martina Sivčová
 • Katarína Danišovská
 • neverejný podpis
 • martina k.
 • Lucia Novotná
 • Miroslav Strakoš
 • neverejný podpis
 • Hyacinta Vidová
 • neverejný podpis
 • Ján Paralič
 • Jozef Starych
 • neverejný podpis
 • Marianna Cigániková
 • Viktor Maretta
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Suja
 • Jana Dubcova
 • Ondrej Kružliak, Mládzovo 53, 98502 Breznička
 • Mgr.Margita Stoláriková, Kamenný obrázok 13, 05201 Spiošská Nová Ves
 • neverejný podpis
 • Ján Jendrichovský
 • neverejný podpis
 • Miloš Hurban
 • Zdenka Speváková
 • József Ritter
 • neverejný podpis
 • Vincent Stolárik, Kamenný obrázok 13, 05201 Spiošská Nová Ves
 • Katarína Slivková, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava
 • JOZEB BABOCKý
 • Jana Kucerova
 • Jaroslav Ivanov
 • Zuzana Paraličová
 • Jaroslava Nigutová
 • neverejný podpis
 • Patricia Vasková
 • Bystrík Dolník
 • Jan Kukucka
 • Dáša Cidoríková
 • Ludmila Peregrin
 • Pavol Pavelka
 • Anton Gasparek
 • Katarína Skallová
 • Daniel Parák
 • Mgr. Gabriela Holešová
 • Marta Zavodancikova
 • Tomaš Dobiš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Vladimír Rubín
 • Zoltán Lapos
 • Juliana Mihaľová
 • Barbora Drexlerová
 • Pavol Elias Galdun
 • Blazena Dzurjanikova, Topolianska 218, 07101 Michalovce
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ivan Petko
 • Martin Murár
 • Eva Rubínová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Dominika Poráčová
 • Ida Berthotyová
 • Adalbert Šucha , 139, 96271 Sudovce
 • Anna Šotkovskae
 • neverejný podpis
 • Štefan Drexler
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Róbert Sásik
 • Antonín Staňo
 • Katarina Rafajová
 • Michaela Malčekova
 • neverejný podpis
 • Viera Cudzišová
 • Václav Ďurčo
 • Lucia Selčáni
 • Melánia Kolesárová
 • neverejný podpis
 • Michal Okál
 • neverejný podpis
 • Mária Lorencová
 • neverejný podpis
 • Lucia Starychová
 • Michal Galmus
 • Alena Bartalová
 • Martin Kokavec
 • neverejný podpis
 • Romana Šerfelová
 • neverejný podpis
 • Stanislav Goban
 • neverejný podpis
 • Pavol Jakab
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ľuboš Polician
 • Eva Petrincová
 • Kvetoslava Slezáková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ľubomír Mačura, Gabčíkova , 84105 Bratislava
 • Matus Zuffa
 • Karol Vlčko
 • neverejný podpis
 • Jana Fačkovcová
 • Daniela Babjaková
 • Tibor Halas
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Judita Stempelová
 • neverejný podpis
 • Radovan Petreje
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Mitošinka, Juraja Slottu 4, 917 01 Trnava
 • Ľubomíra Vrbovská
 • Eva Karľová
 • Alzbeta Dodokova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Krajňáková
 • neverejný podpis
 • Zuzana Lajchová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Dominika Kotradyová , Torysky 72 , 05371 Vyšné Repaše Torysky
 • Renáta Dedinská, Hviezdoslavova 391, 97247 Oslany
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Miriam Kleinová
 • Anna Horniaková
 • Marek Vöröš
 • Miroslav Miskoczy
 • Marek Daniel
 • Marek Daniel
 • Zdenko Šemrinec
 • Valentin Lucák
 • Jozef Mitaš, Sverepec 454, 01701 Sverepec
 • Beáta Brábliková
 • Mária Krempova
 • Juraj Funtík
 • neverejný podpis
 • Ľubica Stanková
 • neverejný podpis
 • Zuza Šusteková
 • Veronika Sochuliakova, Ulica pri bielej Orave 239/6, 02956 Zákamenné
 • Martin Fridman
 • antonia majernikova
 • Viliam Ďurina
 • Branislav Gašpar
 • neverejný podpis
 • Ľubomír Hudec, 9, mája 1, 03901 Turčianske Teplice
 • neverejný podpis
 • Anna Vajdová
 • neverejný podpis
 • Milan Kružliak, Dubová 495/11, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Mária Baránková
 • Janette Plachá
 • Pavel Šmondrk, Veľká Lehota 155, 96641 Veľká Lehota
 • Mária Glasnáková
 • Pavol Hnilica
 • Veronika Vlcakova
 • Katarína Švedová
 • neverejný podpis
 • Katarína Šmondrková
 • Monika Tancárová
 • Matej Imričko
 • Olga DIANISKOVA
 • Peter Tóth
 • Ivana Bujdošová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Tancárová
 • neverejný podpis
 • Iveta Tóthová
 • Daniel Tóth
 • Miloš Pirkovský
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Viera Cvašková
 • neverejný podpis
 • Emília Šmondrková
 • Ján Jakabovič
 • Agnesa Tóthová
 • Ján Čarnogurský, Tvarožkova 5, 81499 Bratislava
 • Pavol Brezina, Predmier, 190, 02354 TURZOVKA
 • Mária Floreková
 • neverejný podpis
 • Matúš Antol, Nábr. A. Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Mária Ševčíková
 • Jaroslav Bihal
 • Pavol Rehák
 • Jozef Frič
 • Ján Kačic
 • Jan Dalog
 • Mária Fülöpová
 • Eva Majdová
 • Anton Hanáček
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ivan Bulik
 • Erika Kurčová, Nová 439/6, 94651 Nesvady
 • Erika Kurčová, Nová 439/6, 94651 Nesvady
 • neverejný podpis
 • Mária Skallová
 • Juraj Mornár, Sokolovská 4, 058 01 Poprad
 • Lýdia Koleková
 • Anna Zeleňáková, Benadova 6, 040 22 Košice
 • Alena Kopčanová
 • Tomáš Kurbel
 • Mária Benková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ignác Kolek
 • Gabriela Camajova
 • Gabriela Camajova
 • Eva Ondrušová
 • Vladimír Komár
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Pisarčíková
 • Gábor Benedek Balogh
 • Ing.Juraj Heizer
 • Marek Hanula , Za dráhou , 03401 Ružomberok
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Dušan Rybák
 • neverejný podpis
 • Eduard Bublinec
 • Viera Kristofikova
 • František Bašo
 • neverejný podpis
 • Zdenko Výbošťok
 • Mária Petrásová
 • Martin Fertáľ
 • Melinda Poláková
 • Maria Hlavacova, Pupavova 43, 84104 Bratislava
 • lubomir Zahorec
 • alena spnerova
 • Ján Stanko
 • Mária Ondreková
 • neverejný podpis
 • Zuzana Topolčanská
 • neverejný podpis
 • Peter Ramšák
 • Zuzana Štefančíková
 • Mária Macháčková
 • neverejný podpis
 • LADISLAV GALKO
 • Marek Mokry , Cervenakova 3, 841 03 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Vilma Bäcková
 • neverejný podpis
 • Marián Zvak
 • neverejný podpis
 • Anna Antolova
 • neverejný podpis
 • Jarmila Blahová
 • Ján Antol
 • neverejný podpis
 • Peter Uličiansky
 • neverejný podpis
 • Daniel Tocik
 • Magdaléna Fričová
 • Anna Blahovcová
 • Dagmar Sádovská
 • neverejný podpis
 • Jana Jurašeková
 • Zuzana Žiaková, Velická cesta 22, 058 01 Poprad
 • Gabriel Turnansky
 • Mária Navrátilová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ondrej Seman
 • Dávid Matejkov, Pod Vodojemom 8, 04431 Družstevná pri Hornáde
 • Vladimír Moško
 • Emilia Guzmicka
 • Viera Garžíková
 • neverejný podpis
 • Ján Spurný
 • Jozef Milko
 • neverejný podpis
 • Ondrej Karpiš
 • neverejný podpis
 • Ladislav Finta
 • neverejný podpis
 • Katarína Olejníková
 • Mária Krajčová
 • Lucia Pečovská
 • neverejný podpis
 • Jozef Púček
 • Peter Neupauer
 • Gabriel Szakál
 • neverejný podpis
 • Mária Volková
 • Kornel Janček
 • Dana Čebrová
 • Peter Brtiš
 • Soňa Pavolová
 • Karol Pikna
 • viera hamdi
 • Silvia Šlosárová
 • Tomáš Hudák
 • Ivan Votruba, Partizánska 25, 908 51 Holíč
 • Anna Macáková
 • Roman Gemela
 • Veronika Súkeníková
 • Štefan Krišš
 • neverejný podpis
 • Patrik Mikula
 • Anna Koniarová
 • Juraj Valentíni
 • Maria Čaputová
 • Václav Galo
 • Jan Boguščak, Kľušov , 08622 Kľušov
 • Alžbeta Dufferová
 • Mariana Janošová
 • neverejný podpis
 • Pavol Slotka
 • Simona Dobišová
 • Zuzana Čerkalová
 • Peter Drábek
 • Jakub Jurcisin
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Richnavský , Bauerova 10 , 04023 Košice
 • neverejný podpis
 • Maroš Michalík, Dneperská 2, 04012 Košice
 • Viktória Bartošová
 • Ondrej Krokus
 • neverejný podpis
 • Rastislav Balaz
 • Mária Kralčáková
 • Margita Potocká
 • Zuzana Šaková
 • Miroslav Nagy
 • Emília Nagyová
 • Peter Juan Pablo Bako
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrej Potocký
 • neverejný podpis
 • Terézia Rončáková
 • Martina Kocvarova
 • Štefan Kuruc
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marek Černák
 • neverejný podpis
 • Milan Barčiš
 • Miloš Štefanovič
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Najdeková
 • neverejný podpis
 • Jozefína Nagyová
 • neverejný podpis
 • Pavel Horák, Hraničiarska 13/23, 85110 Bratislava
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Daniela Somorova
 • Bohumil ŠŤASTNÝ, Majerníkova 21, 841 05 Bratislava
 • Rudolf Bartek
 • Veronika Krajňáková
 • Anna Víglašová
 • Dominik Hajduch
 • Jana Ružičková
 • Tomáš Michalčík, Sečovská 1/9, 07501 Plechotice
 • neverejný podpis
 • Milan Vajda
 • neverejný podpis
 • Katarína Komancová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Kebísek
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Štefan Horňak
 • neverejný podpis
 • Mária Danišová
 • Ivan Palacka
 • lubomír lenhard, vígľašská 10, 85107 bratislava
 • Anna Kovaničová, 1. mája 16, 907 01 Myjava
 • Dušan Macák, Hodžova 9, 080 01 Prešov
 • Zsolt Kurina
 • Dušan Macák, Hodžova 9, 080 01 Prešov
 • Dušan Macák, Hodžova 9, 080 01 Prešov
 • Boris Mišina, Legionárska 6, 811 07 Bratislava
 • Jozef Gáborík
 • Andrej Imrich, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
 • Benjamín Ciglan
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef CHrobák
 • Peter Varga
 • neverejný podpis
 • Mária Kropiľáková, Hviezdoslavova 10, 08301 Sabinov
 • Karel Reininger
 • Monika Mihaľová
 • Miroslav Zigo, 567, 018 22 Pružina
 • Margita Illéšová
 • Janka Ďuratná
 • Ľubica Ošková
 • neverejný podpis
 • Lukáš Pápay
 • Vladimir Palko
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Toporová, 567, 018 22 Pružina
 • neverejný podpis
 • Vladimír Ondrejička, 56, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • neverejný podpis
 • Mária Kohútová
 • Alena Ďurinová
 • Zuzana Ševelová
 • Michaela Vančová
 • Vladimir Slavkovsky
 • Magdaléna Timčáková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Antonia Nerádová
 • Maria Vnuckova
 • Mária Siváčková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Tomas Studva
 • Anna Šotkovská
 • Anna Šotkovská
 • neverejný podpis
 • Luboš Chovanec, SNP 77, 96201 Zvolenska Slatina
 • Danuše Dengová
 • Marta Ďuricová
 • Marcela Žáčková
 • Margita Fiľová, Mierová 2163, 022 01 Čadca
 • Bohuslav Cagáň
 • Bohuslava Kaletová
 • Eva Hanušová
 • Juraj Sedlák
 • Anna Pálová
 • Ivan Dunajčík
 • Peter Kertys
 • Jana Domsova
 • Alexander Doms
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Tomaštiková
 • neverejný podpis
 • Anna Miháľová
 • Michal Macaj
 • neverejný podpis
 • Ivan Drdoľ
 • Jozef Kutný
 • Mária Kucejova
 • Katarína Stanovčáková
 • Anna Scurkova
 • Lenka Hrklova
 • Jozef Novotný
 • Borivoj Medelský
 • neverejný podpis
 • Zuzana Benčičová
 • neverejný podpis
 • Monika Onderová
 • Ivan Rachler
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrea Polachová
 • Matej Križan
 • Miroslav Glemba
 • Ľubomír Klučiar, Saleziánska 17, 01001 Žiina
 • Mária Lesáková , Lisková 660, 03481 Lisková
 • Helena Vondrová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Bučková
 • neverejný podpis
 • Michal Petríček
 • iveta Rjašková
 • Mária Madžová
 • Mária Palšová
 • Jana Gurková
 • Monika Čarnogurská
 • Gabriela Malastová
 • Jolana Gurková
 • neverejný podpis
 • Eva Bakaľová
 • Adriána Mojžišová
 • Katarína Štrbová
 • Daniela Jurčákova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Matúš Libant
 • Maria Matejickova
 • neverejný podpis
 • Miroslava Strýčková
 • Slavomír Nergeš
 • Rudolf Schuster
 • Eva TROJANOVA
 • Marianna Uhrovčíková
 • Monika Mochnacká
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anton Onder
 • Dávid Gomulec
 • Hedviga Vinceová
 • Miloš Remiš
 • neverejný podpis
 • Katarina Kratonova
 • Štefan Gregorička
 • neverejný podpis
 • Eva Petráková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Klára Vajová , Čajkovského 13 , 98401 Lučenec
 • neverejný podpis
 • Bohumil Chmelík
 • Ľubomíra Kubicová
 • Terezia Staškova
 • Magdaléna Zajacova
 • Martin Pírek
 • Anna Kubicová
 • neverejný podpis
 • Miroslava Hanáková
 • František Kubica
 • Ján Vido
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Dulka, Na Ostrvke 731, 02743 Nizna
 • Vladimír Kubica
 • Vladimír Šima
 • neverejný podpis
 • Jurak Mudroch
 • Ladislav Ďuk
 • Marcela Kubicová
 • Róbert Neupauer
 • neverejný podpis
 • Lenka Cholpova
 • neverejný podpis
 • Jana Bednáriková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zita Istenikpva
 • Adrián Galbáč, Obeckov 34, 99105 Sklabiná
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Katarína Bačová
 • Jozef Andrejčák
 • Katarína Majorošová
 • neverejný podpis
 • Bernadeta Solárová
 • Martin Šepeľa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Vojtech Markech
 • Pavol Magda
 • Anna Bublincová
 • neverejný podpis
 • Stefania Blahovcova
 • Karolína Brozmanová
 • Lenka Štefanková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Gavendová
 • Lucia Danišova, Chuda lehota 103, 95638 Šišov
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Sándor Laczkó
 • Ivan Beňa
 • neverejný podpis
 • Ruzena Ivanova
 • neverejný podpis
 • Frantisek Ivan
 • neverejný podpis
 • Richard Vaniher
 • Dušana Lorencová
 • Michal Kramár
 • Andrej Brazdil
 • Andrej Brazdil
 • Andrea Kramárová
 • Enzo Passerini
 • Zuzana Mihajlová
 • Ľubomíra Homonnaiová, Mládeže 2352/22, 058 01 Poprad
 • Margita Pavlíková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Kamila Matejková
 • neverejný podpis
 • Marek Repčák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Sylvia Havierova
 • Petronela polacekova
 • Gustáv Botur, Mariánske námestie 405, 05914 Spišský Štiavnik
 • Ján Porada
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Šedaj, Znievska 40, 851 06 Bratislava
 • Andrea Jerdonkova
 • Zuzana Viktorinova
 • neverejný podpis
 • Jozef Kontina
 • Mária Poradová
 • Pavol Čuj
 • Stanislav Mikolajcik
 • Andrea Mozolova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • MAREK FEK
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Helena Borovičková
 • Dušan Varga
 • neverejný podpis
 • Beáta Murinová
 • Michal Ščurka
 • Peter Podstavek
 • Kamila Soerensen
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Klaudia Košíková
 • Marek Sitár
 • Jarmila Bagoova
 • neverejný podpis
 • Alexandra Dubravková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martin Raček
 • Katarína Dronzeková
 • Róbert Leskovjanský
 • Tereza Klottonova, Kocelova 20, 82108 Bratislava
 • Janka Píšťanská
 • Ján Pavúk
 • Livia Ilkovičová
 • Radovan Juriga
 • Milan Maruniak
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Viera Brusakova
 • Katarína Semaňáková
 • neverejný podpis
 • Zuzana Maruniaková
 • neverejný podpis
 • Anna Šutova
 • Daniel Misencik
 • Viktor Matúš
 • Karina Budzáková
 • neverejný podpis
 • Marta Maturová
 • neverejný podpis
 • Anastázia Čičmanová , Nesluša 708 , 02341 Nesluša
 • neverejný podpis
 • Galina Gomolčáková
 • neverejný podpis
 • Katarina Ralbovská
 • Zuzana Mikulášková
 • neverejný podpis
 • Katarína Kmeťová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Alžbeta Žatková, Kuzmányho 9, 92101 Piešťany
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Antonia Michaliková
 • Anna Kazimírová
 • Štefan Žugec
 • neverejný podpis
 • Anton Štefánek
 • Martin Handzuš
 • Zdeněk Kvasnica
 • Martin Mihálik , Na Gremenici 860 /6, 96681 Žarnovica
 • Zuzana Dociová
 • neverejný podpis
 • Miroslav Turák
 • neverejný podpis
 • Lucia Revajová
 • Žofia Balková , Osloboditeľov 1/2, 99001 Malý Krtíš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ivana Magulová
 • Vladimír Uhnák
 • Robert Doci
 • Eva Lásková
 • Zuzana Žišková
 • Štefan Magula
 • Monika Bou Ezzeddine
 • neverejný podpis
 • Viera Paluchová
 • Darina Beťková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Eva Lásková
 • Lenka Kowalska
 • neverejný podpis
 • Peter Adámek
 • Daniel Jašš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Dominik Jakubkovič
 • Lucia Fedorova
 • neverejný podpis
 • Matúš Marcinčin
 • Pavol Hunčaga
 • Ladislav ZAJAC
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Tomáš Vlček
 • Peter Beňa
 • neverejný podpis
 • Mária Jurigová
 • Drahomíra Vasilíková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Forgáčová
 • Miroslava Gašparovičová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Eva Gardecká
 • Jan Murin
 • František Šutý, Malokarpatské námestie 8, 84103 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Juraj Sepeši
 • Klára Ševčíková
 • Peter Kováčik
 • Silvia Šutá, Malokarpatské námestie 8, 84103 Bratislava
 • Ján Macho
 • Magdaléna Hiščárová
 • Terézia Gumuláková
 • Pavol Stano
 • neverejný podpis
 • Katarína Gajdošíkova
 • Jan Staš, Mirka Nešpora, 08001 Prešov
 • Helena Veľasova
 • Mária Hujsiová
 • Ľudmila Wittlingerová
 • Maria Pollakova
 • neverejný podpis
 • Peter Štroncer
 • neverejný podpis
 • Anna Záležáková
 • Katarína Liptáková
 • Zuzana Pješčáková
 • Ján Rajský, Kuzmányho 14, 91101 Trenčín
 • Juraj Janák
 • Eva Opinova
 • Emília Syrovatková
 • Michal Macák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Milan Haluška, Nováčany 169, 04421 Nováčany
 • Alžbeta Bieliková
 • neverejný podpis
 • Miloš Lašák
 • Mária Zigová
 • Ľubomír Soták
 • Miroslav Šimunek
 • Ľuboš Kubín, Muškátová 54, 82101 Bratislava
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Katarína Dúbravská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Adriana Pernišová
 • Peter Bielik
 • Božena Saviová
 • neverejný podpis
 • Lucián Daňko
 • Peter Val
 • neverejný podpis
 • Gabriela Daňková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Minarikova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Sluková
 • Ján Kuboš
 • Renáta Hubináková , J. Nižnanského 77 , 919 27 Brestovany
 • Eva Vankova, Jilemnickeho 33, 03601 Martin
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jaana Mézešová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ondrej Ralbovský
 • Vojtech Petrík
 • neverejný podpis
 • Andrea Schlesingerová
 • Lucia Sopková
 • Igor Lenhardt
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Stanislav Veselský
 • Gabriel Kralik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Sim
 • Mario Katrinec
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Daniel Mikula
 • Marek Pápay
 • Eva Hlavackova
 • Klaudia Oleksáková
 • Jozef Fedák, Garbiarska 8, 06401 Stará Ľubovňa
 • Miroslav Fečik
 • Monika Sabová
 • Peter Harvaník
 • Katarína Győriova
 • Zizana Gajarska
 • Judita Schlagbauer, 19, 8225 Prätis 19
 • Jara Lupienska
 • Zuzana Tuľová
 • neverejný podpis
 • Eva Čápová
 • Lucia Vöröšová
 • Marta Čižmarikova
 • Rastislav Osif
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anežka Prídavková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Pavol Tužinský
 • Miroslav Faktor
 • Eva Bočkayová
 • neverejný podpis
 • Ľuboš Kočiščin
 • Jaroslava Gregory
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Jakubec
 • neverejný podpis
 • Kristina Havlišová
 • Jozef Gunčaga, nie je, 02353 Staškov 36
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marián Beňo
 • Ľudmila Janičková
 • Peter Zimmermann, č. 322, 053 51 Kluknava
 • Eva Tarčáková
 • Zuzana Blaskova
 • Tomáš Priputen
 • Peter Ďurian
 • neverejný podpis
 • Ján Rušin
 • Miroslava Petrickova
 • neverejný podpis
 • Marián Poláček
 • Monika Prieložná
 • Martina Babíková
 • Mária SLISZOVÁ
 • neverejný podpis
 • MÁRIA SLISZOVÁ
 • Karol Dučák, Mlynská 1337/124, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Oľga Jakubová
 • neverejný podpis
 • Janette Kovaľová
 • Pavol Tondra
 • Juraj Kováč
 • neverejný podpis
 • Viera Václavíková
 • neverejný podpis
 • ANNA STROKOVÁ
 • neverejný podpis
 • Richard Ziman
 • neverejný podpis
 • Valér Šanrik
 • Jana Tulenkova
 • Helena Gulášová
 • neverejný podpis
 • Iveta Zelenčíková
 • Martin Urík
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Vinduška
 • Peter Ivanič
 • Michal Onderko
 • Dana Husková
 • Marian Herceg
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Franjo, Mgr. Subjak
 • Ľubica Podolská
 • Karol Krett
 • Katarins Janúchová
 • Katarína Kacvinská
 • neverejný podpis
 • Helena Hajasová
 • neverejný podpis
 • Milan Horváth, Oravská 22/a, 90301 Senec
 • Lucia Geletková
 • neverejný podpis
 • Tatiana Vyšňovská
 • Vladimir Kiseľa
 • Mária Fiolková
 • Katarína Nosková
 • Martin Brezovský
 • Zuzana Mišľanová
 • Andrej Novák
 • Bibiána Nemčíkovã
 • Eva Babylonska, Štúrova 15, 08001 Prešov
 • Slavomír Nemčík
 • neverejný podpis
 • Marián Šútor
 • Július Pšenák, Medzibrodie nad Oravou 108, 02601 Medzibrodie nad Oravou
 • Jarmila Gajarská
 • neverejný podpis
 • Jozef Kohút
 • Ján Jokl, P.V.Rovnianka 12, 03601 Martin
 • Daniela Socháňová
 • Ivana Libičová
 • Lubica Glombova
 • Alexander Jurko, Kollarova, 03601 Martin
 • Elena Klocháňová, Osloboditeľov 40, 0390 Turčianske Teplice
 • Lívia Kupcová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Tatiana Antalova
 • neverejný podpis
 • Martina Škytová
 • Ivana Bazelidesova
 • ivan maretta
 • neverejný podpis
 • Zdenka Kováčová
 • Ján Deket
 • Barbora Hollá
 • Silvia Kováčová
 • Štefan Klein
 • Vladimír Hric
 • neverejný podpis
 • Peter Prokop, Zelena stran 6, 04014 Kosice
 • Eva Gazdačková
 • Matúš Gazdačko
 • neverejný podpis
 • Katarína Považanová
 • Katarína Hričáková
 • neverejný podpis
 • Martin Duchoslav
 • Július Juhász
 • Lenka Rumanová, Domaňovce 116, 05302 Domaňovce
 • neverejný podpis
 • Stanislava Tomesová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Milan Perfecký
 • Miroslav Jurga
 • Františka Topoliova
 • Bohuslava Winogrodzka
 • Radoslav Topoli
 • Agáta Kindernayová
 • neverejný podpis
 • Františka Topoliova
 • Radoslav Topoli
 • Františka Topoliova
 • Radoslav Topoli
 • Marta Drličková
 • František Vaško
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Júlia Oravcová
 • Ľudovít Kovaľ , Sázavskeho 13, 08501 Bardejov
 • Anton Miček, Gen. Svobodu 692/18, 08901 Svidnik
 • Ľudovít Kovaľ , Sázavskeho 13, 08501 Bardejov
 • neverejný podpis
 • Juraj Drbjak
 • neverejný podpis
 • Zuzana Matusova
 • Terézia Patakyová
 • Juraj Potoma
 • Katarina Polakova
 • neverejný podpis
 • Eduard Lipa
 • neverejný podpis
 • Lucia Novobilská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Mikyta, 88, 02954 Krušetnica
 • neverejný podpis
 • Marianna Petrikova, Chrapčiakova 15, 05201 Spišská Nová Ves
 • neverejný podpis
 • Miloš Pallo
 • Zuzana Trojáková
 • Katarina Pallová
 • neverejný podpis
 • Ivana Mrvová
 • Dominik Pallo
 • Viliam Zápražný
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Saxa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Iveta Tomcalova
 • neverejný podpis
 • Peter Baláž
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrej Poliak
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Magdaléna Vaľková, Svätoplukova 8, 05801 Popraf
 • Viktória Gubová, Komenského 126/9, 06801 Medzilaborce
 • Peter Kojda
 • Marián Mráz
 • Ivana Piklová
 • Margita Vicáňová, Nemocničná 1950/61, 026 01 Dolný Kubín
 • Ingrid Rozgoňová
 • neverejný podpis
 • Jaroslava Flajžíková
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Kubaľák
 • Ľudmila Reištetterová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Hajas
 • Monika Novotná
 • Anton Hradsky
 • Juraj Hatala
 • Valéria Jóžová
 • Monika Janková
 • neverejný podpis
 • Slavka Dernerová
 • Marek Štefanič, Fintická 67, 08006 Prešov
 • Matej Kadlečík
 • Marek Pagáčik
 • Ladislav Hološ, Smrečany 21, 03205 Smrečany
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Fedoriak
 • neverejný podpis
 • Alena Matušáková
 • Dana Malčekova
 • Miloš Sečkár
 • Daniel Dovičin
 • neverejný podpis
 • miloš šmida
 • Roman Sládeček, Maly Cetín 121, 95107 Nitra
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Dominika Hnatova
 • neverejný podpis
 • Igor Mišina
 • neverejný podpis
 • Alžbeta Dulová
 • Vladimír Pink
 • Pavol Adamčák
 • Miroslava Fodreková
 • Andrea Barboráková
 • Terezia Tacovska
 • Viliam Bdžoch
 • Lenka Hepnerová
 • Veronika Juríčková
 • Zuzana Študencová
 • Eva Mišíková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marietka Ondrejičkova
 • neverejný podpis
 • Elek Kubicskó
 • neverejný podpis
 • ivan konečný
 • Jozef Januš, Sadová 539/42, 06782 Dlhé nad Cirochou
 • neverejný podpis
 • Roman Gavura
 • neverejný podpis
 • Anna Jaňakova
 • Pavel Arpáš
 • Lukáš Briš
 • Veronika Slodičáková
 • Mária Künzl
 • neverejný podpis
 • Milan Baričák
 • Milan Ilušák
 • peter parec
 • Alena Hricová
 • Martin Dudinský
 • Robert Prášil
 • Mária Kiššová, Tupolevova 16, 85101 Bratislava
 • Miriam Labudová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Štefan Kulina
 • Zuzana Hazuchová
 • neverejný podpis
 • Michaela Koščáková
 • Mária Polónyová
 • juraj hreha
 • Darina Bartková
 • Miroslav Polóny
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Antónia Drobňáková
 • Dominika Medveďová
 • Mária Minárová
 • Anna Pindrochová
 • Jan Bohunicky
 • Barbora Medveďová
 • Ján Vereš
 • Lucia Puškárová
 • Jana Andrejcová
 • Alžbeta Miroslava Polónyová
 • Mária Čurgalyová
 • Mária Čurgalyová
 • neverejný podpis
 • Ivana Holečková
 • Jozef Fila
 • Jana Hrenáková
 • neverejný podpis
 • Peter Žúbor
 • Dušan Horváth
 • Anna Funtaľová
 • Ján Iskra
 • Dalibor Ptačovský
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Kristína Vallová
 • ladislav mucha, 41, 07213 senne
 • Jana Nogová
 • neverejný podpis
 • Lubica Feckova
 • Peter Janiga
 • Denisa Horvátová
 • neverejný podpis
 • Michal Slivka
 • Mária Lehončáková
 • Jaroslav Svrček
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Emília Chudobová
 • Ján Jasenovec, Družstevná 51, 90028 Ivanka pri Dunaji
 • Maria Pavcova
 • neverejný podpis
 • Klára Minárová
 • Diana Lišková
 • Alena Ivankova
 • neverejný podpis
 • Filoména Schwarzová , Gorkého 14, 90201 Pezinok
 • milan seman
 • Stanislav Tury, Povrazová 48, 040 16 Košice
 • Mário Jančovič , Kamenárska 10, 82104 Bratislava
 • Anna Kováčová
 • Iveta Bdžochová
 • neverejný podpis
 • Marek Pastírik, Rimanovice 163, 01362 Veľké Rovné
 • Daniel Hajduch
 • neverejný podpis
 • Valeria Horvatova
 • neverejný podpis
 • Jozef Pavlásek, Nám. 1.mája 14, 90051 Zohor
 • neverejný podpis
 • František Chudý
 • Samuel Kučera
 • neverejný podpis
 • Anna Fodorová
 • Zuzana Pešková
 • Marcela Vojčáková
 • neverejný podpis
 • Katarína Jandáková
 • Peter Polak
 • neverejný podpis
 • Andrea Karoľová
 • Silvia Martinukova
 • Pavol Karoľ
 • Jozef Kropiľák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Bodnár, Štúrova130/27, 058 01 Poprad
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Nejedlíková
 • neverejný podpis
 • Marián Lukáč
 • Marián Lukáč
 • Erika Bartakova
 • neverejný podpis
 • Marek Spál
 • Luboslava Garcarova
 • Štefan Horváth
 • Luboslava Garcarova, Arnutovce 9, 05313 Arnutovce
 • neverejný podpis
 • Luboslava Garcarova
 • Lucia Micheľová
 • Jan Fecko
 • Jozef Zajac
 • Lenka Hromadova
 • Milan Paulini
 • Daniela Straková
 • Katarina Smieskova
 • Katarina Smieskova
 • neverejný podpis
 • Gabriela Pillárová
 • Viera Lališová
 • neverejný podpis
 • Jozef Brigan, 79, 93503 Bátovce
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Vladimír Plávka, Záhrady 578/19, 03484 Liptovské Sliače
 • Cyril Kolarovič
 • neverejný podpis
 • Jozef Žember ml.
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marek Gajdoš
 • neverejný podpis
 • Pavol Juráš
 • Miroslav Andraščík , Kamenica 533 , 08271 Kamenica
 • Lucia Rošková
 • Jolana Neupauerová
 • Katarína Fedorková
 • Mária Spišiaková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Varga
 • neverejný podpis
 • Roman Hozlár
 • neverejný podpis
 • Ľudmila Stančâk
 • Richard Greisiger, MVDr.
 • Ľudmila Stančâk
 • Ľudmila Stančâk
 • Viktória Varšová
 • Mária Melišková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ľudmila Stančâk
 • neverejný podpis
 • Štefan Liška
 • Sebastián Vereš
 • neverejný podpis
 • Richard Lev
 • Tomáš Bacigál
 • Iveta Karasová
 • Jozef Tomaščík
 • Katarína Kopčová
 • Michaela Lencesova
 • Katarína Lajcinova, Andreja Pavcu 271, 02732 Habovka
 • Edita Ambrušová, Jas 934/3, 92401 Galanta
 • Jarmila Ferancová
 • Jozef Zachar
 • Svetlana Marcinová
 • Matúš Martinčo, Bajzova 17, 01001 Žilina
 • neverejný podpis
 • Zuzana Vašková
 • Martina Balážová
 • neverejný podpis
 • Adriana Lazorová
 • Radovan Ján Kobyda
 • Peter Lazor
 • Helena Klundová
 • Ľubica Magnusson
 • neverejný podpis
 • Kamila Galčíková
 • Marek Krajči
 • Maria Lipovska
 • Oliver Pelle, Revucka 28, 050001 Revuca
 • Milan Mišenko
 • Eva Libičová
 • Karol Artner, Tichá 28, 81102 Bratislava
 • Tomas Kan
 • Ľudovít Krempaský, Pohraničníkov 10, 85110 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Ján Vojtko, Ing.
 • Martin Cárrik
 • neverejný podpis
 • Mirka Hlaváčová
 • Lucia Jenčíková
 • Kristína Hutajová
 • neverejný podpis
 • Anna Stanková
 • Otília Magulová
 • Ondrej Vráb
 • Jozef Stanko
 • Alžbeta Vojtková
 • Pavol Stanko
 • neverejný podpis
 • Martina Rosinova
 • Martina Rosinova
 • emanuel galčík, štúrova 209/55, 06101 spišská stará ves
 • Tomáš Mihálik
 • neverejný podpis
 • Ján Jakubov
 • neverejný podpis
 • Renáta Gaurová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Angela Strečková
 • Štefan Antalík, C I - 41 / 109, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Jana Petríková
 • Mário Schwarz
 • Dorota Lazoríková
 • Mária Haladejová
 • Aleš Popluhár
 • Jaroslav (Scubo) Tarac
 • Veronika Kováčová
 • Beáta Drabantová Ing., 556, 91627 Častkovce
 • neverejný podpis
 • Michaela Fidrova
 • Viera Fidrova
 • Milan Fider
 • Margita Jagelkova
 • Jozef Hlinka
 • Jana Havalová
 • Jozef Privarčák
 • Ivana Kátlovská
 • Lubomír Urmanič
 • Eduard Kollár
 • viliam majda
 • Branislav Kurus
 • neverejný podpis
 • Miroslav Kováčik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Paulína Režnická
 • neverejný podpis
 • Jakub Michalík
 • Milan Zajac, 49, 08611 Hrabovec
 • Lýdia Dudičová
 • Marianna Martinkovič
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Pavlina Koščalova
 • Dominik Vrabel
 • Zuzana Slovenkaiova, Požiarna 20 , 04424 Poproč
 • Milan Ridzoň
 • Milan Ridzoň
 • Michal Lubellan
 • neverejný podpis
 • Katarina Racova
 • Zdenko Hornak
 • Mária Miniaríková
 • Marek Bartkovský
 • Jozef Urban
 • Gabriela Rovnakova
 • neverejný podpis
 • Ladislav Pandy
 • Slavomir Voško
 • Alena Barteková
 • Anna Barteková
 • Emilia Bartosovs
 • Jana Jurčová
 • Jana Čechová
 • Zuzana Bubáková
 • neverejný podpis
 • Božena Bobríková
 • Jozef Činčila
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Šavelová
 • Karol Pastor
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Maria Selecká
 • neverejný podpis
 • Martin Repa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zlatica Antálková
 • Zuzana Adamcová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Darina Dzurova
 • Michal Dziura
 • Radoslav Kluka
 • Juraj Kaščák, Matejovce nad Hornádom 49, 05321 Matejovce nad Hornádom
 • Miroslav Slatinský, Na Papiereň 623/105, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
 • neverejný podpis
 • Peter Dzuro
 • Lukáš Litvák
 • Lukáš Litvák
 • Lukáš Litvák
 • Lukáš Litvák
 • Lukáš Litvák
 • Lukáš Litvák
 • Lukáš Litvák
 • Gabriela Ševčíková
 • Monika Hájiková
 • Jozef Motýľ
 • neverejný podpis
 • Stanislav Protuš ml.
 • Peter Peti
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Juraj Adamkovič
 • Vincent Bujňák, st. PaedDr.
 • Jaroslav Sochor
 • Alena Čukanová
 • neverejný podpis
 • Matej Mahút
 • Jozef Brisuda
 • Kristína Pribulová
 • Edita Kapustová
 • Eva Havlikova
 • Zuzana Javorková , Na Diele 457, 02801 Trstená
 • Andrea Uhrinová
 • Dominik Uhrina
 • Ján Javorek
 • Marta Kondulová
 • Miroslav Kondula
 • Jarmila Fedorkovičová
 • Eva Bošanská
 • neverejný podpis
 • Oľga Hermáneková
 • Adrián Janiga
 • Zuzana Slobodníková
 • Andrea Jakabčinova
 • Mária Gulková
 • neverejný podpis
 • Pavel Maruškin
 • neverejný podpis
 • Jana Podoláková
 • Ľudmila Skačanová
 • neverejný podpis
 • Anton Babják
 • Ján Majzel
 • Anna Bartošová
 • Renáta Janoviaková, Pod Stráňou 857/26, 02801 Trstená
 • Anna Philpova
 • Anna Philpova
 • Jana Némová
 • Maria Saláková
 • Jana Ondruškova
 • neverejný podpis
 • Peter Néma
 • Jana Ugroczy
 • Ján Haller
 • Mária Kažová
 • Pavel Chudo
 • neverejný podpis
 • Miroslava Kuzmová
 • neverejný podpis
 • Denisa Chudová
 • Lýdia Šusteková
 • Ján Vajteršic
 • neverejný podpis
 • Marcela Žuffová
 • Zuzana Klestincova
 • Ivan Hrušík, Obrancov mieru 1152/5, 02001 Púchov
 • neverejný podpis
 • Miroslava Fabianová
 • Daniela Kadlicová
 • neverejný podpis
 • Vladimír Čáp, Petrovice u Karviné, č.453, 735 72 Petrovice u Karviné
 • Petra Cervantes
 • neverejný podpis
 • Ján Dolhý, Jalovská 112/143, 97231 Ráztočno
 • Alžbeta Pagáčová
 • stefan simon
 • neverejný podpis
 • Boris Divinský
 • Pavol Zubrický
 • Danka Ružinská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Bujňáčková
 • peter krajč
 • Jozef Špaček
 • Irena Kažová
 • Pavel Šulovský
 • Beáta Akimjaková
 • Jozef Tabak
 • neverejný podpis
 • Roman Supuka, Š. Králika 20/9, 971 01 Prievidza
 • Mária Supuková, Š. Králika 20/8, 971 01 Prievidza
 • Veronika Petrasova
 • Jana Burejova
 • Ľubica Englártová
 • neverejný podpis
 • Pavel Šintaj
 • Jarmila Dzurková
 • Filip Burej
 • neverejný podpis
 • Radoslav Adzima, Surdok 32, 08001 Prešov
 • neverejný podpis
 • Mária Marková
 • Jana Frajtova
 • Matúš Rostecký
 • Anna Rostecká
 • Monika Fedáková
 • Vladimír Hudec
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martina Saitz
 • Patrícia Červeňanská Pavlíková
 • Antónia Povalačová
 • neverejný podpis
 • Peter Povalač
 • Katarína Janíková
 • Dávid Matejkov, Pod Vodojemom 8, 04431 Družstevná pri Hornáde
 • Zuzana Lišková
 • iveta vyskocova
 • neverejný podpis
 • Magdaléna Strapková
 • Peter Mesiar
 • Zuzana Moravcová
 • Lenka Mesiarová
 • Ivan Čišecký
 • neverejný podpis
 • Michal Šimurda
 • Tomáš Hanšut
 • neverejný podpis
 • Zuzana Saloňová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Dančová
 • neverejný podpis
 • Andrej Sivčo, Laborecká 1, 06601 Humenné
 • Miroslav Kupčuljak
 • Miroslav Kupčuljak
 • Miroslav Kupčuljak
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Alžbeta Takácsová
 • Pavel Žiak
 • Silvia Slivková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Soviarová
 • andrej poljak
 • Terezia Burejova, Domanovce, 05302 Domanovce
 • Jaroslava Bednárová
 • Svatopluk Bednár
 • Janka Maníková
 • neverejný podpis
 • Viliam Kišš
 • Marta Stanková
 • neverejný podpis
 • Zuzana Janosikova
 • Marián Balun
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Miroslav Ďurech
 • neverejný podpis
 • Mária Gdovinová
 • Margita Rédliová
 • Anton Konečný
 • Katarína Drbjaková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Eliaš
 • neverejný podpis
 • Jozef Hubčík
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Matus Folvarcik
 • Marian Kratochvíl
 • Anna Knapová
 • jana neševová
 • neverejný podpis
 • Stefan Svancara, Zidiny 5, 84103 Bratislava
 • Peter Kupkovič
 • Andrea Nahálková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Stanislav Novotný
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Lenka Krištofiková
 • Rozália Majerčáková
 • Anna Bumberová
 • Oto Zelinka
 • Mária Kucháriková
 • Dušan Zervan
 • martin krupa, podbiel 70, 027 45 Podbiel
 • Anna Zelinkova
 • Hyacinta Vidová
 • Anna Pivarníková
 • neverejný podpis
 • Marián Poliščák
 • Iveta Tibenska
 • Anna Palšová
 • Peter Palša
 • Anna Horňáková
 • Vladimír Raček
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mariana Boháčiková
 • Peter Ľubušký
 • Marta Harajdová
 • Ľubomíra Ferancová
 • Katarína Kovaľová
 • neverejný podpis
 • Jana Skalová
 • Daniel Odler
 • Lucia Bodzionyová
 • Jana Odlerova
 • neverejný podpis
 • Florián Potočňák
 • Florián Potočňák, Nám. Hieromuč. Gojdiča a Hopka 2, 085 01 Bardejov
 • neverejný podpis
 • Marianna Kováčová
 • Marek Odler
 • Vladimir Groch
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Lucia Brutovská
 • Lucia Brutovská
 • Melánia Árvayová
 • neverejný podpis
 • Ingrid Hašková
 • Lubica Froncová
 • Peter Cingel
 • neverejný podpis
 • Mária Havaničová
 • Mária Patková
 • Ondrej Patka
 • Ľubomír Benčo
 • Zuzana Drozdova
 • Zuzana Drozdova
 • neverejný podpis
 • Anna Mikovínyová
 • neverejný podpis
 • Gabriela Adamovičová
 • Štefan Andris
 • Nikolaj Duda
 • Juraj Bednárik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • matej babčák
 • peter oravec
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Némethová
 • Anna Knapová
 • neverejný podpis
 • Peter Uhrin, Kľušov 92, 08622 Kľušov
 • Anton Chromík
 • neverejný podpis
 • Marianna Buľková
 • neverejný podpis
 • Martina Cyrulová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Vladimír Kučera
 • neverejný podpis
 • Maria Kepkova
 • Maria Kepkova
 • neverejný podpis
 • Janka Balážiová, Nitrianska 1292/124, 95131 Močenok
 • Renáta Notová
 • Renáta Notová
 • Zuzana Zaymusová
 • Patrik Zelinka
 • neverejný podpis
 • Miroslava Buranska
 • Juraj Salaj
 • neverejný podpis
 • Pavol Chanáth
 • Martina Živčáková
 • Augustín Jadroň
 • neverejný podpis
 • Veronika Ťapajová, P. J. Šafárika 7, 92701 Šaľa
 • Marian Uváček
 • Daniela Heglasová
 • Renata Kafkova
 • Renata Kafkova
 • Pavol Štverák
 • Lýdia Kmeťová
 • silvia Brunova
 • silvia Brunova
 • silvia Brunova
 • Mária Kazimírova
 • Anežka Mária Farkašová , Vihorlatská 15, 08001 Prešov
 • Anežka Mária Farkašová , Vihorlatská 15, 08001 Prešov
 • Michaela Stanova
 • Michaela Stanova
 • Michaela Stanova
 • Michaela Stanova, Horna Poruba 117, 01835 Horna Poruba
 • Veronika Foglová, Sobkovice 16, 561 64 Sobkovice
 • Elena Stecova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ondrej Fronc
 • neverejný podpis
 • Vladimír František Novotný
 • neverejný podpis
 • Daniela Dugovicová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Bernard Gregor, Poštová 1184, 92552 Šoporňa
 • neverejný podpis
 • Tomáš Juríček, Brezová 2, 08501 Bardejov
 • Anna KUbánová, Sídl. 9. mája 317/5, 922 03 Vrbové
 • Eva Juríčková, Brezová 2, 08501 Bardejov
 • neverejný podpis
 • Nadežda Danihelova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Klaudia Šmajserová
 • neverejný podpis
 • Hyacinta Bullová
 • Monika Gruchaľáková
 • Tamás Süll
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrea Rogoňová
 • Ján Rogoň
 • neverejný podpis
 • Katarína Mondoková
 • František Valiček
 • kamil skurka, csl.arm 216/14, 08633 zborov
 • Robert Manák
 • neverejný podpis
 • Michal Fedin
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ľubica Stupavská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Pivko
 • Lukáš Bobek
 • neverejný podpis
 • Jozef Gross
 • neverejný podpis
 • Jozef Janckulík
 • Eliška Černáková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Michaela Kováčová
 • Eva Krupová
 • Stanislav Lakota
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Miroslav Hlavna
 • Jozef Hreha, Jiráskova 24, 08005 Prešov
 • Daniel Jurčík
 • Peter Vojtech
 • Alexander Nagy, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • Ľubomír Hančár
 • neverejný podpis
 • Ján Naňo
 • Bibiána Olekšáková
 • Jaroslav Babík
 • Katarína Popiková
 • neverejný podpis
 • Jarmila Ramáčová
 • neverejný podpis
 • Marta Oravcová
 • Dušan Meľko
 • Mária Černá
 • neverejný podpis
 • Zuzana Meľková
 • neverejný podpis
 • Anna Balazova
 • neverejný podpis
 • Lenka Ondrejkovová
 • neverejný podpis
 • Zdenka Macková, Starhradská 12, 85105 Bratislava
 • Ladislav Fačkovec, Chrenovská 17, 94901 Nitra
 • Štefánia Fačkovcová
 • Martin Čepček
 • Martin Brestovanský
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • jan Skovajsa
 • Margita Tomašová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Drahomír Lukáč
 • Ladislav Jančovič, Martinská dolina 104, 94901 Nitra
 • neverejný podpis
 • Mária Červenková, Fraňa Kráľa 868/41, 966 81 Žarnovica
 • Eva Krajcovicova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marta Praznovcová
 • Gabriela Majdová
 • Andrea Michlíková
 • Miroslav Peterec
 • Terézia Petercová
 • Samuel Hollý
 • neverejný podpis
 • Janka Kopáčová
 • Ján Václav
 • Rudolf Češek, Kobyly 32, 086 22 Kľušov
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Gabriela Nedbalová
 • Matej Krochmaľ
 • Anna Valuchová
 • Alena Pelclová
 • Michal Štekl
 • Zuzana Šteklová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Keblúšková
 • Mária Feniková
 • neverejný podpis
 • Zuzana Lompartová
 • neverejný podpis
 • Ladislav Keblúšek
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Lenka Možuchova
 • Mária Berdáková, Tománkova 6, 84105 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Tomáš Peťko
 • Helena Stanková
 • Bc. Ľubomír Ferencko
 • Branislav Jeriga
 • Emil Gallo
 • Roman Palitefka
 • Jana Paulechová
 • František Skala
 • Stanislava Moyšová
 • neverejný podpis
 • Michal Goruška, 28, 97222 Horné Vestenice
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Daniela Smolinská, M.Kollára 254, 90843 Čáry
 • Alica Mozolikova
 • Alica Mozolikova
 • Renata Mackova
 • Maria Cingelova
 • neverejný podpis
 • Rudolf Martinek
 • Ján Bittšanský
 • neverejný podpis
 • Anikó Németová
 • Peter Dadej
 • neverejný podpis
 • Maria Dadejová
 • Mária Šoleková
 • neverejný podpis
 • Jan Kocúr
 • Erika Tóthová
 • neverejný podpis
 • Iveta Dudinská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Surgentova
 • Vladimír Olah
 • Marian Kolejak
 • Marianna Krajčová
 • rastislav baka
 • Mária Gádošiová
 • Tibor Fedor
 • Pter Lipták
 • Viera Folvarčíková
 • neverejný podpis
 • Renáta Diničová
 • Laura Rekemová
 • neverejný podpis
 • Rozália Mrenová
 • neverejný podpis
 • Iveta Kakačková
 • Miroslava Lackova
 • Peter Gašparovič
 • martin koval
 • Iveta Čobrdová
 • Monika Martinčičová
 • Pavol Macháček
 • Peter Dzivy
 • Magdaléna Daniš, Glacisstraße 33/4, 8010 Graz
 • neverejný podpis
 • Mária Sedlárová, Vodná 3, 949 01 Nitra
 • neverejný podpis
 • Milan Varga
 • Lukáš Skurák
 • neverejný podpis
 • Ján Kocúr
 • neverejný podpis
 • Martina Krivdová
 • neverejný podpis
 • Peter Václav
 • pavol Balažik
 • Janka Tajbošová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Hudec
 • neverejný podpis
 • Anna Mikušová
 • Ivana Uhliarova
 • neverejný podpis
 • Martin Saloň
 • Miloš Ondko
 • Pavol Kubalík
 • Bohumil Habran, Dobšinského 37, 98505 Kokava nad Rimavicou
 • Martin Molent
 • Terezia Katrincova
 • Zuzana Ondkova
 • Ladislav Kudry
 • neverejný podpis
 • Pavol Šmondrk
 • Ján Zázrivec
 • Rudof Šedo
 • Emil Turiak
 • Boris Vinarčík
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Marosz
 • neverejný podpis
 • Lenka Pavlovicova, Kollárová 717, 908 01 Kuty
 • Roman Pavlovič , Kollárová 717, 908 01 Kúty
 • Roman Pavlovič , Kollárová 717, 908 01 Kúty
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ondrej Ing. Divinský, Novonosická 862/92, 020 01 Púchov
 • Janka Chabadová
 • Jana Chudá
 • Petr Oškera, Všemina 120, 76315 Všemina
 • neverejný podpis
 • Herbert Vojčík
 • Mária Gazáreková, Znievska 42, 85106 Bratislava
 • Dana Klimeková
 • neverejný podpis
 • Andrej Burianek
 • neverejný podpis
 • Miroslav Kvaššay
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ivan Gajdoš
 • Mária Horková
 • Alica Fabriciová
 • neverejný podpis
 • Lucia Žalondeková
 • Iveta Valentova
 • neverejný podpis
 • Michal Cop
 • Jozef Dečo, Židovská 19, 811 01 Bratislava
 • Martin Lodňan
 • Marián Kuruc
 • Iveta Renčková
 • Beatrica Rusnáková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Plavčanová
 • Veronika Danišová
 • Vladimír Krumpál
 • Iveta Valenčíková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Pavol Jánoš
 • Jozef Topoli
 • Barbora Stoklasova
 • Martina Martinkova, Hlavna72/82, 01313 Konska
 • Mária Kendrová
 • Jozef Körmendy, Mateja Bela 2496/6, 91108 Trenčín
 • Anna Körmendyová, Mateja Bela 2496/6, 91108 Trenčín
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marian Herceg
 • Štěpán Florián
 • neverejný podpis
 • Katarína Poluchová
 • neverejný podpis
 • Andrej Potocký
 • Marta Hájovská
 • Soňa Leitnerová
 • neverejný podpis
 • Jozef Bujnovský
 • neverejný podpis
 • Katarína Chovancová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrea Šimečková
 • Daniela Langová
 • Danka Boguská
 • Mikuláš Boguský
 • Šimon Boguský
 • Jana Gymerská
 • Peter Pituch
 • Alena Mušutová
 • Igor Haring, Janka Kráľa 19/26, 96501 Žiar nad Hronom
 • Ľuboš Žiško
 • Hanka Targosova
 • Lucia Gondeková
 • neverejný podpis
 • Martina Bohaničová
 • Pavol Kurbel, Športová 2065, 92601 Sereď
 • Milan Škorupa, Pod lipkou 84, 08501 Bardejov
 • Emília Drangová, 76, 08203 Bretejovce
 • neverejný podpis
 • Ján Ivančák
 • neverejný podpis
 • Hanka Targosova
 • neverejný podpis
 • Jozef Ďubek
 • Michal Makovník, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava
 • Jozef Jurík
 • Anna Ševčíková
 • Emília Mihalcinova
 • neverejný podpis
 • Daniela Harčarufková, Hertník 202, 08642 Hertník
 • Jozef Kendra
 • Ladislav Čaník
 • Mária Rošková
 • neverejný podpis
 • Dalibor Jurášek
 • neverejný podpis
 • Alexander Kováč, Margarétová 1, 07101 Michalovce
 • Eva Kováčová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marta Šarudiová
 • Veronika Kokinová
 • Mária Čambálová
 • Simona Vanickova
 • neverejný podpis
 • Slavomír Hudák
 • Martin Pullmann
 • Ján Naňo
 • Katarina Duškova
 • Jozef Cimprich
 • Jana Skirková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marek Hlavatý
 • Jozef Golha
 • Jana Golhová
 • Jana Kučerová
 • neverejný podpis
 • Dominika Dienešova
 • neverejný podpis
 • Ľuboslava Lapošová
 • neverejný podpis
 • Patrik Malota
 • neverejný podpis
 • Milan Valašťan
 • Martin Kohút
 • Zdenka Kohútová
 • neverejný podpis
 • Martin Komada
 • Martin Štepiansky
 • Mária Kohutova
 • neverejný podpis
 • Marian Fedak
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jiří Bublan
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zdenka Žatkuliakova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Grinčová, Dr. Karola Kmeťku 522/7, 01301 Teplička nad Váhom
 • Zdenka Žatkuliakova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Magdaléna Jarinová
 • Mária Harčariková
 • Jaroslav Domik
 • neverejný podpis
 • Jana Franeková
 • neverejný podpis
 • MILAN FECKO
 • neverejný podpis
 • ANNA FECKOVA
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Karol Vretenicka
 • Štefan Janko
 • Lucia Takáčová, Lermontovova 7, 81105 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Ladislav Mižík
 • Veronika Liptaková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Štefan Kršák
 • Jana Kralova
 • Jozef Mičáň
 • neverejný podpis
 • Ján Vaško
 • Filip Krivoklatský
 • Stanislav Parák
 • neverejný podpis
 • Jozef Makohus q
 • Mária Dreninová, Strečnianska 11, 85103 Bratislava
 • Magdaléna Liptáková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anton Lališ
 • Jaroslav Dolák, Laurínska 225/90, 97632 Badín
 • neverejný podpis
 • Jana Tonková
 • Miloslav Goboňa
 • Dana Čeligová
 • Peter Pazdera
 • Ferdinand Baláž
 • Mária Mačičáková
 • Ján Bojo
 • Ľubomír Straka
 • juraj štepanay
 • neverejný podpis
 • Peter Štupák
 • neverejný podpis
 • antonia majernikova
 • Lýdia Širochmanová
 • neverejný podpis
 • Dana Váleková
 • neverejný podpis
 • Mariana Páterková
 • Jozef Capuliak, Briač 1112/16, 96301 Krupina
 • Monika Demčíková
 • neverejný podpis
 • Zuzana GYULOVÁ
 • Helena Marková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Kormuth
 • Andrea Beniačová
 • Žofia Komárová
 • Viera Jacová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Martinko
 • Alžbeta Patayová
 • neverejný podpis
 • Marta Kotuľaková
 • Andrej Valent
 • Eva Valašťanová
 • Ema Galociová
 • Anna Čopíkova
 • Gabriela Matfiaková
 • neverejný podpis
 • Mária Valentovičová
 • Erika Kubovová
 • neverejný podpis
 • Marek Loduha
 • anna kredatusova
 • neverejný podpis
 • Zuzana Fujeríková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marek Cinko
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Polačková
 • neverejný podpis
 • Gabriela Cehulová
 • Dušan Bubeň
 • Eva Ondreková
 • Vladimír Malík
 • Pavol Babík
 • Jozef Marcin, Lesná 3380/17, 085 01 Bardejov
 • Martin Brezina
 • Róbert Bakyta
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • ALBINA PALIDEROVA
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Viera Mydlová
 • neverejný podpis
 • Miroslava Molnárová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ladislav Vavrek
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Kuva
 • Mária Kuvová
 • Mária Palčeková
 • Viera Václavová
 • Ján Legéň
 • Martin Kuraj, Na hrádzi 52, 85110 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Ján Smatana
 • Viera Králičeková
 • Viktor Tkačík
 • neverejný podpis
 • Ĺudmila Hanuliaková, Kubínská 1026, 02957 Oravská Lesná
 • Lenka Trödlerová
 • Kamil Alezár
 • Robert Murin, Kupeckého 32, 04001 Košice
 • Ján Slíž
 • Tatiana Dutková
 • Jozef Sádecký
 • Alžbeta Sádecká
 • neverejný podpis
 • štefan škrovánek
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Katarína Beličáková
 • neverejný podpis
 • Mário Šafárik
 • Karol Saksa
 • Miroslava Šafáriková
 • neverejný podpis
 • Veronika Plavá
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Kuchárová Galková
 • Peter Repka
 • Edita Šeligová
 • Stanislava Varinská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Mikulova
 • Mária Uchálová, 28.októbra 314/12, 02601 Dolný Kubín
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Juraj Janco
 • Pavol Ďubek
 • Richard Kendra
 • Rastislav Šeliga
 • Martina Jurčová
 • neverejný podpis
 • Jana Jadvišová
 • Daniela Kimličková
 • Martin Medved, Korytnicka 4, 82106 Bratislava
 • Ivan Rudík
 • Mária Čierna
 • Kristína Havranová
 • neverejný podpis
 • Michal Ďalog, Budatínska 51, 85106 Bratislava
 • Štefan Kondis
 • Ondrej Staš, Balkánska 148 , 85110 Bratislava
 • tomas kovacik
 • neverejný podpis
 • Jozef Predáč
 • Juraj Buchta
 • Martin Bohát
 • Ján Kurilla, Zalázne 24, 91904 Smolenice
 • neverejný podpis
 • Martin Popreňák
 • Dusan Tomasek, Povazanova 3 , 84101 Bradislava IV
 • Matej Magát, Fradruszová 4, 84104 Bratislava 4
 • Silvia Bobáková
 • Vladimír Ondrejka
 • Jaroslav Olejár
 • Dominika Bašaryová
 • Veronika Michálková
 • Ján Michálek
 • neverejný podpis
 • Zsolt Foglszinger
 • neverejný podpis
 • Mária Vasilíková
 • neverejný podpis
 • Ľubica Kleimanová
 • Veronika Šotova
 • neverejný podpis
 • Jana Gerčáková
 • Oľga Gorelová
 • Alzbeta Pribulova
 • neverejný podpis
 • František Mikuš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Antónia Holienková
 • Beata Jánošová
 • neverejný podpis
 • Zuzana Jurkemikova , Pri stadione 14, 90021 Svaty Jur
 • Anna Vondrysková
 • Maria Scasna
 • Eva Kajanová
 • Iveta Kanderková
 • neverejný podpis
 • Mária Patrášová
 • Eva Samuheľová
 • neverejný podpis
 • Ivan Hudec
 • Dusan Tomasek
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Morochovičová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Lengová
 • neverejný podpis
 • Evka Torok
 • Jana Vajsová
 • Katarína Konečná
 • neverejný podpis
 • Ivan Palacka
 • Vladimíra Malovcová
 • Adriana Chovancova
 • Jakub Lipták
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Radomír Veselý
 • neverejný podpis
 • Michal Šrank
 • Patrik Zaujec
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Kristína Donovalová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • ivan sklenar
 • neverejný podpis
 • Lukáš Gaňa
 • neverejný podpis
 • Alžbeta Pentrakova
 • neverejný podpis
 • Michaela Šoltésová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Alena Duricova
 • Andrea Pecuchová
 • neverejný podpis
 • Ľuboš Pecucha
 • Mária Ilončiakovál
 • Terezia Tatranska
 • Jan Tatransky
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Roman Spodný
 • jan szepesi
 • Natália Balážová
 • neverejný podpis
 • Júlia Magerová
 • Roman Saniga
 • Monika Rabajdová
 • neverejný podpis
 • Judita Gluckova
 • Zuzana Bačová
 • Gabriela Bedečová, Ing.Mgr.
 • Michal Fiala
 • Katka Tomečkova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Daniela Hraskova
 • neverejný podpis
 • Daniela Hraskova
 • Dominik Iglarčík
 • neverejný podpis
 • Michal Tajboš
 • Viliam Geffert
 • neverejný podpis
 • Alžbeta Závodová
 • Vladimir Kopec
 • Kamil Nemčík
 • Alžbeta Bodžárova
 • Dominika Čechová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martin Balogh
 • Slávka Varechová
 • jan skurcak
 • Magdaléna Kupčíková
 • Monika Turanská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Kalivoda
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jan Zázrivec
 • Jana Šinaľová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Tomáš Čiernik
 • neverejný podpis
 • Michal Rudinec
 • Lívia Papayová , Dúhová 20 , 91701 Trnava
 • Michal Galbavy
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Dominik Jurko
 • Dasa Bekesova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Slavomíra Cahajlová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martin Palko
 • Alexandra Bartová
 • Dušan Galica
 • Maria Drabekova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martin Baláž, Nerudova 2/B, 90201 Pezinok
 • neverejný podpis
 • Anna Martišková
 • Lívia Hlavatá
 • neverejný podpis
 • Zuzana Molnarova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Kristína Veselá, Hurbanova 11, 91101 Trenčín
 • Anna Peťová
 • Katarina Paley
 • Maria Vaskova
 • Silvia Hlavánová
 • Marian Hlavan
 • Vlasta Batunová
 • Daniel Bielik, Lipová 70, 95193 Topolcianky
 • neverejný podpis
 • Lubos Suchy, Trubin 236, 966 23 Lovcica-Trubin
 • Dominik Furman
 • Mária Brtková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Magdaléna Pástorová
 • Miroslav Jozefíni
 • neverejný podpis
 • Rudolf Králik
 • Marián Sivoň, č. 229, 02946 Sihelné
 • Mária Benová
 • Mária Judáková
 • Marián Sasák
 • Mária Bohatová
 • Lucia Fedákova
 • Michal Babuljak
 • Daniela Varechová
 • Marcel Hanula
 • Peter Hajzok
 • Jozef Hlinický, Iprľská 11, 821 07 Bratislava
 • Slavka Estvanikova, Hlboký jarok 610, O4431 Kostoľany nad Hornádom
 • Magdaléna Bartošíková
 • neverejný podpis
 • Anna Gubalová, Hlavná 97, 98251 Figa
 • Jana Kiškovská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Urmisnká
 • Milan Sitár, Staré Hory 333, 97602 Staré Hory
 • neverejný podpis
 • Jozef Valek
 • Gabriela Mrláková
 • Daniela Mikušová
 • neverejný podpis
 • Milan Hudáček
 • Lucia Ondreková
 • Peter Ondrek
 • Agnesa Huslova
 • Antónia Vojkovičová
 • Alena Černíková
 • Anna Hutníkova
 • Julia Onderova
 • Martin Frištyk
 • Margita Majerčakova
 • Michal Janiga
 • Samuel Škoviera
 • Martina Balážová
 • Martin Reguli
 • Jozef Berta Mgr.Ing., Brestov, 08205 Brestov
 • miroslav solomon
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ondrej Vargovčík
 • Jaroslava Gramatová
 • Jaromír Konopásek
 • Pavel Novotný, SNP 893/132, 07801 Sečovce
 • Stanislav Sikora
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Emília Hudecová
 • neverejný podpis
 • jana lubajová
 • MUDr. Peter Lauko, Pavlovova 6, 05801 Poprad
 • MUDr. Zuzana Lauková, Pavlovova 6, 05801 Poprad
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Lustig
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anton Hykisch
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Magdaléna Fogašová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Čerňanská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Beňušová
 • Lucia Okkelová
 • Milan Novodomský
 • neverejný podpis
 • Christián Kvasňovský, Ľudovíta Čuláka 7 , 949 01 Nitra
 • Agata Macáková
 • Daša Hirjaková
 • Denisa Krajcovicova
 • Peter Šantavý
 • Zuzana Jurašeková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Roman Branický
 • maria orolinova
 • Dušan Klimáček
 • neverejný podpis
 • Jana Minarikova
 • neverejný podpis
 • Anna Vojtková, Novomeského 10, 911 08 Trenčín
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • György Záreczky
 • neverejný podpis
 • Lukáš Simočko
 • Marta Stašková
 • Mária Višpelová, Mandľová 58, 85110 Bratislava
 • Mária Madarászová, Mandľová 58, 85110 Bratislava
 • Karol Fula
 • Beáta Murinová
 • neverejný podpis
 • Ľubica Jančurová
 • Alexander BELOVIČ, BOHROVA 3, 85101 Bratislava
 • neverejný podpis
 • Patrik Šimko
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • ladislav Mikloška
 • Ján Kalakaj
 • neverejný podpis
 • Monika Čopáková, Hostovice 75, 06735 Hostovice
 • Matej Pócsik
 • neverejný podpis
 • Ján Marec, Vladina, 02744 Tvrdošín
 • neverejný podpis
 • Jozef Pikna, Hlboká 16, 917 01 Trnava
 • Marián Hayden
 • Peter Viskup, Kukučínova 16, 92041 Leopoldov
 • Mária Hajduchová
 • neverejný podpis
 • Anna Limáneková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Samuel Kurtulík
 • Jaroslav Dvorščák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jakub Roško
 • Ján Chabada
 • blanka olasova
 • blanka olasova
 • neverejný podpis
 • Milan Jurica
 • neverejný podpis
 • Margita Lacková, Podhorská 53, 921 01 Banka, okr. Piešťany
 • Lucia Macakova
 • helena uhlíková
 • oľga madrová
 • neverejný podpis
 • Andrea Stankova
 • vladimir samotij
 • vladimir samotij
 • Ján Šmeringai
 • Anna Filová
 • Miriam Beňušová , Západná ulica 1026, 029 56 Zákamenné
 • maria vajayova, bratislavská 134, 90848 Kopčany
 • Jana Kabáčová
 • Maria Boldisova
 • Stanislava Kočanová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Kočan
 • Miroslava Ďuranová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Richard Tůma
 • Zuzana Skaličanová
 • neverejný podpis
 • Katarína Kundrátová
 • Katarína Kundrátová
 • Peter Dzijak
 • Tibor Rajci
 • neverejný podpis
 • Monika Matisová
 • Eleonóra Malovcová
 • Viera Matuševska
 • Michal Kavacky
 • Miroslav Dzijak
 • Mariana Uhliariková
 • Beáta Stratená, Pri šajbách 22, 831 06 Bratislava
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Emil Kriška
 • Matúš Mézeš
 • neverejný podpis
 • Eva Michalková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Gabriela Gavláková, Staré ihrisko 820/12, 058 01 Poprad
 • Janka Martináková
 • neverejný podpis
 • Emil Dalmady
 • Marián Lacko
 • Jozef Časnocha
 • Katarína Urigová
 • Miroslav Cheben
 • Eva Krupová
 • Max Timothy Martin
 • Jakub Brna, Tomášikova 6, 04001 Košice
 • neverejný podpis
 • Daniel Čobej
 • Katarína Kasanová
 • neverejný podpis
 • Anna Šoltysova
 • Pavol Karoľ, Dargovských hrdinov 5, 06601 Humenné
 • Anna Daňová
 • Mária Štullerová
 • Peter Podhoranský
 • Matej Šari
 • Beáta Janečková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Merčáková
 • Lucia Lalíková
 • Ján Ďurica, Panská 11, 849 11 Bratislava
 • Martina Krnáčová
 • Branislav Palúch
 • Emília Palúchová
 • neverejný podpis
 • Tomáš Kimák
 • Michal Hajduch
 • Mária Šamajová
 • Martin Mráz
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Kollár, Račianska 7, 831 02 Bratislava
 • Ľuboš Gavura
 • Ingrid Fronková, R.Súľovského 23, 01313 Rajecké Teplice
 • Jozef Darák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ludmila Hagarova
 • Jana Kaššová
 • Peter Franko, Domaňovce 216, 05302 Domaňovce
 • neverejný podpis
 • Samuel Javornický
 • Ivana Javornická
 • neverejný podpis
 • Milan Uhliarik, 916, 029 62 Oravské Veselé
 • Mariana Uhliariková
 • Martina Pepichová
 • neverejný podpis
 • Matúš Hagara
 • Emília Korčeková
 • Tomáš Perháč
 • Daniel Ambroz
 • neverejný podpis
 • Daniel Pivko
 • neverejný podpis
 • Peter Perichta
 • Jana Hurbanová
 • Tibor Béres, Pekárenská 225/6, 98002 Jesenské
 • Katarína Múčková
 • neverejný podpis
 • Ján Ivančák
 • Dušan Šalát
 • Katarína Parnicová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Troščák, Martina Kukučína 14, 071 01 Michalovce
 • neverejný podpis
 • Nikola Kajča Kissová
 • Ladislav Kutnik
 • Eva Vršková
 • neverejný podpis
 • Ján Derdák
 • Eva Dzugasová
 • Lucia Šedivá
 • Michal Šedivý
 • Martina Jancová
 • Milan Janec
 • Andrea Ulianková
 • Martin Škoviera
 • Katarína Škovierová
 • Helena Škovierová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Kučerová
 • Monika Dugasová
 • Kveta Hornišová
 • Mária Dovičičová
 • František Javorek
 • Patricia Drinkova
 • Stanislav Daňko, Okružná 15, 055 61 Jaklovce
 • neverejný podpis
 • Cecilia Tesakova, Dolná Trnávka 108, 96621 Dolná Trnávka
 • Ludevit Tesak, Dolná Trnávka 108, 96621 Dolná Trnávka
 • neverejný podpis
 • Marcel Svitalský
 • Renata Königová
 • Jozef König
 • Monika Porubanová
 • Rastislav Poruban
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anton Perichta
 • neverejný podpis
 • Jozef Pavol
 • neverejný podpis
 • Peter Schvantner
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marta Grédiová
 • neverejný podpis
 • Ľubomírt Šesták
 • Hedviga Slivková, Medňanská 518, 019 01 Ilava
 • Magdalena Fodorová
 • Robert Lengyel
 • Denisa Konderlová
 • neverejný podpis
 • andrej gajdoš, tr.SNP 69, 04011 košice
 • Magdaléna Kovalčíková
 • Ján Tkáč
 • Silvester Jasovský
 • Michal Stuľak
 • Peter Biroš
 • neverejný podpis
 • Jozef Godovič
 • Lenka Balážová , Vilová 5, 85101 Bratislava
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Robert Repasky
 • Dagmar Vozáriková
 • Jarmila Jarošová
 • Milan Švec
 • Alena Bednáriková, Novomeského 24, 90201 Pezinok
 • neverejný podpis
 • Jana Vilhanová
 • neverejný podpis
 • Erik Lehotkai
 • neverejný podpis
 • Pavol Rešetka
 • Magdaléna Gerová
 • Magdaléna Gerová
 • peter valiček
 • vladimír Špiriak
 • Ladislav Pročka
 • neverejný podpis
 • Stanislav Tomek
 • Zuzana Tomeková
 • neverejný podpis
 • Ľubomír Ferencko
 • Mária Vallová
 • Mária Semanová
 • Mária Semanová
 • Lýdia Radoská
 • Juraj Augustín, Hlavná 169, 90842 Smolinské
 • neverejný podpis
 • Anna Paduchova
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Čavojská
 • Matúš Gaborčík
 • Marek Ščasnovič
 • František Janečko
 • Jozef Kožár
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Dandasova
 • neverejný podpis
 • Roman Matlak
 • Mária Krakovská
 • Emília Drangova
 • neverejný podpis
 • Ján Grinvalský
 • Katarína Vojtechová, Šrobárova 24, 05801 Poprad
 • Katarína Vojtechová, Šrobárova 24, 05801 Poprad
 • neverejný podpis
 • Peter Rypak
 • Ladislav Štefanec
 • Zdeno Jenčuš
 • neverejný podpis
 • Štefan Ševčík
 • neverejný podpis
 • Štefan Čabák
 • Miriam Holotová
 • neverejný podpis
 • Anna Koniarová
 • Markéta Matoušková
 • Ján Chrastina
 • Veronika Liptáková
 • Veronika Chytra, Stefanikova 76, 94901 Nitra
 • neverejný podpis
 • Margita Fiľová , Mierová 2163/4, 022 01 Čadca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Lucia Novotná
 • Daniel Beňo
 • Jana Beňová
 • neverejný podpis
 • Martin Fertal
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jolana Haburajová
 • Jolana Haburajová
 • Iveta Haburajová
 • Štefánia Motyľová
 • Tomáš Tóth
 • neverejný podpis
 • Zuzana Jurečkova
 • Miroslav Jureček
 • Vratko Laššák
 • Martin Magda, Ing., Víťaz 406, 08238 Víťaz
 • Gabriela Magdová, Ing.
 • Miloš Štefanovič
 • Anna Limáneková
 • neverejný podpis
 • Roman Saniga
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Eva Kajanová
 • Gabriela Holešová
 • Lenka Nemtudová
 • simona dobišová
 • neverejný podpis
 • Martin Čepček
 • Martin Čepček
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Daniel Hanke
 • Pavol Domin, Stará Lehota 142, 916 35 Stará Lehota
 • Lukáš Suchý, Pribišova 37, 05302 Spišský Hrhov
 • neverejný podpis
 • Anton Horník
 • neverejný podpis
 • Ladislav ZAJAC
 • Štefan Ondrušek
 • Alexander Palágyi
 • jozef Voľanský
 • Michal Onderko
 • Jaroslava Komarova
 • neverejný podpis
 • Anna Macková
 • Alena Kozárová
 • Eva Kozárová
 • Silvia Biharyová
 • Miroslava Horváthová
 • Vladimíra Malovcová
 • Dana Cehláriková
 • Jana Čmerdová
 • Jana Čmerdová
 • Barbora Čmerdová
 • Jarmila Rybárová
 • František Rybár
 • Magdaléna Tomová, Malá Lehota 6, 966 42 Malá Lehota
 • Ondrej Ralbovský
 • Vincent Holubec
 • Mária Gumanova
 • neverejný podpis
 • Vladimír Mihálka, Kalinčiakova 14, 97101 Prievidza
 • Štefan Topľanský, Ružová 115, 09303 Vranov nad Topľou
 • neverejný podpis
 • Ingrid Hašková
 • Mária Kyzúrová
 • Marián Čukan
 • Ľudmila Stančák
 • Lubos Sova
 • zuza sustekova
 • neverejný podpis
 • Katarína Vidová
 • neverejný podpis
 • Branislav Kurus
 • neverejný podpis
 • Andrej Strečanský
 • Roman Pašteka
 • Peter Ondic
 • neverejný podpis
 • Dušan Pancisyn
 • Pavel Chudo
 • Pavel Chudo
 • Jana Marťáková
 • Denisa Chudová
 • Martina Rosinova
 • Dagmara Čepelová
 • neverejný podpis
 • iveeta zimmermannová
 • Jozef Baláži
 • Gabriela Dzurusová
 • Martina Richter
 • Gabriela Kroftova
 • Štefan Kopčák
 • Miroslav Jurga
 • Lenka Nemcová
 • Karolína Szelesová
 • Klaudia Sykorova
 • Martina Škvareninová
 • neverejný podpis
 • Daniela Strečanská
 • mária hencelová
 • Michal Sykora
 • Iveta Goberšicova
 • Anna Pavolova , J. M. Hurbana 44, 01001 Žilina
 • Anna Pavolova , J. M. Hurbana 44, 01001 Žilina
 • Michal Fiala
 • Gabriela Fialová
 • Peter Martyák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Csaba pásztor
 • Žofia Komárová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jana Michálková, Riadok 28/396, 92241 Drahovce
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Alena Hajzoková
 • Lucia Šedivá
 • neverejný podpis
 • Ľuboš Kubín
 • Miroslava Hanáková
 • Martin Lahucky
 • anna hutníková
 • Terezia Snitková
 • Štefan Gregorička
 • neverejný podpis
 • Jarmila Podhorcová
 • neverejný podpis
 • Naďa Adamčíková
 • Adalbert Šucha, Sudovce 139, 96271 Sudovce
 • neverejný podpis
 • Anna Kmecová, Valaská Dubová193, 034 96 Valaská Dubová
 • Barbra Dzurjaninová
 • neverejný podpis
 • Katarina Racova
 • Jozef Husár
 • Marta Jurčišinová, Arm. Gen. Svobodu 34, 080 01 Prešov
 • Martin Jurčišin
 • Jolana Faltinová
 • Agáta Macková
 • Pavol Labun
 • Viera Matuševska
 • Ľudmila Papcunová
 • Daniela Vagalová
 • Zuzana Floriánová
 • Karol Jakubčík
 • Mária Kohutova
 • Lucia Vozárová
 • Peter Ďurian
 • neverejný podpis
 • Eva Vendelínová
 • Mária Krivulčíková
 • Zuzana Hervayová
 • Jaromír Rachler
 • neverejný podpis
 • Marta Miženková
 • Štefan Chrastina
 • Ivan Murgaš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Štefánia Králiková, Švermova, 03861 Vrútky
 • Katarína Peterová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Dudáš, Pokroku 9, 044 42 Rozhanovce
 • neverejný podpis
 • Alžbeta Závodová
 • Adriána Mojžišová
 • neverejný podpis
 • Anna Filová
 • neverejný podpis
 • Peter Ferko
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Barbora Horňáková
 • neverejný podpis
 • Elena Špaková
 • Slavomír Kardoš
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, všetky